ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 20.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесети януари                                           две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  937  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  14,30 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Сироко” ЕООД – гр. Бургас -  се представлява от адв. К. - надлежно преупълномощен от адв. Ч..

Ответникът - ДНСК – София – се представлява от юк. К.

Заинтересованата страна – Държавата, чрез МРРБ – се представлява от юк. С..

В залата се явява  вещото лице П.Ш..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение на вещото лице.

СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

 

 П.С.Ш. 52 години, българка, българска гражданка, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. К: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да приемете  заключението.

 

ЮК. С.: В одобрената схема по чл. 56 обектът дискотека „Ла бомба” е отразен под № 1, така ли да Ви разбирам?

ОТГОВОР: Да, според схемата, която е приложена на л. 67 от делото, това е обект, който се намира в горния десен ъгъл на представената схема по чл. 56 от ЗУТ. Уточнявам, че на тази схема се съдържат два вида обозначения, първо: обозначения на обекти и обозначения, които са свързани с баланса на територията. Моля, да се има предвид, че обектът който представлява дискотека е обозначен с арабска цифра „1” , оградена в кръгче, като това обозначение съответства на легендата на използваните означения за търговски обекти за хранене и продажба на стоки. Не разполагам с цветна схема, но на схемата, която се съдържа в делото обектът е обозначен в горния десен ъгъл, там няма друг обект с обозначение „1-арабско”, има обозначение с „І – римско”, но този обект представлява душ, съблекалня и тоалетна. Такива обекти с обозначение „І-римско” има и на други места в схемата, но те са неотносими към търговските обекти.

ВЪПРОС НА ЮК. С.: Към момента на сключване на концесионния договор процесният имот описан ли е в концесионния договор като предоставен на концесионера?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не ми е било поставено като задача, но доколкото съм прегледала договора за концесия, в него няма конкретизирани отделни обекти. Концесионният договор дава насоката за използване на предоставената концесионна територия, насоката и предназначението на територията и много други подробности. Към схемите по чл. 56 и преди това чл. 120 А /отм./ към момента на сключване по ППЗТСУ има разработени обяснителни записки на база на договора за предоставяне на концесия и там подробно са описани всички дейности и обекти.

 

ВЪПРОС НА СЪДА КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запозната ли сте със съдържанието на тези обяснителни записки?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Дотолкова, доколкото е касаело проучването на съответния имот.

ВЪПРОС НА СЪДА: В тези обяснителни записки има ли обозначена дискотека?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към момента на сключване на концесията и разработването на работната програма и схемата и съответно обяснителната записка към нея всички обекти, предвидени за обслужване на концесионната територия с търговска цел – обекти за хранене и търговия  са означени в една обща група – като обекти за търговия /търговски обекти за хранене под точка № 6 и обекти за продажба на стоки - под точка № 7/. На тази схема е видно, че присъства обект за хранене в тази група, който е идентичен по местоположение с процесната дискотека. А в обяснителната записка по чл. 56, вече, тези обекти са дадени като съществуващи изградени обекти по предходна схема и са с отделна номерация.

ВЪПРОС  НА ЮК.С.: Има ли го в обяснителната записка този обект.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да, има го.

ЮК. КОСТОВА: На л. 2 от заключението, първи абзац, пишете, че по схемата на 120 А  този имот е обозначен с № 2?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Моля да ме измените, допуснала съм грешка, всъщност имота е обозначен с № 6. Допуснала съм неточност. Поправям се, имотът не е обозначен с № 2, а е обозначен по точка 6.

ВЪПРОС НА ЮК. К.: Пишете, че са изработени инвестиционни проекти, същите одобрени ли са и Вие видяхте ли ги?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Видях проектите и се запознах със съдържанието им, но не в общината, а в офиса на фирмата. Проектите, които аз видях не са одобрени, но подчертавам че чл. 56 не изисква изрично одобряване на проектите, те се изискват от бившето ХЕИ за съгласуване и преценка дали обекта отговоря на изискванията на тяхната наредба. Общината не можа да предостави подробности като архив за въпросната концесия. Не ми бе предоставена от страна на общината информация по отношение на този обект. Не мога да кажа има ли такава информация, но общината ми отказа.

ВЪПРОС НА ЮК. К: Може ли да кажем въз основа на данните по делото и това което имате като информация, че обектът е изпълнен въз основа на одобрените проекти?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Категорично не мога да твърдя това. Не съм го обследвала. Не ми е поставено като задача. Вероятно трудно може да се изследва този въпрос, тъй като към момента на огледа, дискотека „Ла бомба” беше вече в процес на разрушаване, което съм написала в заключението.

ВЪПРОС НА ЮК. К:  На колко етажа е обекта?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Обектът е като цяло на един етаж и с едно подземие. В изграждането на този обект са включени съществуващи, преди концесията, бивша водна пързалка, съблекалня, това казват хората, този фундамент, който е съществувал преди сключването на договора за концесия е включен в този строеж и в тази си част той е два етажа.

ЮК. К: Представям на съда снимка за сведение, видно от която дискотеката е на три етажа. Как според Вас се демонтират стоманобетонови фундаменти? Уточнявам, налага ли се разрушаване на фундаментите или в случая могат да бъдат преместени?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Уточнявам, че  вътрешната част е на нива, което не означава два етажа. В частта, където беше отпочнато събарянето на въпросния обект, към момента на огледа беше останала част от носещата подова конструкция, без самия под и експертизата констатира, че тя е изградена  от стоманени скелетни елементи, болтово сглобени, стъпили върху бетонови фундаменти, отляти на полигон и монтирани. Фундаменти, върху които на гайки стъпва носещата конструкция.  Тези фундаменти е възможно да бъдат технически махнати, без да се разрушават.

ЮК. К: Става въпрос за обект от 200 кв.метра. Означава ли това, че всички тези елементи могат да бъдат преместени без да бъдат разрушавани?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ако с този въпрос имате предвид кран да хване постройката и да я пренесе в цялост на друго място в същия вид, отговора ми е категорично НЕ. Необходимо е да бъдат извадени стоманобетоновите фундаменти, да се демонтира тази част от конструкцията, която е над тях, тоест  обектът може да се разглоби, да се премести и отново да се сглоби.

ЮК. К: Нямам други въпроси. Оспорвам формално заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит.

 

ЮК. С.: Моля да задължите жалбоподателя  да представи заверено копие от обяснителна записка към схемата за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на процесния морски плаж. Считам, че същата има отношение към делото, тъй като в нея би следвало да бъде описан процесния обект, като разположение, както и като материали от които следва да бъде изграден.

ЮК. К: Не възразявам, но имам още едно процесното искане: Моля да задължите жалбоподателя да представи и одобрени проекти, цитирани в разрешението за поставяне № 99/11.05.2001 г., както и преписката по издаване на разрешение за ползване № 28/27.03.2002 г. Считам, че същото има отношение, както към обема и времето на изпълнение, и към материалите. Моля, да приемете малко по-четливо копие от това, което бяхме задължени да представим.

 

АДВ. К: Да се приеме копието.

С оглед становището на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА постъпилото писмо изх. № 3360/07.10.2008 г. от директор ТП „БП” Бургас, от което е видно, че кореспондентската пратка,  която съставлява жалбата на дружеството против оспорения административен акт е постъпила на гише „Препоръчани писма” в Пощенска служба - Бургас на 10.06.2008 г.

ПРИЕМА представеното в днешното съдебно заседание  четливо копие от плик, с който жалбата е изпратена по пощата.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи заверени копия, одобрени проекти – съгласувани схеми, приложени към разрешенията за поставяне с № 99/11.05.2001 г.; № 28/27.03.2002 г. на главния архитект на Община Несебър.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя да представи заверено копие на обяснителната записка към схемата по чл. 56 от ЗУТ, приложена по делото.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.03.2009 година от 15,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: