ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и седми септември                две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 92 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:36 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице П.З..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице З., което е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Водя допуснатия свидетел, който моля да бъде разпитан в днешното съдебно заседание. Той се намира извън съдебната зала. Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

П.Ж.З. - години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Разполагам с протокола от специализираната теренна проверка и shp файлове и снимките от самата специализирана теренна проверка. Shp файловете са в екселски вид и не мога да го предоставя на съда, но по номера, който съм записал на стр. 7/8 на протокола и за кои парцели се отнася, може да се види. Това е файлът, който е от джи пи еса за обхождане на парцела. Тези файлове и снимковия материал не могат да бъдат манипулирани. Ако се манипулират някои от елементите на измерването се губят на снимката, тя излиза без някой от елементите. Например ако се манипулират, излиза дата, час и координати, но не излиза посока или нещо друго няма да излезе. В момента снимките предоставени от проверката са с всички елементи дата, час, координати на измерването и посоките, в които са направени снимките, като са дадени и дигитално и цифрово и всички атрибути са налице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Оспорвам експертизата като непълна и не точна. От нея не става ясно кои точно парцели са, какво е нарушението, на какви изисквания не отговарят, че излизат извън допустимия слой. Споменават се shp файлове и снимки, които могат да бъда също представени, а не са.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Те могат да се отворят в ГИС- географска информационна система, не могат по друг начин.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Протоколът от теренните проверки, който е направен от Общинската поземлена служба се споменава, но не е дадена дата на протокола.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е протокол от специализирана теренна проверка. Тази проверка не се прави с цел да се проверят имотите на конкретен бенифициент, а тя се извършва с цел да се изчертае във физическия блок границата на допустимите за подпомагане площи. Тук не говорим за отделен парцел, а за целия физически блок. В този физически блок могат да влизат много парцели и по тази причина бенифициента, когато се извършва такава специализирана теренна проверка не се уведомяват, защото проверката не касае неговите блокове. По отношение на твърдението на жалбоподателя, че не съм описал добре кои парцели и по каква причина са недопустими, искам да погледнете табличка 2 на стр.4, където съм записал декларирани площи и недопустими площи за кампанията, като с номерата подред от таблица в колона 1 е записано 4, 10 и 12. Има само три недопустими площи. Първият парцел е с недопустима площ 0,25 ха, като тази площ е определена след прилагане на определените граници на слоя от специализираната теренна проверка. Ако Ви прави впечатления в табличката няма застъпена площ, а само чиста, т.е. тази която е в допустимите граници и недопустимата е 0,25 ха за първия парцел. Останалите недопустими площи са парцели 10 и 12 от първата таблица, те са определени като недопустими затова, защото представляват застъпена площ, като застъпването съм описал в таблица 3. Дал съм и като номер от КИ къде е застъпването с фирма „Кондор” ООД. Трето е с минимални застъпвания, затова не съм описал, тъй като под 1кв.м., второто е 4 ха – 41 дка, а другото 0,94 ха, като за тези площ и А.С. и „Кондор”ООД подават едновременно справката, в която потвърждават ползването на тези имоти. Записал съм на коя страница е уведомителното писмо – стр.50, а таблицата за установените застъпвания на стр. 49, списък за потвърдени кадастрални имоти и предоставени за тях имоти е на стр.48. Бенифициентът е предоставил документ, но и другия е предоставил документ и съм записал, че и двамата са представили документи за собственост, като ДФ „Земеделие” съобразно Наредба 3 отказва и на двамата тези застъпени площи, като недопустими за подпомагане, а именно 4,14ха от парцел 55350-286-1-2 и 0,94 от парцел 55350-48-1-2. Това са от застъпената площ на парцелите, като съответно в таблица 3 съм дал кои кадастрални имоти и къде се застъпват и затова считам, че много точно съм описал кои имоти и защо са определени като недопустими площи за подпомагане. В случая се чувствам засегнат от жалбоподателя, ако имате други аргументи, кажете ги. 0,25ха, тази площ е извън определения допустим слой площи за подпомагане със заповедта на министъра. По три начина може да се определят тези площи. Първия е слоят определен от аерофото заснимане за територия за конкретна година. Вторият определен от специализирана теренна проверка извършена от органите на Областна дирекция „Земеделие” или от Общинската служба „Земеделие”, като в случая е извършена от Общинска служба земеделие Несебър. Третият начин това е да бъде определен чрез проверка извършена от техническия инспектор на ДФ”Земеделие” и тази проверка се счита с най-голяма тежест. В случая няма извършена теренна проверка, няма извършена проверка на място, а има извършена специализирана теренна проверка и не се изисква уведомяване и подписване на протокол от бенифициента, тъй като става въпрос за проверка на физически блок в който има много терени. Аз говоря за специализирана теренна проверка. На място на имотите на С. не е извършена теренна проверка и за това няма и протоколи.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: След като е направена тази специализирана теренна проверка, може ли да кажете с какъв прибор е извършена, с базова станция или джи пи ес.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Извършена е с ръчен джи пи ес. Точностите, които осигурява ръчния джи пи ес са включени в така наречените допустими. Той по принцип е неточен, но точността за нуждите за изчертаване на слоя е достатъчно. В случая точността е под 1метър в координатите. Джи пи есите, с които разполага ДФ”Земеделие” и повечето Областни дирекции на ДФ”Земеделие” са джи пи ес „Магелан“. Ако извършената в случая теренна специализирана проверка е с джи пи ес „Магелан“ точността която осигурява е 1м., а след допълнителна обработка може да бъде и по-висока. Точностите до 1м се приемат за сравнително висока точност, защото за разлика от аерофото снимките където разрешаващата способност е 40 см, но от тях не може винаги да се дешифрира състоянието на терена на място, а състоянието на терена на място погледнато от местността е съвсем точно определено къде точно е допустим. Снимките могат да бъдат изискани. Експертът извършва на място проверка и представя снимки в МЗ където да удостовери извършената проверка. Тези 0,25 ха- 25 дка, не са включени в заповедта на Министъра на Земеделието, с която е определен допустимия слой.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: 2010г. сме жалили този парцел целия. Целият беше изчистен, дойдоха на теренна проверка от Инспектора Бургас и за това нещо е издаден протокол и изпратен на ДФ”Земеделие”, но въпреки това в продължение на няколко години въпреки, че беше почистено и че има издадена протокол, че е 100% почистен, не отпускат субсидии. Току-що приключи друго дело, преди около 20 дена и порокът е че се очертава един слой, а се одобрява след една година и ние не можем да контролираме този процес.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Вие подавате заявката за подпомагане месец май-юли, проверките минават след месец юли,август, септември и тогава се подава веднъж слоя, който може да се обжалва, а окончателният слой от Министъра на Земеделието се връща в ДФ „Земеделие”.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Представям скица на въпросното излизане на слоя и той е в жълто. Това е скица по другото дело, от друго вещо лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Не можем да ценим доказателства по други дела.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Основната грешка на вещото лице, че описва застъпване 28 и 58, без да описва датата, не е уточнено какъв е характера на застъпването, най-малкото да спомене, че има два договора, но моя от преди три години, а другия е по-нов и всъщност проблемите тръгнаха когато се сключи други договор. Констатациите на вещото лице са непрегледни. Протоколът, който е направен от общинската поземлена служба колко парцела е изследвала.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.: Три физически блока и не касае вашите имоти.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е пълно, всестранно и обективно и следва да бъде приобщено към материалите по делото.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Оспорвам заключението на вещото лице като непълно, неточно и неотговарящо на фактическата обстановка. Няма снимки от които да е видно къде и в каква форма са откритите площи попадащи извън допустимия слой, няма дата на която е извършена теренната проверка, както и никакви допълнителни документи от извършената проверка от които да е видно какво е било заснето, за което считам, че експертизата е непълна и не би трябвало да бъде приобщавана към делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Били са поставени конкретни въпроси и вещото лице е отговорило, като не е имало изискване от страна на жалбоподателя, вещото лице да приложи протокол от теренна проверка или снимки.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, като му определя възнаграждение в размер на 430лева, платими от внесения от депозит / л.154-300лв.и л.206-200лв. от делото/, като 70лева следва да бъдат върнати на ответника след представяне на нарочна молба.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№7268/14.07.2016г. от община Несебър, с приложени към нея доказателства под опис /л.162-л.203 от делото/.

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Моля да разпитате водения свидетел. Да се приемат представените доказателства. Оказва, се че е възможно след като има действащ договор, че могат  два договора със същите площи с две фирми близки на общината още да се сключат.

 

ЮРИСКОНСЛУТ Л.-Т.: Да  се приемат представените доказателства. Да се разпита водения свидетел, като моля уважаемия съд в процеса на разпит на свидетеля да не допуска поставяне на въпроси извън обсега на констатираното в протоколите от специализираната теренна проверка, защото е недопустимо опровергаването на официален документ със свидетелски показания.

 

Съдът по доказателствата,

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№7268/14.07.2016г. от Община Несебър писмени доказателства под опис.

 

ПРИСТЪПВА към разпит на водения свидетел, който беше въведен в съдебната зала и снема самоличността му както следва:

 

А.Т.А.        47г.

български гражданин, неосъждан за лъжесвидетелстване, несемеен, без дела и родство със страните, ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за даване на неверни свидетелски показания, ОБЕЩАВА да говори истината.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ : Виждали ли сте площите, които съм обработвал да ги почиствам и в какво състояние са били?

 

СВИДЕТЕЛЯТ А..: В момента съм самоосигуряващо се лице. Мениджър съм бил. Съученици сме от деца с А.. Аз много често ходя в гората, включително и със сина ми в момента. Обикаляме гората, сега е периода на елените и ходим да обикаляме. Живея в Свети Влас. Аз пътувам постоянно, даже вчера бяхме до Румънската граница. През уикендите си обикалям и пътувам постоянно. На имотите в Емона съм ходил много пъти. Това са пасища, които даже и съм им правил клипчета с животните, които гледа А.. Помагал съм за животните, полагал съм сено. И в Паницово съм ходил, даже веднъж съм го дърпал с джип Паджеро, беше закъсал. Единият имот е преди Паницово в ляво, има нещо като ловен дом, от другата страна има гора. Един-два пъти съм му носил бензин, като съм ходил нагоре. Другият имот пак в Паницово отдясно по един път.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Бил ли сте свидетел кой е рязал и чистил имотите?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Виждал съм как жалбоподателят ги е чистил. Аз като съм го гледал, той беше по цял ден там. Не мога да кажа дали е имало възможност някой друг да почисти имотите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Преди малко приехме заключението на вещото лице, което заяви че не са спазени условията за площи за подпомагане и кои не са спазени, сега стигаме със свидетелски показания да опровергаваме официален документ. Нямам въпроси към свидетеля.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ: Нямам въпроси към свидетеля.

 

Свидетелят беше освободен и напусна съдебната зала.

 

Съдът след като констатира, че по делото липсва документ потвърждаващ ползването на застъпените площите от „Кондор”ЕООД,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

УКАЗВА на ответника, че следва да представи като доказателства по делото потвърждаването на застъпените площи извършено от „Кондор” ЕООД, ведно с представените от дружеството доказателства.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го насрочва за 25.10.2016г. от 10,30 часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: