ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 13.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                              СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С.Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 936 по описа за  2017 година                     

На именното повикване в 10:05 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ - Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Т., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА - Ръководител на управляващия орган на оперативна програма „Регионално развитие“ и зам. министър на регионалното развитие и благоустройството, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Н., с представено пълномощно и заповед в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

            СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:          

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-246/24.03.2017 г. на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“.

Ответникът е представил административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поддържам жалбата срещу Решение № РД-02-36-246/24.03.2017 г. на ръководителя на управляващия орган на ОПРР, с което на Община Бургас е определена финансова корекция от 5% от всички реално верифицирани разходи по цитирания договор.

Нямам възражения по доклада на съда.

Моля да се приеме представената административна преписка. Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Оспорвам жалбата. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените писмени доказателства по административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Моля да уважите жалбата като допустима, основателна и доказана, и да постановите решение, с което да отмените обжалвания административен акт, който е немотивиран. Подробни аргументи съм изложила в жалбата.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Моля да ни бъде даден срок за представяне на писмена защита.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н административен Съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да ми дадете срок за представяне на писмени бележки.

Да ни се присъдят направените по делото съдебно-деловодни разноски в полза на МРРБ.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.12 часа.

 

 

       СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: