ПРОТОКОЛ

       

Година 2011, 15.02.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На петнадесети февруари                        две хиляди и единадесета  година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор: Тиха Стоянова                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 92 по описа за  2011 година.                     

На именното повикване в  14,45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.Ж.К. - редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

Постъпила е молба за отлагане с приложен болничен лист.

 

Ответникът директора на НАП Бургас редовно призован се представлява от гл. юк. Димитров.

В залата се явява прокурор тиха Стоянова от Окръжна прокуратура Бургас, която на основание чл. 159, ал. 1 от ДОПК предявява искане за конституиране на прокуратурата на Република България  като страна в производството.

Съдът намира, че искането на прокурора е основателно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА прокуратурата на Република България  като страна в производството.

 

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. ДИМИТРОВ: Предоставям на съда.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

След като се запозна със съдържанието на молба вх.№ 1407/14.02.2011 г., изпратена по факс ведно с приложен болничен лист – също изпратен по факс, както и със съдържанието на молба представена чрез куриерска служба в днешното съдебно заседание и приложено незаверено копие от болничен лист, съдът намира следното:

Жалбоподателят К. претендира разглеждането на оспорването да бъде отложено за друга дата, тъй като поради заболяване е възпрепятстван да присъства в днешното съдебно заседание. Видно от съдържанието на болничния лист, макар и незаверен, диагнозата на К. е „смесено тревожно – депресивно разстройство”. Предписания режим на лечение е посочен с нечетливо съкращение – частично изписване, което съдът тълкува като съкращение на думата „свободен”. Тоест, видно от представения болничен лист жалбоподателят К. не е възпрепятстван от  възможност да се яви при желание за разглеждане на оспорването в днешното съдебно заседание. Този извод на съда се потвърждава и от липсата на отбелязване в графа „бележки” в болничния лист, където съгласно чл.18, ал. 2 от Наредба за медицинската експертиза следва да бъде отбелязано изрично, че лицето е в невъзможност да се яви на съдебното заседание. И още, видно от периода за който е издаден болничния лист, К. е с установено заболяване, считано от 22.01.2011 г., тоест не е налице непредвидено внезапно обстоятелство, което да го възпрепятства да се яви или да формулира конкретни доказателствени искания във връзка със спора.

Предвид изложеното съдът счита, че въпреки представеното незаверено копие от болничен лист и молбата на жалбоподателя в тази насока, не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на Д.К. против Акт за установяване на задължение № 1013352/08.11.2010 г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас.

 

ЮК. ДИМИТРОВ: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е допустима. Да се приеме административната преписка.

 

         Съдът счита, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка по делото.

 

         Единствено с оглед защита на процесуалните права на жалбоподателя, съдът счита, че следва да му предостави още една възможност да защити своите законни интереси в открито съдебно заседание.

         Съдът съобразява продължителността на периода през който К. е в невъзможност според  незавереното копие на болничния лист да упражнява пълноценно труд, като отчита че този период е до 21.02.2011 г.

         Предвид изложеното съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го насрочва за 22.02.2011 г. от 13,00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: