О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 953

 

гр.Бургас , 29.04.2013г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на двадесет и девети април две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                                 СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 931 по описа за 2013г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            В Административен съд гр. Бургас е постъпила жалба, подадена от Р.Л. до МТСП гр. София, изпратена от директора на РДСП гр. Бургас.

С разпореждане от 10.04.2013 г. съдът, е оставил без движение жалбата и е указал на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на  съобщението да уточни адресата на жалбата, като в случай, че това е съда да посочи:  акта, който се оспорва; в какво се състои незаконосъобразността на акта и в какво се състои искането.

Съобщението с подробно посочване на дадените указания, е връчено на жалбоподателя на 24.04.2013г.

            В указания от съда срок, по делото е постъпила молба от Р.Л., в която се посочва, че адресат на жалбата е Министъра на труда и социалната политика гр. София.

При това положение, съдът намира, че адм. дело № 931/2013г. следва да бъде прекратено, а жалбата- при хипотезата на чл. 130 ал.4 АПК, изпратена на Министъра на труда и социалната политика гр. София.

            Ето защо и на осн. чл. 130 ал.4 и чл. 160 ал.1 АПК, съдът,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

         Оставя без разглеждане жалбата, подадена от Р.Л. до МТСГ гр. София, изпратена в АС гр. Бургас от директора на РДСП гр. Бургас.

Прекратява производството по адм. дело № 931/2013г. по опис на Административен съд гр. Бургас.

Изпраща жалбата, подадена от Р.И.Л. на 02.04.2013г. чрез РДСП гр. Бургас, до МТСП гр. София, на Министъра на труда и социалната политика гр. София по компетентност.

            Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд гр. София  в  седмодневен срок от съобщаването му.

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ: