О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

   829

Бургас, 12.05.2016г.

 

Бургаският административен съд, ХХ-ти състав, в закрито заседание на  дванадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХР. ХРИСТОВ

след като разгледа докладваното от съдията адм. дело №  933 по описа за 2016г. за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 от ДОПК.

Административното дело е образувано по жалба от „ФИШУЕЙ“ ЕООД, ЕИК 203447656, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ ****, чрез управителя В.П.С. против действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 180600332147­­­_4/09.04.2016г. , потвърдени с Решение № 82 от 20.04.2016г. на Директора на ТД на НАП – Бургас.

С жалбата се иска отмяна на оспорените действия като незаконосъобразни, постановени в противоречие с процесуалните и материалните разпоредби на закона. Претендира се за присъждане на направените по делото разноски.

Съдът, като взе предвид доводите в искането и приложените в административната преписка писмени доказателства, намира следното:

На 09.04.2016г. Л.Д.Б. и Х.Д.Г. – органи по приходите при дирекция "Фискален Контрол" при ЦУ на НАП извършили проверка на мястото на стока находяща се в склад с адрес: гр. Бургас, Юго-западна индустриална зона, представляващ търговски обект на дружеството жалбоподател -  с висок финансов риск /СВФР/ – замразена риба собственост на „ФИШУЕЙ“ ЕООД.

При проверката не е констатирано несъответствие между посоченото в документите и вида и количеството на установената стока.

Проверяващите органи са констатирали, че за период от 12 месеца преди датата на проверката лицето не е подало 12 броя декларации образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, както и самоосигуряващите се лица: за месеци 02.1016г.; 01.2016г.; 12.2015г.; 11.2015г.; 10.2015г.; 09.2015г.; 08.2015г.; 07.2015г.; 06.2015г.; 05.2015г.; 04.2015г. и 03.2015г., както и обстоятелството, че за посочения период от 12 месеца преди датата на проверката има по-малко от 10 осигурени лица по трудови правоотношения – 0 броя за всеки от посочените месеци.

 Предвид тази констатация и на основание чл.121а, ал.3 във вр. с чл.121а, ал.2 от ДОПК  органите по приходите преценили, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително затруднено, поради което съставили оспорените Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 180600332147­­­_4/09.04.2016г. С първия протокол определили сумата от 22 173.00 лева, представляващи 30% от пазарната стойност на иззетата стока, като гаранция за освобождаване на същата, а с втория протокол наложили обезпечителна мярка на намерената стока  19 000 кг. замразена риба – скумрия.

„ФИШУЕЙ“ ЕООД оспорило по административен ред предприетите от органите на приходите действия по предварително обезпечаване на фискален контрол с жалба вх.№ ИТ-00-4265/20.04.2016г. до ТД на НАП Бургас.

След като преценил жалбата за неоснователна, директорът на ТД на НАП – Бургас с Решение № 82 от 20.04.2016г. я е отхвърлил по отношение на Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 180600332147­­­_4/09.04.2016г. и не се е произнесъл в установения срок по отношение на Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. При произнасянето си решаващият орган се е мотивирал, че оспорените актове са издадени при наличието на материални предпоставки и съобразно изискванията за форма, от компетентен орган при спазване на законовите изисквания и съобразно целите на закона. Освен това решаващият орган е направил констатацията, че  по предварително извършен анализ на дейността на дружеството и на свързаните с него лица, на начислените и внесени и дължими задължения са констатирани тенденции към отклонение от данъчно облагане.

Решението е връчено лично на управителя на „ФИШУЕЙ“ ЕООД В.П.С. на 22.04.2016г. Същият го е оспорил пред Административен съд Бургас, чрез административния орган с жалба вх.№ ИТ-00-4589#1/03.05.2016г. и въз основа на тази жалба е образувано и настоящето дело.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.41, ал.3 от ДОПК, от надлежна страна – адресат на акта, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество същата се явява основателна поради следните съображения:

Предмет на съдебната проверка за законосъобразност са предприети действия за обезпечаване на доказателства на орган по приходите в хода на проверка по упражняване на фискален контрол.

Съгласно разпоредбата на чл.121а, ал.1 от ДОПК при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск органът по приходите може да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци, които биха възникнали, в размер не по-малко от 30 на сто от пазарната стойност на стоката в случаите на: 1. нарушаване целостта на техническите средства за контрол; 2. неспазване на забраната по чл.13, ал.3, т.4; 3. несъответствие между посоченото в документите и установеното при проверката вид и/или количество на стоката; 4. неявяване на водача на транспортното средство или на получателя/купувача на стоката на мястото на получаването/разтоварването й. Според ал.2 и ал.3 от цитираната правна норма предварителните обезпечителни мерки могат да се наложат и когато органът по приходите установи, че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В тези случаи органът по приходите предприема и действия по чл.40 за обезпечаване на доказателства със срок на действие до 72 часа без разрешение на съда, като стоката и документите за стоката се изземват. Забраната за разпореждане по чл.13, ал.3, т.4 продължава своето действие, а стоката се освобождава след представяне на обезпечение в пари или безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на действие, не по-малък от 6 месеца, в размер на 30 на сто от пазарната стойност на стоката и след заплащане на разноските по изземването и съхранението й.

Видно от съставения Протокол за извършване на проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. органът по приходите се е позовал на хипотезата на алинея втора на чл.121а от ДОПК. Изложените обаче мотиви на органа не сочат наличието на обезпечителна нужда по смисъла на цитираната разпоредба. Протоколът не съдържа описание на конкретни факти и обстоятелства, относими към приетото за установено основание по цитирания текст, а именно - че при последващо разпореждане със стоката събирането на дължимите данъци ще бъде невъзможно или значително ще се затрудни. В протокола изобщо не е посочено дали дружеството има публични задължения, какви са те ако има такива и какъв е техният размер. Нещо повече, съобразно представеното по делото удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК изх.№ 020201600115525/12.04.2016г. на ТД на НАП – Бургас се установява, че дружеството няма такива задължения. Самото цитиране или възпроизвеждане на текста, на която и да било законова разпоредба, без изложение на относимите за нея конкретни факти, всякога компрометира обосноваността на съответния акт и се явява достатъчно основание за неговата отмяна. Органът се е позовал на обстоятелството, че за период от 12 месеца преди датата на проверката лицето не е подало 12 броя декларации образец № 6 по Наредба № Н-8 от 29.12.2005г., но не е посочено как именно тази информация влияе върху вероятността събирането на данъци да се окаже невъзможно или значително да се затрудни, още повече, че съгласно приложеното удостоверение дружеството няма задължения.

В този смисъл съдът намира за неоснователен  извода на Директора на ТД на НАП гр.Бургас в постановеното от него решение, че при предварително извършения анализ на дейността на дружеството, на свързаните с него лица, на начислените, внесени и дължими задължения са констатирани „тенденции към отклонение от данъчното облагане“. Изложеното от органа по приходи предполага предварително извършена проверка и анализ на задълженията на дружеството, техният размер и на трайна тенденция във времето към неплащане на установени публични задължения, но в представената по делото административната преписка изобщо липсват резултати от нея, ако е имало извършена такава. Напротив, съгласно представеното с преписката по делото писмено доказателства, издадено от същия орган – ТД на НАП Бургас по безспорен начин се установява липсата на такива данъчни задължения, така че напълно неоснователно е твърдението на решаващия орган, че е извършен предварителен анализ на дължими от дружеството задължения, тъй като такива не са налични. За да са налице посочените от органа по приходите „трайни тенденции към отклонение от данъчно облагане“ то следва дружеството не само да има установени публични задължения, но и да е налице склонност към неплащането им, установена трайно във времето. Такива обстоятелства за дружеството-жалбоподател не се установяват. Липсват установени конкретни факти и по отношение на свързани с дружеството лица и установена вероятност за несъбиране на дължими от тях публични задължения.

 Предвид изложеното съдът приема, че в конкретния случай органите по приходите не са доказали наличието на основанието по чл.121а, ал.2 ДОПК за предприемане на обезпечителни мерки и в този смисъл следва да се приеме, че материалният закон е неправилно приложен. Този извод обосновава и незаконосъобразността на последващите действия, предприети на основание чл.121а, ал.3 от ДОПК за обезпечаване на доказателства, които са обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 180600332147­­­_4/09.04.2016г. 

На основание изложените мотиви извършените от органа по приходите действия по осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск и действията по обезпечаване на доказателствата следва да бъдат отменени като незаконосъобразни.

При този изход на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК във вр. с пар.2 от ДР на ДОПК съдът намира за основателно искането на жалбоподателя за присъждане в негова полза на направените по делото разноски за внесена държавна такса.

Мотивиран от горното и на основание  чл.41, ал.3 във вр. с чл.127ж, ал.1 от ДОПК, Бургаският административен съд, ХХ-ти състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ като незаконосъбразни действията на органите по приходите по предварително обезпечаване на фискален контрол, обективирани в Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск № 180600332147­­­_3/09.04.2016г. и Протокол за предприети действия по обезпечаване на доказателствата № 180600332147­­­_4/09.04.2016г., потвърдени с Решение № 82 от 20.04.2016г. на Директора на ТД на НАП – Бургас.

ОСЪЖДА ТД на НАП – Бургас да заплати на „ФИШУЕЙ“ ЕООД, ЕИК 203447656, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к.“Изгрев“ ****  направените по делото разноски за внесена държавна такса в размер на 50 /петдесет/ лева.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                                   

 

СЪДИЯ: