ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и шести април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 931 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:43 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован,  се явява лично управителя М. Д. и адвокат С., надлежно упълномощен.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Областно пътно управление – София, нередовно призован, представлява се от юрисконсулт М., с представено пълномощно.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Уточнявам, че предметът на делото е писмото на Областно пътно управление гр. София с изх. № 53-00-448/02.03.2018 г., с което ни е дадено указание да премахнем процесното рекламно съоръжение и сме предупредени за последиците от неизпълнение на това указание.

 

Съдът счита, че ход на делото не следва да се дава.

Жалбата е процесуално недопустима, поради неподлежащ за обжалване административен акт. Видно от жалбата, както и днес заявеното в съдебно заседание писмо на административния орган, с което на жалбоподателя е указана необходимостта да демонтира конкретизираното в писмото рекламно съоръжение, като в същото време е предупреден, че в случай на неизпълнение ще бъдат предприети съответните действия, предвидени в глава VІІІ от Закона за пътищата.

При проверка допустимостта на жалбата, съгласно чл. 159 от АПК, съдът констатира, че същата е недопустима по следните съображения:

Правото на жалба възниква и може да бъде упражнено при наличието на определени процесуални предпоставки, които обуславят и процесуалната допустимост на съдебното производство. По аргумент на чл. 159, т. 1 от АПК една от предпоставките за възникване на правото на жалба от категорията на абсолютните, за които съдът следи служебно, е обжалваният акт да съставлява такъв индивидуален, общ или подзаконов, който да не е изключен от приложното поле на действие на АПК, респективно изричната нормативна разпоредба да не изключва от общия принцип за контрол на законосъобразността. В конкретния случай, процесното писмо не носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на закона. За преценката дали един акт носи тези белези, в резултат на което същият подлежи на съдебен контрол по реда на АПК, от съществено значение е съдържанието и характера на обективираното в акта волеизявление и на следващите от него правни последици. В случая, съдът приема, че така оспореното писмо на директора на Областно пътно управление - София има предупредителен характер, доколкото указва последиците, които се следват от констатацията за експлоатираните от дружеството - адресат на писмото рекламни съоръжения. В писмото липсва разпоредителна част, в която да се отричат или засягат права или законни интереси на дружеството - жалбоподател, а единствените констатации са, че са налице основания да бъде премахнато това рекламно съоръжение, без към момента да се пристъпи към разпоредителни действия. Не би могло да се твърди, че посоченото писмо представлява ПАМ, съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата и за нарушение по  чл. 52, ал. 1 и чл. 53, ал. 1 от същия закон. Освен наложените санкции, нарушителят се задължава в определен срок да отстрани последиците от нарушението. В настоящия случай липсват данни за съставен АУАН и издадено въз основа на него наказателно постановление – т.е., писмото представлява единствено покана от страна на органа към жалбоподателя да извърши нещо доброволно. Ако в дадения срок адресатът не  премахне съоръжението, ще се пристъпи към премахване за сметка на дружеството, но за да се случи това, административният орган следва да издаде нарочен акт, с който да разпореди премахването, и който безспорно ще засегне права и законни интереси на жалбоподателя, и който ще може да бъде оспорен по съдебен ред.

 

С оглед на изложеното, съдът намира, че е налице процесуална пречка за разглеждане на делото, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото следва да бъде прекратено.

 

Водим от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Метромедия груп“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 45, представлявано от управителя М.Л.Д. против писмо изх. № 53-00-448/02.03.2018 г. на директора на Областно пътно управление гр. София

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 931 по описа за 2018 година на Административен съд – Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд – Бургас, в 7-дневен срок от днес.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: