ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 934 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 15:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.А., редовно призован, се представлява адвокат В. с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Б. с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на И.Й.А. против Заповед № РД-16-289/07.04.2015 г. на Кмета на Община Поморие, с която е наредено да бъде премахнат установеният незаконен строеж: „Двуетажна жилищна сграда, находящ се в югозападната част на поземлен имот в кв.16 по застроителния и регулационен план на ***.

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка и доказателствата с нея.

 

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата си, като за прецизност поясняваме, че самата заповед в качеството на индивидуален административен акт е незаконосъобразна поради обстоятелството, че е издадена на основание на порочен констативен протокол № 6, който е изготвен в нарушение на чл. 131 от ЗУТ относно заинтересованите лица и отговарящото лице за незаконно строителство, както и по чл. 224, ал. 2 от ЗУТ и чл. 223, ал. 2 от същия закон, като настъпила преклузия, защото в самия констативен акт е отразено, че той е изготвен на 05.02.2015 г. и към същия е приложен снимков материал от 20.08.2014 г., за което бяхме уведомени писмено и по време на огледа на имота присъства жалбоподателят заедно с процесуалния си представител адвокат И. В.. Ето защо считаме, че тази заповед следва да бъде отменена като незаконосъобразна.

Под формата на доказателствени искания желаем да се призоват  като свидетели и дадат непосредствени обяснения пред уважаемия съд лицата, посочени като работна група, изготвила констативен акт № 6, респ. инж. Ш. – младши експерт „Контрол по строителството”, арх. Д. – младши експерт „Контрол по строителството” и инж. Н. – старши експерт „Контрол по строителството”, всичките към отдел УТООС на ответника.

Паралелно с това желаем да се изискат и приложат административни дела № 2822/2013 г. и № 28/2015 г. по описа на Административен съд Бургас и двете дела архивирани, в които се съдържат надлежно приети писмени доказателства, които ще докажат нашето твърдение за незаконосъобразността на заповедта, за да направим икономия от процесуална гледна точка да не събираме всичките доказателства.

Моля уважаемият съд да допусне и назначи съдебно-строителна експертиза на базата на отделна молба с конкретно оформени въпроси. Вещото лице след запознаване с административната преписка  в община Поморие и извършване на непосредствен оглед на имота в присъствието на адвокат И. В. да отговори на основния въпрос двуетажната жилищна сгради търпим строеж ли е по  смисъла на § 16 от ПР на ЗУТ.

Паралелно с това моля уважаемият съд на базата на отделна молба да ни издаде съдебно удостоверение, по силата на което да се сдобием с друго такова от служба ГРАО при община Поморие, която да отговори в какви родствени връзки са жалбоподателя по настоящия процес и починалите лица Й.И. А. с ЕГН **********, б. ж. на ***, починал на 04.11.1995 г. и неговата съпруга С.М. А. с ЕГН **********, починала на 10.03.1998 г. в с.Медово –родители на жалбоподателя, които са живели до кончината си в процесния имот и обявеното за незаконно строителство – двуетажно масивно жилище се явява обект, строен и завършен до определена фаза от починалите родители на жалбоподателя при условията и реда на остра жилищна нужда съгласно чл. 79 от ЗТСУ към момента на изграждането на жилището и чл.252 и чл. 280 от ПП на ЗТСУ за евентуално узаконяване на същото жилище, при условията и по реда на § 16 ПЗР на ЗУТ. Ние твърдим, че жалбоподателят всъщност е един от наследниците на този имот и ако носи някаква административна отговорност за наличието на незаконен строеж, то тя е до размера на неговата наследствена идеална част.

АДВОКАТ Б.: Уважаема госпожо съдия, оспорвам изцяло жалбата. На първо място видно от жалбата, в нея се съдържат две искания – първото е за оспорване законосъобразността на четирите заповеди, които са изброени, като една от тях е заповед № 289, по която е образувано и настоящото дело. В тази си част жалбата е неоснователна. Второто искане, съдържащо се в жалбата, е оспорване на четирите отказа на община Поморие за узаконяване на 4 броя сгради, съгласно § 16 от ЗУТ като незаконосъобразни и недопустими. Това искане намирам за недопустимо. Предмет на обжалване би могла да бъде конкретната заповед като административен акт. Що се отнася до изразеното недоволство от 4 броя отказа, които са обективирани в процесната заповед, считам че производството следва да бъде прекратено, а жалбата в тази си част – оставена без разглеждане.

На следващо място, по отношение направените доказателствени искания – по искането за допускане като свидетели на участвалите в съставянето на констативния акт служители, моля да не бъде уважавано по следните причини: констатациите на актосъставителя и присъствалите при съставянето на акта длъжностни лица са изрично обективирани в Констативен протокол № 6/05.02.2015 г. Обект на контрол в настоящото производство е спазването на административнопроизводствените правила така, както са записани в изготвените нарочни документи по преписката.  Какви възприятия, различни от отразеното и подписано в акта са имали актосъставителите, не е относимо към настоящото дело и не е предмет на контрол. Ето защо, разпита на актосъставителите по настоящото административно производството намирам за недопустим, с оглед на вече обективираната от тях воля в протокола.

По отношение на искането за представяне на два броя архивни дела, не се сочат доказателства, относно съдържащите се в поисканите за прилагане дела доказателства и тяхното значение за настоящото производство. Ако страната, поискала прилагането на тези приключили дела е била страна по същите, тя би могла да се снабди с доказателства от тях и в случай, че същите могат с оглед процесуалните правила да се използват в настоящото производство, да ги представи. На настоящия етап липсват доказателства за относимостта на посочените архивни дела към настоящото производство, поради което моля да не се уважава това искане.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, не възразявам да бъде извършена такава, като моля след представяне на нарочната молба от жалбоподателя с формулирани въпроси към експертизата, да ни се даде възможност за становище и евентуално посочване на допълнителни въпроси към експертизата.

И на последно място по отношение на поисканото удостоверение, моля да не бъде уважавано и това искане, тъй като снабдяването с удостоверение за родствената връзка на жалбоподателя с посочените от процесуалния му представител лица не би могло да установи обстоятелствата, които страната се домогва да докаже, а именно авторството на строежа. От родствената връзка на посочените лица не би могло да се установи дали адресат на оспорената заповед е именно авторът на строежа. С оглед на направените в жалбата и конкретизирани днес оплаквания от административния акт, доказателства в насока твърдяното от жалбоподателя биха могли да бъдат ангажирани по друг начин или с други доказателствени средства.

АДВОКАТ В.: По двете дела сме обявили построяването на двете сгради. Ние твърдим, че имотите са изготвени при условията и реда на чл.79 ЗТСУ затова, защото към момента на твърдяното от нас построяване на тези обекти до 1998-1999 г. сме уведомили ответната страна, че съществуват тези сгради в този имот. Независимо от нашето добросъвестно поведение, община Поморие в течение на две години бездейства по отношение на евентуално констатиране на незаконни строежи. Паралелно с това не е изяснен кръгът на заинтересованите лица по чл. 131 ЗУТ. Оттам се стига до незаконосъобразност на атакуваните актове.

По отношение на обжалваните откази за узаконяване на четирите сгради по § 16 от ЗР на ЗУТ, оттегляме подобно искане, защото видно и от постановеното определение на уважаемия съд, той е разделил делата и се разглеждат в четири производство само и единствено четирите броя заповеди затова, защото обжалването на евентуални, да ги наречем за удобство „вътрешни откази” от главня архитект, не подлежат на узаконяване. За да се формира самата заповед, има отделен ред за обжалване, т. е. не е предмет на този спор.

 

СЪДЪТ счита, че следва да приеме представените с административната преписка доказателства.

Счита, че искането за назначаване на съдебно-техническа експертиза е допустимо, като следва да предостави възможност на жалбоподателя да представи нарочна молба с формулирани въпроси.

Съдът счита също така, че следва да уважи искането за разпит на работната група, изготвила Констативен акт № 6/05.02.2015 г., както и искането за издаване на съдебно удостоверение на жалбоподателя, по силата на което същият да се снабди с удостоверение от ГРАО при община Поморие за роднинската връзка на жалбоподателя И.Й.А. с Й.И. А. и С.М. А..

По отношение искането за присъединяване на двете архивирани дела от Административен съд Бургас, с оглед процесуална икономия съдът, следва да изиска от служба „Архив” на Административен съд Бургас и приложи по настоящото дело административни дела №2822/2013г. и № 28/2015 г.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи молбата с формулирани въпроси към вещото лице, след което съдът ще се произнесе в закрито заседание.

ДОПУСКА до разпит в режим на призоваване инж. И.В.Ш.-Господинова, арх. Д.П.Д. и инж. С.А.Н., които да бъдат призовани по местоработата им в отдел УТООС, дирекция СУТОСУП при община Поморие.

ОПРЕДЕЛЯ депозит по 10 лева на свидетел, вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес В същия срок следва да представи документ за заплащане на депозита.

ДА СЕ ИЗДАДЕ исканото от жалбоподателя удостоверение, по силата на което да се снабди с друго такова от ГРАО при община Поморие за роднинската връзка на жалбоподателя И.Й.А. с Й.И. А. и С.М. А., след внасяне на държавна такса в размер на 5 лева.

ИЗИСКВА от служба „Архив” на Административен съд Бургас административни дела № 2822/2013г. и № 28/2015 г.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 05.11.2015 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: