Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 1235

 

гр. Бургас, 22.06.2018 год.

В   ИМЕТО   НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД –   БУРГАС в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и осемнадесета година в състав:

             

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

     ЧЛЕНОВЕ:  СТЕЛА ДИНЧЕВА

                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                          

При участието на секретаря СТОЯНКА АТАНАСОВА и на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, като разгледа докладваното от съдия ДИНЧЕВА касационно административно-наказателно дело № 933 по описа на съда за 2018 година, за да се произнесе, съобрази следното: 

 Производството е образувано по касационна жалба на Община Бургас срещу решение по АНД № 4417 по описа на Районен съд Бургас за 2017 година и се движи по реда на глава дванадесета от АПК.

С Решение № 268/01.03.2018 год. по АНД № 4417/2017 год. на Районен съд Бургас е отменено Наказателно постановление № 2511/04.03.2015 год. издадено от заместник кмет на Община Бургас, с което на  К.И.Д. *** ЕГН **********, за нарушение на чл. 94, ал. 3 пр. 2 от Закона за движение по пътищата и на основание чл. 189, ал. 12 и чл. 188, вр. чл. 183, ал. 3, т. 2 от Закона за движението по пътищата  е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 лева. 

Касаторът обжалва в срок горепосоченото решение на районния съд като в жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на съдебния акт. Счита, че е безспорно установено извършването на деянието. Моли съдът да отмени атакувания съдебен акт и отмененото с него наказателно постановление и да потвърди същото.

В с.з. касационният жалбоподател редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява

В с.з. ответникът по касационното обжалване редовно и своевременно призован се явява лично и с процесуален представител.

В с.з. представителят на Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба. Налице били условия атакуваното първоинстанционно решение да бъде отменено. 

Настоящата съдебна инстанция след като обсъди доводите в жалбата, изслуша становището на прокурора и анализира събраните по делото доказателства намира касационната жалба за подадена в срок, процесуално допустима, но по същество – неоснователна.

Въз основа на събраните от първата инстанция доказателства настоящият съд намира за установено следното от фактическа страна:

На 20.02.2015 год. около 10:29 часа в гр.Бургас е извършена проверка описана в протокол, при която е установено, че МПС с рег. № А2629ММ, марка Сеат, цвят светлосив металик, е паркирано от лицето К.И.Д., собственик на автомобила в жк „Меден Рудник“ до ОДЗ „Славейче“ върху тротоар, който е извън определените от администрацията места за паркиране. За констатираното нарушение е съставен АУАН № 0066068/20.02.2015 год., въз основа на който е  издадено наказателно постановление № 2511/04.03.2015  год.

За да отмени Наказателното постановление Районният съд е изложил следните мотиви:

При постановяване на своя акт Районният съд е приел, че жалбоподателя е наказан за нарушение, за което с АУАН не е повдигнато обвинение и същото представлява съществено процесуално нарушение. От изложението не ставало ясно кой извършителят на изпълнителното деяние. При такива мотиви Районният съд е отменил наказателното постановление.

Първоинстанционният съд правилно е установил фактическата обстановка.

Съгласно  чл. 188, ал.1 ЗДвП, собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Административнонаказващият орган неправилно е наложил административно наказание на собственика на паркираното МПС, тъй като собственикът изрично е направил възражение, че не е извършител на административното нарушение. Необходимо е било да се изследва въпросът за фактическия извършител на нарушението, т.е. да се иска собственикът да декларира на кого е предоставил управлението на неправилно паркираното МПС. При положение, че не е посочено името на извършилото нарушение лице, е следвало да бъде дадена възможност на наказаното лице да посочи името на лицето осъществило състава на нарушението и едва след като това не бъде сторено, то тогава е валидно правилото на  чл. 188, ал.1 изр. второ от ЗДвП.

В случая на наказаното лице не е дадена възможност да изправи допуснатата непълнота като вместо това е издадено НП. Допуснатото от административнонаказващият орган нарушение на процесуалните правила не може да бъде отстранено във фазата на съдебното оспорване и влече неприложимост на разпоредбата на  чл. 188, ал.1, изр.второ от ЗДвП към извършеното нарушение.

Тежестта да установи съставомерността на деянието, респ. да докаже извършването на нарушението е на наказващия орган, което той не е сторил нито в административнонаказателното производство, нито в съдебното производство, поради което правилно районният съд е приел, че наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.  

При горните изводи настоящата касационна инстанция приема, че  обжалваното решение не е постановено при допуснати нарушения на съдопроизводствените правила и в противоречие с материалния закон и се явява правилно и обосновано.  Районният съд не е допуснал нарушения на съдопроизводствените правила при анализа и оценката на доказателствата. Съответствието между приетото от съда и установеното от доказателствата, както и между приетото от съда и направените от него изводи, води до обоснованост на постановеното решение. Извършвайки своята проверка в рамките на приетите за установени от предходната съдебна инстанция факти и обстоятелства, Административен съд – Бургас намира, че доводите в касационната жалба са неоснователни и релевираните отменителни основания не са налице. По изложените съображения обжалваното решение като законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

 Водим от горното и на основание чл. 63 ал. 1 от ЗАНН във вр. с чл. 221 ал. 2, предл. първо от АПК, Административен съд Бургас

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 268/01.03.2018 год. по АНД № 4417/2017 год. на Районен съд Бургас по описа на същия съд.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

 

                                                   ЧЛЕНОВЕ