ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 04.06.                                                                       град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХІІ-ти административен състав

На четвърти юни                                   две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: М.В.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно дело номер 930 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, редовно призован, се явява юрисконсулт И., редовно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

За ответника по оспорването началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас център”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., редовно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице Д.В.Л..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ДОКЛАДВА постъпило заключение от вещото лице Л., което е в срока по чл. 199 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Запозната съм с допълнителното заключение на вещото лице Л. преди повече от 7 дни.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Запознат съм с допълнителното заключение преди повече от 7 дни.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на допълнителното заключение в днешно съдебно заседание, поради което пристъпва към разпита на вещото лице Д.В.Л., със снета самоличност от по-рано.

Предупредена за наказателната отговорността по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение. Обещава да даде безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представила съм заключение, което поддържам.

На въпросите на страните вещото лице каза:

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Правите подробен анализ на продуктите от позиции 2707 и 2710. Може ли да кажете кое от двете позиции 2707 или 2710 описват най-специфично продукта с характеристики, идентични с анализирания продукт?

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Възразявам срещу поставения въпрос. Вещото лице не е в състояние да извършва тарифно класиране на продуктите и не му е поставен такъв въпрос.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Мога да отговаря на въпроса. Това е направено, като беше взета пробата, която се съхранява в митническата лаборатория. Въпросът е свързан с отговора на въпроса за характеристиките на продукта – аналогичен ли е на въглени и катрани. Всички анализи, които са направени, както и прегледа на данните от сертификата на завода производител, от анализа на продукта и анализа от лабораторията на Сейболт – продуктът е с нефтен произход, притежава характеристиките на мазут – продукт от първичната дестилация на нефта – от схемата в Приложение 2. Продуктът няма характеристики на продукти от каменовъглен произход, затова сме направили допълнителни изследвания като е установено съдържание на кокс и на пепел, които доказват, че е от нефтен произход. Колкото до това, дали има характеристиките на продуктите, които са описани в Глава 27, позиция 2707 се установява, че продуктът не отговаря на тези условия описани в подточки от а/ до г/, които характеризират продуктите от клас 27079999.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – Казвате, че характеристиките на продукта го приближават към позиция 2710, от друга страна в приложението към заключението казвате, че продуктът не позволява класиране в нито една от позициите на 2707, с изключение на подпозиция 27079911 и 27079919 – „сурови масла”. Ако бъде доказано, че ароматните състави преобладават в тегловно съотношение над неароматните, можете ли да кажете кои от характеристиките на продукта го доближават или е идентичен с продуктите сурово масло и дават ли основания да се допусне, че същият представлява сурово масло?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Анализът, който съм представа в приложение 2 имаше за цел да докаже, че продукта по неговите свойства отговаря на определението за сурови масла и какви допирни свойства има с всяка една от подгрупите на код 2707, тъй като съгласно обяснителни бележки на Хармонизираната система (ХС), ако ароматните съединения преобладават над неароматните въглеводори, продукта трябва да бъде класиран в код 2707. Разглеждайки най-подробно характеристиката на продуктите в код 2707 се вижда, че продукти, които са резултат от първична дестилация могат да бъдат класирани в код 27079911 и 27079919 , т.е. сурови масла.

По какво процесния продукт се доближава и отговаря на понятието сурово масло – то е получено от първична дестилация на нефт, илюстрация за това как е получено и какво е приложението му е в схемата на Приложение 2. Остатъкът след първична дестилация на нефта е мазута. Доказателството за това са данните от сертификата на производителя и по-специално следните показатели: Тулуолов индекс, ксилуолов индекс и бромно число, които показатели за продукти получени от първична дестилация на нефт са в границите на констатираните от производителя, от лаборатория на Сейболт . И двата показателя дават данни за съдържание за ненаситени въглеводороди, които в продукти от първична дестилация са в тези граници. Бромното число за продукти получени от вторичен произход, т.е. от допълните каталитични процеси са в рамките над 30/100гр. бром / продукт. Аналогично е за тулуоловия и ксилуолов индекс, които за продукти от вторичен индекс са с включени по-високи стойности. Това ми дава основание да класирам продукта като мазут, с което той отговаря на квалификация за сурови масла.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В случай, че двете позиции 2710 и 2707 са еднакво специфични за продукта, който сте анализирали, може ли да кажете преобладаването на ароматните съставки в тегловно отношение ли е компонента, който им предава главния характер и налице ли разлика между ароматни съставки, както са определени от митническата експертиза приложена по делото и така както са по Приложение А към Глава 27 от Обяснителните бележки на Комбинираната номенклатура?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Относно съдържание на ароматни съставки и въглеводороди в първия етап на експертизата съм коментирала, че съгласно приложение А, посочения метод за определянето и́ съществува една неяснота. Приложение А само по себе си дава неяснота за определянето на ароматни съставки, докато в приложената формула в самото Приложение А се определят неароматните въглеводороди и по презумпция до 100% разлика се счита, че са ароматни въглеводороди. Тази неточност, както и факта, че по това Приложение А не е регламентирано предварителното отделяне на асфалтосмолистите вещества и след това разделяне на пробата на ароматни и неароматни въглеводороди, съм дала заключение, че по-подходящ метод е Международен стандарт ASTMD 2007. Така само както е написано в Приложение А не е коректно.

Съгласно Хармонизираната система за класиране на продукта в код 2707 и код 2710, критерия е съдържанието на ароматни въглеводороди, когато е повече от 50% е код 2707, а по-малко - 2710. Прегледът на всички подпозиции показва, че в код 27079999 продукта не може да бъде класиран поради това, че не отговаря на четирите изисквания, които трябва да притежава характеристиката на продукта с код 27079999. За да бъде класиран един продукт в посочения код 27079999 трябва да отговаря на изисквания, посочен в подточки от а/ до г/. Описала съм ги в отговора на въпрос 4. Митническата лабораторна експертиза не използва нито един от тези методи, за да се класифицира продукта в код 27079999. Въпреки, че в обхвата на Митническата лаборатория са включени определянето на дестилационни характеристики и определяне на плътността, двата показателя от подточки от а/ до г/ са изредени, но след като не е правена атмосферна дестилация, изводът е некоректен . Анализите, които дадохме и определянето на пенеграция не може да бъде класиран към този код, не съответства на тези четири изисквания, а вече към кой подкод ще бъде класиран, след като знаем вече, че се отнася към сурови масла, е като се вземат неговите подкодове.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В заключението си казвате, че мазута като продукт съдържа асфалтени, паралелно с това анализиране на ароматни съставки към обяснителни бележки, нормален пектан, който не може да разтваря асфалтените, означава ли това, че пробата ще остане неразтворена и съответно анализа ще бъде некоректен затова, че част от сместа не може да бъде разтворена?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Имайки предвид, че мазута е по-високо кипящ продукт, остатък от първична обработка над 350°, по-подходящ метод за анализиране на този род съединения и по-точно за определяне на ароматни съставки е Международния стандарт ASTM D2007, защото той регламентира предварително отделяне на асфалтените, които като най-тежката високомолекулна съставка на мазута пречат за по-нататъшното разделяне на ароматни и неароматни съставки и не се разтварят в пектан. Препоръчва се в този стандарт да бъдат утаени с нормален хептан и след това пробата да се раздели на неароматни съставки с помощна на нормален и с подходящите разтворители.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ И. – В началото казахте, че митническия орган не е изследва дестилационните характеристики - пенетрация. Казахте, че са необходими условия за да се класира продукта, както е направено от страна на митницата. Може ли без анализ да бъде класиран продукта, без тези три показатели да бъде класиран?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – За да бъде класиран процесния продукт с код 27079999, той трябва да отговаря на въпросите посочени във въпрос 4, да бъде определена дестилационна характеристика, плътността, пенетрация и сравнение с продукти от подточка г/ – продукти описани като битови. Трите анализа са съществени за да бъде класиран продукта, да се каже дали може да бъде класиран с код 27079999. Митническата лаборатория не е определила нито дестилационната характеристика, нито плътността, нито пенетрацията. В това приложение коментара в самата експертиза на митницата е некоректен, след като не са определени трите показатели.

ВЪПРОС на СЪДА – Имате ли представа какви експерти са правили тази митническа експертиза.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Предполагам че са химици, тъй като лабораторията е акредитирана за нефтопродукти и в обхвата на лаборатория са включени тези два анализа, но не мога да дам точен отговор. Аз съм със специалност „технология на нефта и газа”.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Лабораториите акредитирани ли са и към момента на изследването имало ли е акредитация?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Към момента на изследването единствено лабораторията към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров” беше в процес на задържане на сертификата на акредитация, но другите две са акредитирани. Лабораторията към ВХТИ „Проф. д-р Асен Златаров” ще получи акредитация, причината е в организационната структура, която се реорганизира в момента, но тя е създадена отпреди повече от 25 години, акредитирана е оттогава и използва всички методи за анализ на нефтопродукти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – А относно метода за определяне?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Акредитирана е по съответния метод, по номенклатура. Посочено е във въпрос 4. Метода е идентичен на българския стандарт. Имам доказателства, че апаратурата е една и съща, условията по които е изпитван продукта са малко по-различни, толкова, доколкото трябва да се влезе в интервал пенетрация - 400 иглевна пенетрация и да попаднем в този интервал, анализа не беше проведен при 25°С, а беше проведе при 15°С. При 25°С резултата беше проведе съгласно указания, когато се изпитват по-високи кипящи водороди температурата се намалява. Не можем да стигнем до 400°С. Уреда за изпитване е един и същ. Всичко останало е еднакво и по двата метода на изпитване. Съобразихме се с това, че се използва метода ASTM.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – На страницата със сравнителен анализ – имахте ли за задача да посочите в коя подпозиция може да се отнесе продукта?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Имах за задача да докажа, че отговаря или не отговаря за класиране в този клас и съм направила извод в помощ за това, къде може да бъде класирано, но пряко поставен въпрос за класиране не съм имала.

ВЪРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Имахте ли за задача да посочвате кодовете?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Не, но съм ги заявила за определяне като доказателство, че продукта е от нефтен произход, за разликите от каменовъглен произход и в Приложение 1 съм дала характеристики за продуктите от нефтен и каменовъглен произход за да дефинирам продукта като произход.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Асфалтените попадат ли в бележките на Хармонизираната система?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Обясних защо, те като най-високо молекулна съставка на мазута пречат за по-точното разделяне на ароматната от неароматната съставка. Не напразно един стандарт е разработен за тези продукти.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Кой е приложимия метод съгласно обяснителните бележки на номенклатурата за продукти, чиято крайна точка на кипене е 350° С.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Противопоставям се на въпроса, който касае преповтаряне на позицията на ответника относно приложимия метод по Приложение А.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В обяснителните бележки в номенклатурата като метод за определяне на ароматните съставки е Приложение А.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Л. – След извършване на изследванията, налице ли е достатъчно количество проба?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По принцип където има проба е останало и достатъчно количество. По други дела сме обсъждали количеството на пробата, която се декларира с протокола за вземане на проба и реалното количество, което присъства в бутилките. Оказа се, че реалното количество е по-малко от описаното в протокола за вземане на пробата. Това разминаване между описаното в протокола количество и действителното количество на пробата почти във всички дела е налице, но конкретното количество е недостатъчно.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението, тъй като на първо място считам същото за неотносимо по делото предвид факта, че определящо за процесния продукт е съотношение на ароматни и неароматните съставки, а не физикохимичните характеристики, неговия произход или неговото предназначение. Единственият метод е този по Приложение А. Освен това считам, че вещото лице е направило анализ, сравнителен анализ на продуктите от позиция 2707, което е недопустимо, тъй като същото не е имало за задача да направи това. Освен това считам, че метода по Приложение А е приет от страните членки на ЕС. Освен това считам, че изпитвателната лаборатория Сейбол не е независима, защото същата се намира в територията на „Нефтохим” АД.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Във връзка с така направено оспорване считам, че не са налице основания за това. Нито се оспорва компетентността на вещото лице, нито компетентността на експертизата. Всички наведени доводи са правни, в защита на тезата на митническия орган и не касаят компетентността на заключението. По отношение на твърдението, че лабораторията на Сейбол е зависима и се намира на територията на дружеството-жалбоподател, същото е невярно. Сейбол е най-голямата лаборатория в Европа и седалището й за България е в гр.София. Същата е с над стогодишна история.

 

Съдът приема, че вещото лице е изпълнило поставените задачи съобразно притежаваните от нея професионални знания в изследваната област, поради което по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА като доказателства по делото заключението на вещото лице от 23.05.2014г., с днес направени уточнения и допълнения. Да се изплати на вещото лице от депозита възнаграждение в размер на 350 лв.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Представям и моля да приемете удостоверение от бюро преводи гр. Варна, обхват на акредитация на изследователска лаборатория в Полша и извадка от официалния вестник на Европейския съюз за класирането на продуктите с позиция 2707.

Нямам искания за допускане на повторна експертиза.

 

Съдът предоставя на процесуалния представител на жалбоподателя представените от ответника документи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Ще помоля процесуалния представител на ответника да уточни в каква връзка е представен обхвата на акредитация на полската лаборатория?

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Представям данни за полската лаборатория, за акредитацията и́, във връзка с факта, че същата използва метода по Приложение А и няма пречка процесния продукт да бъде изследван и там за ароматни съставки.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Оспорвам това доказателство. Считам, че същото е неофициален документ и не съдържа подпис и печат. Оспорвам същия по отношение на автентичността и съдържанието, което се съдържа в него, още повече, че същия носи като дата 10.09.2012г. и се касае или се твърди, че към настоящия момент има акредитация. Полското митническо ведомоство има акредитирана лаборатория по метод по приложение А, какъвто метод в обхвата на адкредитация не съществува. В същия е посочен метод ПБ14В3:2012 за изследване на ароматни съставки, който метод не съответства или не съдържа данни, че припокрива метода по Приложение А към обяснителните бележки на глава на глава 27 на Номенклатурата. Методите, които ползва Приложение А, има и в български лаборатории. Този документ не посочва за възможност на каквато и да е била полска ведомствена лаборатория да изследва продукт по Приложение А, поради което оспорвам истинността и автентичността на този документ. В случай, че бъде приет от страна на съда, моля да задължите ответника, да представи доказателство, че метода е съответен на метода на този по приложение А от комбинираните бележки на глава 27. Във връзка с представени преводи на официалния вестник на Европейския съюз предполагам, че същите се предоставят за сведение на съда. Предполагам, че съда има достъп до тази информация, поради което считаме, че не следва да бъдат приети като доказателства по делото. Представеното удостоверение носи информация; че в бюрото във Варна към 28.08.2013г. преводача е оторизиран.

Представям и моля да приемете молба-справка за допълнителни разноски от страна на жалбоподателя.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Моля да бъде посочено, че към момента на оспорване на експертизата, лабораторията към Университет „Проф.Д-р Асен Златаров” не е акредитирана. Лабораторията на НИСИ също не е акредитирана за метода за определяне на пенетрация на продукта, а по отношение на лабораторията Сейболт у ответника се поражда се съмнение по нейната независимост.

По отношение на оспорването на акредитацията на полска митническа лаборатория, документа представлява извлечение за лабораторията на Република Полша и не е необходимо да има подпис на частно лице. Регистърът на службата по акредитация в Република Полша е публичен, посочен е именно в тази справка и всяко лице може да направи справка, а метода е идентичен по приложение А.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Лабораторията не е на „Лукойл Нефтохим”, а се ползва територията на дружеството, лабораторията е за района на гр.Бургас, а в гр.Варна е на територията на пристанището и това не я прави зависима от пристанището.

 

Съдът като съобрази изложеното от представителите на страните и днес представените писмени доказателства приема, че представения обхват на изследователска лаборатория номер АВ 565 издаден от Полския център за акредитация, както и удостоверението от 28.08.2013г. са неотносими към настоящото производство, поради което не следва да бъдат приемани като доказателства по делото.

По отношение извадката от официален вестник на Европейския съюз, същата информация е служебно известна на съда и не следва да бъде приета като доказателство по делото.

Молбата на жалбоподателя, касаещ списъка на направени разноски има отношение във връзка със задължението на съда да се произнесе по разноските с окончателния акт по делото, поради което следва да се приложи към делото.

В този смисъл по доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на процесуалния представител на ответника да бъдат приети като доказателства по делото днес представените обхват на изследователска лаборатория номер АВ 565, издаден от полския център за акредитация, извадката на официален вестник на европейския съюз и удостоверението от 28.08.2013г. на бюро „Преводи” Варна ЕООД. Прилага същите към делото.

 

ПРИЕМА приложението към молба от 03.06.2014 г. два броя фактури като доказателство за направени разноски от жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Нямам доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ ЛАМБОЛ – Поддържам направено искане за спиране на делото предвид образувано дело С 330/2013г. на Съда на Европейския съюз, като считам, че въпросите по направеното преюдициално запитване са относими към настоящия спор.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Възразявам на това искане тъй като преюдициалното запитване по дело С330/2012 на Съда на Европейските народи, е направено от друг съдебен състав и касае продукт, различен от процесния, поради което и решението по делото не може да ползва от състава на съда при формиране на окончателния акт. Не се касае за спор на европейска или национална правна норма, за да се налага изчакване на решение по направено преюдициално запитване.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Считам, че са налице предпоставките, които подробно съм изложил, тъй като въпросите по преюдициалното запитване по дело С330/2012 на Съда на Европейските народи са идентични по настоящото дело.

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Продуктите са различни.

 

Съдът, като взе предвид становищата на страните, намира, че искането за спиране на настоящото производство е основателно. На съда е служебно известно, че пред Административен съд Бургас са висящи редица административни производства със сходен или идентичен предмет и с идентични страни – „Лукойл Нефтохим Бургас” АД и началника на Митнически пункт „Пристанище Бургас Център”. По едно от тези дела състав на Административен съд Бургас, е отправил преюдициално запитване до Съда на Европейския съюз относно приложимостта на норми, които пряко касаят разглеждането и разрешаването на спора. По това запитване е образувано и дело С-330/2013г. пред Съда на Европейския съюз, което означава, че запитването е допуснато до разглеждане по същество. Тъй като актовете, постановени от Съда на Европейския съюз са задължителни за националните съдилища на страните-членки в Европейския съюз, то решението по това дело е преюдициално за разрешаване на спора по настоящото производство, тъй като има пряко отношение към преценката, която съдът дължи за законосъобразност на оспорения акт, с оглед спецификата на предмета на делото и съответните приложими норми.

По изложените съображения и на основание чл. 144 от АПК, във връзка с чл.229, ал. 1, т.4 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И: № 943

 

СПИРА производството по административно дело № 930/2013 г. по описа на Административен съд гр. Бургас до приключване с окончателен съдебен акт на дело С-330/2013 г. на Съда на Европейския съюз.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ И. – Заявявам, че адреса посочен при образуване на делото е актуален. Моля съобщенията да се връчват на този адрес.

ЮРИСКОНСУЛТ Л. – Адресът на който следва да получаваме съобщения е този, посочен по делото.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.50 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

СЕКРЕТАР: