ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 25.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и пети октомври                 две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 92 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 10:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ са изисканите от ответника доказателства с писмо вх.№9327/05.10.2016г., които са приложени по опис.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Запознат съм с представените доказателства. Да се приемат. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Моля да бъдат приобщени представените от Държавен фонд „Земеделие”, с изричен опис доказателства. Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника с писмо вх.№ 9327/05.10.2016г., писмени доказателства под опис, находящ се на л.235 от делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: От договорът с Кондор или по-скоро от анексите към него, които са прикрепени, е видно, че навсякъде където има наети от тази фирма пасища са начертали това което им е удобно и имат проблеми с всички собственици със застъпване. Това е фирма близка на кмета на община Несебър и се стигна до конфликти и се отмениха договорите. Преди сключването на договор с тази фирма, аз десет години не съм имал проблеми със застъпване. Няма нито една площ, която да са наели тази фирма и да няма застъпване с всички останали собственици и те са загубили субсидиите, поради това. Освен това има и разминаване в площите, които е заявила въпросната фирма и реално наетите от община Несебър с договор. Моля да уважите жалбата и да се отмените обжалваното уведомително писмо.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Уважаема г-жо председател, моля да постановите съдебен акт по силата, на който отхвърлите жалбата като неоснователна и останала изцяло недоказан в настоящото производство. Претендирам юрисконсултско възнаграждение и съдебно деловодни разноски. Моля за срок за писмени бележки.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Да ми се даде възможност за писмени бележки.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя и 14-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: