ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                            две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 92 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ А.С.С., редовно призован, се явява лично.

 

За ОТВЕТНИКА  Заместник изпълнителен директор на ДФ „Земеделие”, редовно призован, се явява юрисконсулт Л.-Т., с пълномощно по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на А.С.С. против уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 213 „Плащания по Натура 2000/60ЕО за земеделски земи за кампания 2014г., което писмо е с изх.№02-020-6500/9794 от 19.11.2015година.

 

На основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в административния акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и че следва да ангажира доказателства за твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания административен акт.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам жалбата. Относно констатираното застъпване от административния орган, моля да бъдат изискани от община Несебър евентуално сключени договори с други лица и фирми за процесните мери и пасища. Това искане е във връзка с обстоятелството, че девет месеца преди да ми изтече договора са сключени договори с други лица и фирми и е допуснато застъпването. От 8-9 години подавам заявления за едни и същи площи и всяка година имам този спор. Въпросните застъпвания винаги се появяват, като порока е, че се правят от оператор на екран, без да има проведени теренни проверки, без да има подписани протоколи и не съм уведомен, че има нередовности за да мога съответно да представя документи в своя защита. Поддържам искането за разпит на свидетели, във връзка с едното твърдение на ответника, че не са обработвани площите. Със свидетелските показания ще установявам, че площите са обработвани.  Това мога да  го докажа с хора от Паницово, които са там всеки ден и са ме виждали  и с хората, които са ми помагали. Лично аз съм чистил повече от 2 месеца.

Искането ми е за представяне на преписка касае отдаването под наем на други лица. Аз съм приложил моя договор по силата на който аз ги владея.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.-Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям и моля да бъде приета в днешното съдебно заседание заповед № 03-РД/323/11.03.2015г. на изпълнителния директор на ДФ”Земеделие” за делегиране на правомощия на зам.директор  да подпише процесното писмо.

С оглед доказване на констатациите от извършените от административния орган проверки, които са изложени в процесното писмо и изясняване на фактическата обстановка, моля да назначите съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в молба, която представям,  с препис и за жалбоподателя.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Не се противопоставям на искането за експертиза. Моля за възможност за формулиране на въпроси към съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата,  административната преписка и в днешното съдебно заседание  писмени доказателства.

 

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на въпросите формулирани в писмена молба представена в днешното съдебно заседание от процесуалния представител на ответника.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание  да формулира допълнителни задача по допуснатата съдебно-техническа експертиза. 

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит за допуснатата експертиза в размер на 300 лева вносими от ответника, в 14-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да се представи като доказателство по делото съответните платежен документ.

 

Вещото лице ще бъде ОПРЕДЕЛЕНО след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА искания на жалбоподателя един свидетел при условие на довеждане в следващото съдебно заседание, като ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за разпит на втори свидетел, тъй като със свидетелските ще се установяват едни и същи обстоятелства.

 

УКАЗВА на жалбоподателят, че ако не бъде доведен свидетеля в следващото съдебно заседание, определението за неговото допускане ще бъде отменено.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че на основание чл.192 от ГПК, трето лице може да бъде задължено да представи намиращи се при него документ, но за това е необходимо да се представи писмена молба, поради което дава възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да ПРЕДСТАВИ нарочна молба по чл.192 от ГПК за представяне на документи от община Несебър, която се явява трето неучастващо по делото лице.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

Съдът предвид липсата на доказателствени искания в днешното съдебно заседание и поради необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.09.2016г.  от 11.00часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: