Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1236

 

гр. Бургас, 22.06.2018 год.

 

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС, в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

  ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря СТОЯНКА АТАНАСОВА и на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 936 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба срещу решение по АНД № 490 по описа на Районен съд Бургас за 2018 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 346/19.03.2018 год. по АНД № 490/2018 год. на Районен съд Бургас е потвърден Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1854194 издаден от ОД на МВР Бургас, с който на К.Д.П.,*** за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 във вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. 

Касаторът К.Д.П. обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за материална и процесуална незаконосъобразност на съдебния акт. Районният съд неправилно е приел, че техническото средство е било годно и калибрирано. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и потвърдения с него електронен фиш.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован се явява лично.

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован не се представлява.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде оставено в сила. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 17.10.2017 год. в 19:07 часа, в гр.Бургас на бул. „Тодор Александров“ в посока от ПВ „Юг“ към к-ще с ул. „Спортна“ до бензиностанция „Лукойл”, автоматизирано техническо средство –система за контрол над скоростта засякло и заснело движещ се в посока към гр.Бургас лек автомобил „БМВ 316 И” с рег.№  КН9390ВВ със скорост от 103 км/ч. На това място от пътя имало въведено ограничение на скоростта с пътен знак В-26 от 80 км/час. Участъкът бил сигнализиран с пътен знак Е-24. От извършена справка  е установено, че автомобилът е собственост на К.Д.П.

Към преписката са представени и приобщени като доказателствата по делото пред първата съдебна инстанция протокол за монтаж на пътни знаци, Протокол № 173-Иси/06.07.2017 за проверка на мобилна система за видеоконтрол.

За да потвърди Електронния фиш Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че от събраните по делото доказателства безспорно се установява, че нарушението е извършено, както и че при издаване на електронния фиш не са допуснати съществени процесуални нарушения. Приел е, че определената глоба съответства на фактическото нарушението. При такива мотиви Районният съд е потвърдил електронния фиш за налагане на глоба.

Настоящата касационна инстанция напълно споделя изводите на Районния съд при следните съображения:

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка като е формирал и съответни на доказателствата правни изводи.

В касационната жалба са наведени доводи за незаконосъобразност на първоинстанционното решение като последица от допуснати, но несъобразени от съда процесуални нарушения при издаване на електронния фиш, които доводи не се споделят от настоящата касационна инстанция.

Съдът намира възражението на касационния жалбоподател, че техническото средство, което е установило нарушението не е годно, за неоснователно. Представеният по делото протокол № 173-Иси/06.07.2017 за проверка на мобилна система за видеоконтрол касае Стационарна видео-радарна система за наблюдение на пътни нарушения № 1047F8А4010800Е9, № от ДР 4823, като видно от стр. 2 е направен полеви тест на бул. „Тодор Александров“, път Е87, бензиностанция „Лукойл“ на устройство с ID № 003059049644. В електронния фиш е посочено автоматизирано техническо средство със същият ID номер. Следователно посоченото техническо средство е преминало технически преглед. Останалите възражения на касатора са подробно обсъдени от първоинстанционния съд и същите се споделят от настоящата инстанция, поради което не следва да бъдат преповтаряни.

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон, и се явява правилно и обосновано. Районният съд е обсъдил в достатъчна степен наведените от жалбоподателя възражения и правилно е приел същите за неоснователни. Наведените в касационната жалба оплаквания не се споделят от настоящия съдебен състав, поради което от съвкупната преценка на събраните по делото доказателства може да се направи обоснован извод за това, че касаторът е осъществил състава на административното нарушение, за което е привлечен към административнонаказателна отговорност, поради което и постановеното от Районния съд решение е законосъобразно. Както се отбеляза по – горе, Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице.

В атакуваното решение Районен съд гр. Бургас е направил обоснован извод за законосъобразност на Електронен фиш за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство серия К № 1854194 издаден от ОД на МВР Бургас, с който на К.Д.П.,*** за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4 във вр. чл. 182, ал. 1, т. 3 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лева. 

По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 346/19.03.2018 год. по АНД № 490/2018 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                                              ЧЛЕНОВЕ