О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

       Номер               Година 22.05.2012          град Бургас

 

Административен съд гр.Бургас, трети състав, на двадесет и втори май две хиляди и дванадесета година в закрито заседание, в състав:

 

                                                                  Председател: Чавдар Димитров

 

Като разгледа докладваното от съдия Димитров административно дело номер 937 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производство е образувано с искане на Т.П.Ш. с ЕГН **********,*** да му бъде изпратена оценка на Областен управител на Бургаска област по негово искане от 28.08.2010г.

С разпореждане на съда от 02.05.2012г., на основание чл.158, ал.1, вр. чл.150, ал.1 от АПК искането е оставено без движение. На жалбоподателят е указано, че в 7-дневен срок от уведомяването следва да посочи Съда, пред който изпраща жалбата, кой е акта, който обжалва и в какво се състои неговата незаконосъобразност, какво е искането му. Указано му е било в същия срок да бъдат представени от жалбоподателя и преписи от първоначалната жалба, както и да посочи доказателствата, които желае да бъдат събрани.

На жалбоподателя е изпратено съобщение за указанията на съда на посочения в жалбата съдебен адрес и той е редовно уведомен на 09.05.2012г..

По делото в законноопределения 7-дневен срок не е постъпило уведомление за изпълнение на дадените указания, както и такова, съдържащо искане за продължаване на така определения на жалбоподателя срок. Постъпила е частна жалба до ВАС против така дадените указания.

Съдът в разпореждането си от 02.05.2012г. е предупредил жалбоподателя за последиците от процесуалното му бездействие, а именно задължението за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството, като въпреки така отправеното предупреждение недостатъците по жалбата не са били отстранени в срок.

По изложените съображения, поради неизпълнение указанията на съда, жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството да се прекрати.

Мотивиран от изложеното Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искането на Т.П.Ш. с ЕГН **********,*** да му бъде изпратена оценка на Областен управител на Бургаска област по негово искане от 28.08.2010г.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 937 по описа за 2012година на Административен съд гр.Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7- дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: