О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

Номер 177           Година 09.02.2009        Град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, Х състав, на девети февруари две хиляди и девета година, в закрито заседание, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д.Д.

Секретаря

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Д. административно дело номер 92 по описа за 2009 година и за да се произнесе взе пред вид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на „Българопол - 91” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** с ЕИК по БУЛСТАТ 147092323, представлявано от М. Л. Д. -  управител срещу Решение № РД-10-353/22.12.2008г. на Директора на Дирекция “Обжалване и управление на изпълнението” гр.Бургас, при Централно управление на Националната агенция по приходите с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-292/03.12.2008г. срещу ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас. В жалбата се излагат съображения за нередовно връчване на ревизионния акт и за частична  нищожност на същия. Направено е искане за отмяна на обжалваното решения и връщане на преписката за произнасяне и за прогласяване на нищожност на ревизионния акт в частта му в която са определени данъчни задължения на дружеството за м.февруари 2007г..

Ответникът по жалбата – Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.147 ал.3 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е частично основателна.

В чл.152, ал.1 от ДОПК законодателя е предвидил, че ревизионния акт може да се обжалва в 14 – дневен срок от връчването му, като съгласно чл.147 от ДОПК когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му. В случая ревизионен акт №02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас е връчен на пълномощник на дружеството – С.П.П. на 04.03.2008г.. От жалбоподателя се правят възражения, че това лице е упълномощено единствено да подава СД по ЗДДС, уведомления по чл.62 от КТ и други подобни, но не и да представлява и задължава дружеството. Тези възражения са неоснователни. Видно от нотариално заверено пълномощно от 08.11.2006г. (л.27 от делото) С.П.П. е упълномощена от управителя на дружеството да го представлява пред ТД на НАП – гр.Бургас, като може да подава, получава и подписва документи от името и за сметка на дружеството, като изрично е отбелязано, че при спор относно правата на упълномощения, същите да се тълкуват в негова полза. По делото не се съдържат доказателства и не се твърди, че това пълномощно е оттеглено, поради което с оглед съдържанието му, правилно административния орган е приел, че ревизионния акт е надлежно връчен на упълномощено лице. Ето защо, след като жалбата срещу ревизионния акт е входирана пред административния орган на 27.11.2008г., тя се явява подадена след предвидения от законодателя 14-дневен срок, който е изтекъл на 18.03.2008г.. Този срок е преклузивен, за него се следи служебно и искане направено след изтичането му се явява процесуално недопустимо.

В жалбата с която е бил сезиран административния орган се правят възражения за нищожност на обжалвания ревизионен акт в частта в която са определени данъчни задължения за месец февруари 2007г., който възражения се поддържат и в настоящото производство. Въпроса за прогласяване на нищожни административни актове не е уреден в ДОПК, поради което на основание § 2 от ДР на ДОПК, следва да се приложат разпоредбите на АПК. Съгласно чл.149, ал.5 от АПК, административните актове могат да се оспорят с искане за обявяване на нищожността им без ограничение във времето. Ето защо, обжалваното решение с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството, в частта относно искането за прогласяване на нищожност на ревизионния акт, с който са определени данъчни задължения за месец февруари 2007г. се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а преписката да се върне на административния орган за произнасяне по направеното искане.

Направеното в сезиращата съда жалба искане за прогласяване на нищожност на ревизионния акт, с който са определени данъчни задължения за месец февруари 2007г., по своята същност представлява искане за произнасяне по неговата законосъобразност, което е недопустимо с оглед  предмет на настоящото производство - решението с което е оставена без разглеждане жалбата на дружеството срещу ревизионния акт, поради което съдът не дължи произнасяне по него.

Обжалваното пред настоящият състав определение по своя характер е определение, постановено по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за прекратяване на производството по административно обжалване, образувано по жалба срещу данъчен акт, поради което с оглед нормата на чл. 88, ал. 3 от АПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК то не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД-БУРГАС, Х-ти състав

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ Решение № РД-10-353/22.12.2008г. на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас, при ЦУ на НАП с което на основание чл.147, ал.1 от ДОПК е оставена без разглеждане жалба вх.№ 04-Б-Ж-292/03.12.2008г. срещу ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, в частта в която се иска прогласяване нищожност на ревизионния акт, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..

ВРЪЩА административната преписка на Директора на Дирекция “ОУИ” гр.Бургас, при ЦУ на НАП за произнасяне по искането за прогласяване на  нищожност на ревизионен акт № 02-800261/04.03.2008г. издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП гр.Бургас, относно определените данъчни задължения за месец февруари 2007г..

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Българопол - 91” ЕООД, със седалище и адрес на управление *** с ЕИК по БУЛСТАТ 147092323, представлявано от М. Л. Д. – управител, в останалата и част.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: