О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1040                                 09.05.2018 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд – гр. Бургас                                                                       VІІ-ми състав,

на девети май                                                                      две хиляди и осемнадесета година.

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: С.Х.,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 935 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Агро-ИД“ООД, ЕИК-***, с.Ветрен, обл.Бургас, ул.Ветренска №42, подадена чрез пълномощника адвокат К.К., против Уведомително писмо изх.№ 01-2600/665 от 12.03.2018г., издадено от зам.изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

Жалбоподателят счита, че оспореното писмо е индивидуален административен акт, защото с него той е уведомен за открито производство по прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ по направление „Биологично растениевъдство“, като се позовава на Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015г. на ВАС по т.д.№ 1/2015г., ОСС, І и ІІ колегия. Твърди, че писмото има не само уведомителен характер, но с него се засягат пряко и непосредствено правата и законните му интереси, поради прекратяването на ангажимента.

Ответникът – зам. изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, в съпроводителното писмо с което жалбата и административната преписка са изпратени на съда, чрез редовно упълномощения юрисконсулт М.Л.-Т., счита жалбата за недопустима, тъй като е насочена срещу писмо, което не е индивидуален административен акт, а част от процедурата по издаване на такъв по Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП), Наредба №5 от 27.02.2009г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания и Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г.

 

Съдът след извършена служебна проверка намира, че жалбата е недопустима за разглеждане по същество, поради липса на годен за оспорване административен акт и правен интерес по следните съображения:

Оспореното в настоящото производство Уведомително писмо изх.№ 01-2600/665 от 12.03.2018г. (л.46 от делото) има уведомителен характер, което е изпратено до жалбоподателя в отговор на негово възражение вх.№ 01-2600-665 от 22.02.2018г. (л.48), във връзка с изпратено до него друго писмо на фонда, изх.№ 01-2600/665 от 31.01.2018г. (л.49). С последното жалбоподателят е уведомен, че на основание чл.26, ал.1 от АПК е открито производство по издаване на административен акт по прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., по направление „Биологично растениевъдство“, тъй като при извършени административни проверки на основание чл.65, ал.1 от Наредба № 11 от 06.04.2009г. за спазването на поет петгодишен агроекологичен ангажимент е установено, че процентът на припокриване на площта от пресичане на заявените от жалбоподателя парцели през текущата кампания, спрямо одобрените (референтните) парцели за участие в направление „Биологично растениевъдство“ е 31,49%, съгласно представеното Приложение 1. При несъгласие с констатациите е дадено право на дружеството да представи възражение и допълнителни доказателства в 7-дн. срок.

„Агро-ИД“ООД се е възползвало от това право с цитираното възражение вх.№ 01-2600-665 от 22.02.2018г., в отговор на което е издадено процесното уведомително писмо. С него жалбоподателят е уведомен за приложимата нормативна уредба при извършване на проверката – чл.24, ал.1 и 2 от Наредба № 11 от 06.04.2009г., както и че част от заявените от него парели през кампания 2017г. за които има поет ангажимент, са с намалена площ в сравнение с одобрената през референтната кампания площ, а други не са заявени. Информиран е за възможността при очертаване на площите в ОСЗ, да се ползват данните от предходната кампания и да се копират техните граници, а в заявлението му за кампания 2017 на съответното място е отразена грешката, като той е подписал страницата с предупрежденията, че е запознат с данните от автоматичните проверки. В допълнение е уведомен, че допустимият СЕПП слой не касае проверката за изпълнение на многогодишни ангажименти, а касае процеса по оторизация на финансовото подпомагане за конкретна кампания. При несъгласие отново е предоставено право на жалбоподателя да направи възражение и да представи допълнителни доказателства в 7-дн. срок.

При тези факти и от съдържанието на процесното писмо се налага извода, че същото не представлява индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК. То е само част от кореспонденция между лицето, срещу което е открито производство по прекратяване на многогодишен ангажимент по мярка 214 „Агроекологични плащания“ и административния орган, т.е. част от процедурата по издаване на индивидуален административен акт по аргумент от чл.21, ал.5 АПК, но преди окончателното произнасяне по прекратяването.

В тази връзка следва да се отчете и обстоятелството, че производството, образувано по заявление за подпомагане при условията на Закона за подпомагане на земеделските производители, а в случая и на Наредба № 11 от 06.04.2009г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013г., в чл.18 на която изрично са предвидени хипотезите за прекратяване на агроекологичния ангажимент

Ето защо, след като няма данни да е издадено уведомително писмо, съдържащо посочените характеристики, финализиращо започнатата процедура за прекратяване, липсва годен за оспорване административен акт, а жалбата с която е сезиран съда е подадена преждевременно. Неоснователното е позоваването на Тълкувателно решение № 8 от 11.12.2015г. на ВАС по т.д.№ 1/2015г., ОСС, І и ІІ колегия, защото оспореното в настоящото производство уведомително писмо няма белезите на никой от актовете посочени в него – чл.26, ал. 1, т.3 и чл.33 от Наредба № 9 от 03.04.2008г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013г., или чл.16г, ал.4 от Наредба № 105 от 22.08.2006г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол. Прилика с акт по чл.33 от Наредба № 9 от 03.04.2008г. би имало прекратяване на агроекологичния ангажимент по чл.18 от Наредба № 11 от 06.04.2009г., но настоящото уведомително писмо е само част от процедурата по издаването на такъв.

Последното сочи и на липса на правен интерес от настоящото оспорване.

Липсата на правен интерес е абсолютна процесуална пречка за съществуване правото на оспорване, за която съдът следи служебно. Правният интерес може да липсва още при подаване на жалбата, какъвто е настоящият случай, но може да отпадне и в хода на съдебното производство. Независимо кога възниква липсата на правен интерес, съдът е длъжен да прекрати съдебното производство като недопустимо.

Тези съображения мотивират съда да приеме, че при липса на годен за оспорване административен акт и правен интерес, жалбата е недопустима за разглеждане по същество, а производството по делото следва да се прекрати.

Воден от изложеното и на основание чл.159, т.1 и 4 АПК, Административен съд - Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на „Агро-ИД“ООД, ЕИК-***, с.Ветрен, обл.Бургас, ул.Ветренска №42, против Уведомително писмо изх.№ 01-2600/665 от 12.03.2018г., издадено от зам.изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 935/2018г. по описа на Административен съд - Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: