определение 1261

 

гр. Бургас, 04. 06. 2015г.

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БУРГАС, ХVIІІ-ти състав, в закрито съдебно заседание на четвърти юни  две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

съдия: ванина колева

 

 

като разгледа докладваното административно дело № 935/2015г. по описа на Бургаския административен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Производството е по реда на чл. 34, ал. 5 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/.

Образувано е по жалба на „Бул трейд къмпани СМ“ЕООД, гр. Айтос, ул. „Димитър Благоев“№1, с ЕИК 201189196, представлявано от В. С. Л. против заповед №Р-02000215001634-023-001/28.04.2015г., издадена от Р. К. Т. – Началник сектор при ТД на НАП – гр. Бургас.

Жалбоподателят твърди, че обжалваното решение е неправилно, доколкото е предоставена възможност за спиране на ревизионното производство по искане на ревизираното лице за срок до 3 месеца, като в случая законът не свързва изпълнението на тази  хипотеза с допълнителни  изсквания освен с подаването на молба и  това волеизявление не е нужно да бъде мотивирано. Моли съда да отмени заповедта за спиране на ревизията в частта й  за срока на споране и  моли същата да бъде спряна не за един а за три месеца на основание чл.34, ал.1, т.4 от ДОПК.

Ответникът по делото – Началник сектор "Ревизии" при Дирекция "Контрол" на ТД на НАП – гр. Бургас, възложил ревизионното производство, нхе изразява становище по жалбата.

Съдът намира жалбата за процесуално допустима. Разгледана по същество същата е неоснователна.

От събраните по делото доказателства безспорно се установява следната фактическа обстановка:

Ревизионното производство на Бул трейд къмпани СМ“ЕООД, гр. Айтос е образувано със заповед за възлагане на ревизия (ЗВР) № Р-02000215001634-020-001/13.03.2015г., като е определен срок за приключването му до 2 месеца, считано от датата на връчване на ЗВР.

На 21.04.2015г. с молба вх. № ИТ—00-4820/21.04.2015г., ревизираното лице е поискало спирането му за срок от 3 месеца,на основание  в 34, ал. 1, т. 4 от ДОПК.

С обжалваната заповед органът по приходите е спрял производството за по извършване на ревизията считано от 28.04.2015г. за срок до 28.05.2015г., т.е. за един месец. В мотивите на заповедта е посочено, тъй като искането за спиране е немотивирано и без доказателства и с цел избягването на необосновано дълго забавяне извършването на всякакви процесуални действия от страна на органите по приходите производството се спира за един месец.

При така установеното от фактическа страна, настоящият съдебен състав намира следното от правна страна:

Административното производство по постановяване на оспореното решение, е осъществено по реда на чл. 34 от ДОПК от материално компетентен орган, възложил ревизията, и е завършило с издаването на заповед за спиране на производството извършване на ревизията, постановена в писмена форма. Основанията за спиране на производството са изброени в чл. 34, ал. 1, тт. 15 от ДОПК, като в ал. 3 е предвидено, че при наличие на основание по ал. 1 или 2 преценката се прави от органа, възложил производството, а при административно обжалване - от решаващия орган, като производството се спира със заповед, която се връчва на заинтересованите лица. Разпоредбата на чл. 34, ал. 5 от ДОПК дава възможност да се обжалва заповедта за спиране на производството, съответно отказът да бъде издадена такава, пред съответния административен съд. Нормата на чл. 34, ал. 1, т. 4 от ДОПК изисква като задължителна предпоставка за спиране да е подадена молба от ревизираното лице, но това не означава автоматично, че компетентният орган по приходите следва да я уважи. На следващо място, че преценката следва да е извършена в зависимост от това доколко спирането на ревизионното производство се иска по уважителна причина.

В тази връзка, съдът намира, че при постановяване на решението административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност при преценка на обстоятелствата относно наличието или липсата на основания за спиране на ревизионното производство. Тъй като в молбата не е посочена причина, поради която е отправено искането, такава преценка е невъзможно да бъде извършена. В жалбата против заповед №Р-02000215001634-023-001/28.04.2015г., е изложен довод, че в закона няма изскване искането да е мотивирано и  обосновано, а органът по приходите при подадена молба е длъжен да спря производството за поискания с молбата срок. Това тълкуване на закона е в противореюие с разпореднбта на цитираната разпоредба на ал. 3 на юл.34 от ДОПК,  съгласно  която при наличие на основание по ал. 1 или 2 преценката се прави от органа, възложил производството. Органът няма как приналичие на молба (основание по чл.34, ал.1, т. 4 от ДОПК) да направи преценка, след като в молбата липсват мотиви и  не е подкрепена с доказателства.

При това положение, заповед №Р-02000215001634-023-001/28.04.2015г., с която  се спира производтсвото по извършване на ревизия, възложена със ЗВР № Р-02000215001634-020-001/13.03.2015г. е законосъобразна, ппоради което жалбата следва да бъде отхвърлена.

Воден от горното, на основание чл. 34, ал. 6 от ДОПК, съдът

 

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Бул трейд къмпани СМ“ЕООД, гр. Айтос, ул. „Димитър Благоев“№1, с ЕИК 201189196, представлявано от В. С. Л. против заповед №Р-02000215001634-023-001/28.04.2015г., издадена от Р. К. Т. – Началник сектор "Ревизии" при Дирекция "Контрол" при ТД на НАП – гр. Бургас  

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                    СЪДИЯ: