ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

       Номер 311                 Година 19.02.2016               Град  Бургас

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.БУРГАС, десети състав, на деветнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар  

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело номер 92 по описа за 2016 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на А.С.С. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000/60ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014г. с изх.№ 02-020-6500/9794 от 19.11.2015г.. С жалбата се прави искане да се отмени обжалвания отказ, като незаконосъобразен, неправилен, необоснован и постановен при съществени нарушения на производствените правила, с всички законови последици.

Административен съд Бургас, като взе в предвид представените по делото доказателства намира жалбата за процесуално недопустима, като продадена след срока предвиден в чл.149, ал.1 от АПК.

Съгласно чл.149, ал.1 от АПК, административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им. Обжалваното уведомително писмо е връчено на 04.12.2015г., видно от приложеното известие за доставяне (л.122 от делото), като срока за обжалването му изтича на 18.12.2015г. – петък, присъствен ден. Сезиращата съда жалба е входирана пред административния орган на 23.12.2015г., тоест след предвидения от законодателя срок. Спазването на срока за обжалване на административните актове е абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на производството, поради което и на основание чл.159, т.5 от АПК, жалбата на А.С., като подадена извън законоустановения срок, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Следва да се има в предвид, че с разпореждане от 29.01.2016г., на жалбоподателя са дадени изрични указания, че в 7-дневен срок от уведомяването, следва да представи доказателства за подаване на жалбата в предвидения от законодателя 14-дневен срок. В разпореждането изрично е отбелязано, че при непредставяне на доказателства за подаване на жалбата в срок, същата ще бъде оставена без разглеждане, като просрочена, а производството по делото прекратено. Жалбоподателят е уведомен лично за указанията на съда на 03.02.2016г., като в определения срок и до настоящия момент те не са изпълнени.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.159, т.5 от АПК, Административен съд Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на А.С.С. *** против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000/60ЕО – за земеделски земи“ за кампания 2014г. с изх.№ 02-020-6500/9794 от 19.11.2015г..

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 92 по описа за 2016г. на Административен съд Бургас.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

СЪДИЯ: