ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 15.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети септември                      две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 933 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.А., редовно призован, не се явява. За него – адв. В., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, представлява се от адв. Б., с представено от днес пълномощно.

 

 По хода на делото:

 СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод жалба от И.Й.А. чрез адв. И.В. против Заповед № РД-16-288/07.04.2015 г. на кмета на Община Поморие, с която заповед е разпоредено да бъде премахнат установения незаконен строеж „Едноетажна масивна пристройка за селскостопански и складови нужди”, находящ се в западната и югозападната част на ПИ в кв. 16 по ЗРП на с. Медово, Община Поморие.

 

         АДВ. В.: Поддържаме жалбата си като паралелно с това уведомяваме уважаемия съд, че на производство пред Административен съд – Бургас се намира и административно дело № 934/2015 г., по което сме във фаза на изготвяне на съдебно-техническа експертиза. Делото е насрочено за 05.11.2015 г. и касае заповедта атакувана от нас за основното застрояване на двуетажна еднофамилна сграда, предмет на настоящото производство, която представлява както е посочено в самата заповед пристройка за селскостопопански нужди и инвентар. Във връзка с процесуална икономия и изясняване на принципния въпрос дали действително това строителство е незаконосъобразно или се намира в хипотезата на чл. 79 от ЗТСУ към момента на изграждане на обектите атакувани от нас със съответните заповеди, от родителите на оспорващия този имот с тези постройки са декларирани през 1998 г. - сиреч налице са условията на §16, ал. 2  от ЗУТ. Практика на ВАС и то трайна е, че тези обекти не се събарят, а се узаконяват във връзка с което правя искане настоящия процес да се спре до приключване на висящия процес по административно дело № 934/2015 на Административен съд – Бургас. Предмет на това дело е оспорване на Заповед № РД-16-289/07.04.2015 г., с която е разпоредено, че двуетажната жилищна сграда е незаконна и следва да бъде премахната.

Представям съдебно удостоверение издадено по същото дело, пълномощно, заявлениие от ответната страна и съобщение от Административен съд – Бургас за движението на делото.

         АДВ. Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Освен това, видно от текста на жалбата по настоящото дело същата се състои от две искания. Преди разделяне на делата, с жалбата към настоящото дело е оспорено изцяло законосъобразността на четирите заповеди за премахване, една от които е процесната. В тази си част жалбата е неоснователна и я оспорвам изцяло.

         По отношение на направеното искане за спиране на настоящото производство, на производство в Административен съд – Бургас са четири дела по четири заповеди за премахване на незаконни обекти, всяка от които касае отделен обект. Производството по цитираното от адв. В. административно дело № 934/2015 г. касае двуетажна жилищна сграда, която е отделен обект от предмета на процесната заповед, касаеща едноетажна. Касае се за отделни административни производства и производството по настоящото делото не е в отношение на зависимост спрямо административно дело № 934/2015 г. и поради това не са налице основанията за спиране на настоящото производство и моля искането за това да не бъде уважавано. След произнасяне на съда по това искане ще направя доказателствени искания.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище и по повод формулираното от адв. В. искане за спиране на настоящото производство, намира следното:

         От изявлението на адв. В. става ясно, че предметът на административно дело № 934/2015 г. по описа на съда е заповед на кмета на Община Поморие, по силата на която е разпоредено премахването на двуетажна сграда, находяща се в същия имот. С оглед така направеното изявление става ясно, че предмет на цитираното дело е административен акт различен от административния акт предмет на настоящото производство, като с този различен административен акт се разпорежда премахване на сграда, различна от сградата предмет на оспорената в настоящото производство заповед. В случая става въпрос за различни административни актове, касаещи различни строителни обекти, които административни актове са постановени в хода на отделни, различни и независими едно от друго административни производства. Фактът, че се оспорва законосъобразността на заповед за премахване на двуетажната къща не обосновава извода относно законосъобразността на заповедта, с която е разпоредено премахването на едноетажната масивна пристройка. В този смисъл, съдът намира, че липсва връзка между настоящото производство и производството по административно дело № 934/2015 г., поради което не е налице основание за спиране на настоящото производство.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на производството по административно дело № 933/2015 г. до приключване на производството по административно дело № 934/2015 г.

 

         АДВ. В.: Няма да соча допълнителни доказателства. Нямам други искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

         АДВ. Б.: Няма да соча нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните и поради липсата на необходимост от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. В.: Моля да уважите жалбата като отмените атакуваната заповед. Ще представя писмена защита.

         АДВ. Б.: Моля да оставите без уважение процесната жалба като неоснователна. Ще представя подробни писмени бележки, в указан от съда срок.

 

         С оглед становището на страните и като прие, че делото е изяснено от фактическа страна, съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес, в който могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: