ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 07.06.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На седми юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: Кристина Линова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 929 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:08 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Билдинг строй груп“ ООД, редовно и своевременно призован,  се явява адвокат В., редовно упълномощена (лист 52).

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно призована, се представлява от адвокат В., редовно упълномощена (лист 49).

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВЕКС“  ЕООД, редовно уведомена, се явява П.Т.в качеството на управител на дружеството.

 

По хода на делото:

Адвокат В.: Да се даде ход на делото, ако няма процесуални пречки.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Преди няколко дни представих заявление, в което съм посочил на какъв адрес да бъда призоваван за в бъдеще. За днес, ако може делото да бъде отложено, за да организирам защитата си и да наема адвокат.

 

СЪДЪТ счита, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото; страните са редовно и своевременно призовани. Заинтересованата страна е търсена на адреса посочен в търговския регистър, откъдето е отговорено, че лицето не е открито и е прието за редовно призована, поради непосочване на нов адрес. Междувременно с молба до съда от 01.06.2018г. заинтересованата страна е посочила адрес, на който следва да бъде призовавана, но това не е пречка за даване ход на делото в днешно съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.   

ДОКЛАДВА жалбата на „Билдинг строй груп“ ООД и С.А.В. против Заповед № КД-14-02-829/23.06.2008г. на Началника на СГКК-Бургас.

 

Адвокат В.: Заявявам, че поддържам изцяло жалбата на доверители ми на всички изнесени основания за неправилност и незаконосъобразност на атакуваната заповед.

На първо място: поддържам искането за нищожност и неправилност и при условията на евентуалност - искане за незаконосъобразност. Считаме, че заповедта е нищожна, тъй като при издаването й са допуснати груби нарушения както на материалния закон, така и на процесуалните правила, които в цялост при преценка на обстоятелствата водят до извода, че постановеният акт е нищожен.

Подробно съм изложила тези съображения в жалбата, но заявявам и още едно такова:

Видно от преписката, която е приложена от административния орган и която моля да приемете като доказателство, в самото заявление на „Векс“ ЕООД при иницииране на цялата процедура за издаване на въпросната заповед, която атакуваме като нищожна, не е подписана нито от заявителя, нито от длъжностно лице от СГКК. По тази причина и че е работено по този начин и е постановен въпросния акт, това установихме в последствие и не съм го описала в съображенията и излагам като допълнително основание за нищожност на акта.

Моля да приемете административната преписка, която е приложена.

Моля да приемете и писмените ни доказателства, които считаме за относими.

Поддържам искането да се задължи административният орган да представи исканите доказателства, посочени в жалбата, без първото.  Моля да допуснете кратка съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице – геодезист, която да отговори на три поставени въпроса, след като направи справка в СГКК и ако е необходимо и в архива на техническата служба на кметство Обзор, община Несебър.Представям нарочна молба с въпроси към експертизата.

Нямаме други доказателствени искания на този етап.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Моля да ми се даде възможност да представя доказателства и да взема становище по жалбата.

Оспорвам изцяло жалбата като неоснователна и недопустима. Не мога да отговоря защо е недопустима, но смятам, че след 10-годишен срок е неоснователно някой да иска отмяна на заповед от 2008г. на административния орган, който е издал абсолютно законно въпросната заповед. Ако съдът прецени, че има основания да поиска от Кадастъра въпросната Заповед № 14-02-829/23.06.2008г., с която би следвало Кадастърът да е запознал въпросните съседи, че това нещо по този начин ще бъде организирано и след 10 години някой да каже, че това не е така и с две думи да си загубя част от имота, смятам, че не е правилно и е нередно.

Моля да ни бъде даден срок да се запознаем с всички доказателства и въпросната заповед, да видим дали надлежно е връчена на съседите и да ни се даде срок да организирам правната си защита и да се запозная с всички документи. Ако има нови доказателства, също моля да бъдем запознати с тях.

 

СЪДЪТ, след като се запозна с направените в жалбата оплаквания, изслуша процесуалният представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание и изслуша становището на заинтересованата страна, ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

Производството пред Административен съд гр.Бургас е образувано по жалба от „Билдинг строй груп“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна и С.А.В. *** против Заповед № КД-14-02-829/23.06.2008г. на Началника на СГКК-Бургас, с която заповед е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Обзор досежно промяна в границите на съществуващи обекти ПИ с идентификатор **и ПИ с идентификатор *. В жалбата се правят оплаквания на първо място за нищожност на оспорената заповед, поради издаване от некомпетентен орган и поради грубо нарушение на материалния закон водещ до липса на основания за издаване на оспорения административен акт. Алтернативно се оспорва и законосъобразността на административния акт и се иска неговата отмяна.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателите поддържа жалбата на всички изложени в нея основания и прави допълнително оплакване касаещо нищожността на оспорената заповед.

Процесуалният представител на жалбоподателите поддържа искането за приемането на писмените доказателства представени както с жалбата, така и с административната преписка. Подържа искането, въз основа на което да се задължи административния орган да представи актуална скица от КККР на гр.Обзор по отношение на процесните имоти и копие от заявление с вх.№ 94-3381 от 20.03.2008г.

Представя молба с искане за допускане и назначаване  по делото на съдебно-техническа експертиза с конкретно поставени към вещото лице  въпроси.

Ответната страна, редовно и своевременно призована, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Заинтересованата страна оспорва допустимостта и основателността на жалбата. Прави искане за срок, в който да вземе становище по жалбата и представи доказателства.

 

Становища по доклада:

Адвокат В.: Нямам възражения по доклада.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА: Нямам възражения.

 

Съдът счита, че направените доказателствени искания в днешно съдебно заседание, както и тези с жалбата, са допустими и относими към правния спор, поради което следва да бъдат уважени. Следва да се приемат писмените доказателства представени с жалбата, както и да се приложи административната преписка. Следва да се задължи административния орган да представи писмените доказателства посочени в абзац 2 и 3 от Раздел ІІІ на доказателствените искания по жалбата, както и да се допусне искането за извършване на съдебно-техническа експертиза от вещо лице геодезист. Следва да се предостави възможност на заинтересованата страна да изложи подробни съображения по направеното оспорване на жалбата и да представи доказателства и направи доказателствени искания.

 

Водим от горното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства по опис направен с жалбата на „Билдинг строй груп“ ООД и С.А.В., както и писмени доказателства по опис направен с писмо с изх№ 20-21983 от 16.04.2018г. на началника на СГКК- Бургас.

ЗАДЪЛЖАВА административния орган в 7-дневен срок от получаване на съобщението да представи актуална скица по КККР на гр.Обзор по отношение на ПИ с идентификатор **и ПИ с идентификатор *, копие от заявление с вх.№ 94-3381 от 20.03.2008г. на СГКК гр.Бургас ведно с приложените към него документи и издадени по него от службата документи.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза от вещо лице геодезист, което след като се запознае с доказателствата по делото, включително извърши справки в Община Несебър, кметство Обзор и СГКК гр.Бургас да даде отговор по поставените в молбата на жалбоподателите въпроси при първоначален депозит в размер на 400 лева вносим от жалбоподателите в 5-дневен срок считано от днес.

След внасяне на депозита съдът ще определи вещото лице, което да изпълни допусната съдебно-техническа експертиза.

УКАЗВА на ответната страна, че в тежест на административния орган съгласно чл.170, ал.1 от АПК е да установи съществуването на фактическите основания, посочения в оспорения административен акт и изпълнението на законовите изисквания за издаването му.

ДАВА възможност на заинтересованата страна в 7-дневен срок считано от днес с отделна писмена молба с копие за всички страни, да изложи подробни съображения по отношение основателността и допустимостта на жалбата, да посочи доказателства и направи доказателствени искания.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.07.2018 г. от 10.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 10.27 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: