ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.06.                                                                   град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІV-ти административен състав

На двадесет и девети юни                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

2. АТАНАСКА АТАНАСОВА

 

Секретар:  М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

Административно дело номер 935 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

За подателя на протеста се явява прокурор Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас.

За ответника – Общински съвет Малко Търново, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по протест на прокурор в Окръжна прокуратура Бургас против Наредба за общинска собственост на община Малко Търново в следните й части: глава Четвърта: Разпореждане с общински имоти и вещи, частна общинска собственост“, раздел І: общи разпоредби – чл.34, ал.1; Раздел ІІ: Видове сделки по разпореждане с общински имоти“ – чл.41, ал.2, чл.42, чл.46, ал.2 и чл.53, ал.1, т.1 и т.2.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста.

Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото, документите, представени с административната преписката. Поради липса на други доказателствени искания намира, че следва да приключи съдебното дирене и да даде ход на устни състезания, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото представените с писмо рег.№522/15.06.2017г. писмени доказателства, представляващи документация по приемането на Наредба за общинската собственост на община Малко Търново.

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Поддържам протеста на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, ведно с мотивите изложени в него. Моля да отмените като незаконосъобразни разпоредбите в глава Четвърта: Разпореждане с общински имоти и вещи, частна общинска собственост“, раздел І: общи разпоредби – чл.34, ал.1; Раздел ІІ: Видове сделки по разпореждане с общински имоти“ – чл.41, ал.2, чл.42, чл.46, ал.2 и чл.53, ал.1, т.1 и т.2. Допълнителни мотиви няма излагам.

Моля да бъде уважен протеста, както и да ни се присъдят разноски в размер на 20 лв.

Искам да се позова и на практика на ВАС, това е решение на V отделение № 15441, постановено по адм.д. № 133/2011г., решение на ІІІ отделение на ВАС № 1016/01.02.2016г. постановено по адм.д.№15518/2014г.

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.22 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: