ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,09.04.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На девети април                                          две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 92 по описа за 2013 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Ален мак 2002” ООД, редовно призован, се явява представител по пълномощие адвокат Д., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно (л.19).

За ответника ректор на Университет „Професор доктор Асен Златаров”, редовно призован, няма представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заявление от П. И., юрисконсулт в университет „ Проф.д-р Асен Златаров”, с което иска заседанието да бъде отложено за друга дата, тъй като Университета е призован от Комисията за защита от дискриминация като ответник по преписка №47/2011г. Към заявлението е приложено пълномощно г-жа И. да представлява ответника по настоящото дело и пълномощно същото лице да представлява ответника пред Комисията за защита от дискриминация, както и уведомление от същата комисия, в което е посочено да се явяват пред нея.

 

АДВОКАТ Д. – Считам, с оглед молбата на ответника, че ход на делото не би следвало да се дава, тъй като ще бъде нарушено правото му на защита по обжалвания акт. Същото би следвало да бъде санкционирано, тъй като би могло своевременно да вземе мерки за своята защита, т.е. правото на защита е по-ценно, но безпричинното отлагане на делото е по-ценно.

 

Съдът счита, че липсват пречки за отлагане на делото, тъй като съобразно изискванията на чл.139 от АПК, за да бъде отложено делото е необходимо едновременно да са възпрепятствани както законния представител на ответника, така и неговия пълномощник. Със заявлението са представени доказателства за наличие на такава пречка само за процесуалния представител, липсват твърдения, които да касаят законния представител на ответника, поради което и на основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед № РД-3/03.01.2013г. на ректора на Университет „Проф.д-р Асен Златаров”, с която е открита процедура по провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения с обща площ 876,80 кв.м. – съставляващи част от недвижим имот „Студентски стол” – публична държавна собственост, находящ се в гр.***, Университет „Проф.д-р Ас.Златаров”.

 

АДВОКАТ Д. – Поддържаме жалбата, както и уточняващата молба по отношение на правния ни интерес от оспорването.

Моля да се приеме административната преписка. Нямам доказателствени искания.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, подробно описани на л.4 от делото.

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка, съгласно опис на л.20 и л.22 от делото.

 

Въпреки, че със заявлението за отлагане на съдебното заседание процесуалния представител на ответника не е навел твърдения във връзка с евентуални доказателствени искания, фактът, че желае делото да бъде отложено, тъй като процесуалния представител не може да присъства в днешното съдебно заседание е индиция, че ответника има желание да организира по някакъв начин защитата си, поради което съдът, с оглед охрана на процесуалните права на страните счита, че следва да даде възможност на ответника да представи доказателства във връзка със становището си по жалбата, мотивиран от което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на ответника, в 7-дневен срок от съобщаването, в писмен вид, да посочи и да представи по делото, какви доказателства иска да бъдат събрани, във връзка с неговото становище по твърдението на жалбоподателя.

УКАЗВА на ответника, че след изчерпване на този срок, ако не спази определения от съда срок, и представи доказателства в по-късен момент на процеса, ще бъде санкциониран по надлежен ред.

ДАВА възможност и на жалбоподателя, в 7-дневен срок след представяне на доказателствата от ответника по делото, да изчерпи всички свои доказателствени искания във връзка с твърденията в жалбата си.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.06.2013г. от 10.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Да се изпрати съобщение на ответника.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: