Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас,№781/10.05.2014г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на десети април, през две хиляди и четиринадесета година, в състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                   ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                     ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тони Петрова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 92/2014г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Ж.Т.Т., началник сектор „Пътна полиция” при ОД МВР Бургас, е оспорил решение № 2463/04.12.2013г. постановено по АНД № 4223/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 1365/13 от 19.07.2013г. издадено от касатора. С наказателното постановление на И.Д.Т.,*** за нарушение на чл.315, ал.1, предл.2 от Кодекс за застраховане (КЗ), на основание чл.315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лв. Касаторът твърди, че оспореното решение е неправилно и иска да бъде отменено, а по съществото на спора - да бъде потвърдено наказателното постановление.

В съдебно заседание касаторът, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касационната жалба, оспорва жалбата и иска обжалваното решение да бъде оставено в сила.

         Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита, касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е основателна.

Обжалваното решение е неправилно. 

Районният съд в обжалваното решение с оскъдни мотиви е обосновал извод за незаконосъобразност на наказателното постановление, като е счел, че в конкретния случай е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН, тъй като субекта на нарушение е сключил застраховка „Гражданска отговорност” същия ден, малко след проверката.

Решението е неправилно, защото в процесната хипотеза не са налице предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.

Установено е по несъмнен начин, че на 28.03.2013г. в 10.00ч. в гр.Бургас И.Д.Т., като водач на МПС – лек автомобил с рег.№ А9319КК няма валидна застраховка „Гражданска отговорност”, а същевременно е станал участник в ПТП, по повод на което му е извършена проверка за наличието на такава застраховка. Наложено е наказание на основание чл.315, ал.1, предл.2, т.1 от КЗ за това, че е управлявал МПС във връзка с чието притежаване и използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилите. Не е спорно по делото, че автомобила не е собственост на И.Т.. По тази именно причина нарушителят е наказан за това, че управлява МПС, за което няма сключен договор за застраховка „Гражданска отговорност”, а не за това, че е лице, което не е изпълнило задължението си да сключи задължителна застраховка по чл.249, т.1 и т.2 от КЗ.

По делото не е спорно и, че такава застраховка е сключена на същата дата половин час по-късно, от собственика на автомобила – М. Д.Т.. Липсват основания да се причисли процесния случай към маловажните такива, независимо от факта на бързото сключване на договора за гражданска отговорност, защото именно проверката и извършените с нея констатации от органите на КАТ са провокирали следващите действия довели до сключване на договора за гражданска отговорност. Отделно от това по делото не са налице доказателства за други смекчаващи обстоятелства, които сами по себе си да дадат основания за прилагането на чл.28 от ЗАНН.

По изложените съображения решението на районния съд следва да бъде отменено като неправилно, а по съществото на спора следва да бъде потвърдено обжалваното наказателно постановление.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

         ОТМЕНЯ решение № 2463/04.12.2013г. постановено по АНД № 4223/2013г. по описа на Районен съд гр.Бургас, вместо него постановява:

         ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 1365/13 от 19.07.2013г. издадено от началник сектор ПП при ОД МВР Бургас, с което на И.Д.Т. *** за нарушение на чл.315, ал.1, предл.2 от КЗ, на основание чл. 315, ал.1, т.1 от КЗ е наложена глоба в размер на 400 лв.

         Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   ЧЛЕНОВЕ: