ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 28.09.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       ХХІ-ви административен  състав       

На двадесет и осми септември                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН БЕЛЕВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Белев

Административно  дело номер 929 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:17 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Билдинг строй груп“ ООД, редовно призован, се представлява от адвокат В., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат В., редовно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, редовно призован, не се явява и не се представлява.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ВЕКС“  ЕООД, редовно уведомени, се явява лично управителят П.Т..

Вещото лице М.М., се явява лично.

 

Становище по хода на делото:

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

УПРАВИТЕЛЯТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВ. В.: Да се изслуша заключението на вещото лице.

УПРАВИТЕЛЯТ Т.: Да се изслуша заключението.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване заключението на вещото лице, на което СНЕМА самоличност както следва:

М.П.М. – ** г., български гражданин, женен, неосъждан, с висше образование, без родствени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ  М.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВ. В.: Г-н председател, заключението е коректно и няма да поставям въпроси, но искам по скиците да уточним нещо с оглед прегледност за това, което е записало вещото лице.

Моля, вещото лице да очертае по първата скица - Приложение № 1 границата между двата имота, съобразно Заповед № КД-14-02-526 от 21.04.2007 г. как точно минава, а във втората скица моля да посочи настоящата граница.

 

Вещото лице извърши уточнение по приложенията към заключението.

 

УПРАВИТЕЛЯТ П.Т.: По отношение на отговора в т. 3 от заключението, че не се откриха в кметство Обзор протоколи за определяне на строителна линия и ниво на оградата, ако съдът прецени, ние можем да ги представим.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Направил съм проверка в кметство Обзор и не съм открил протокол.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 550 лв., платими от внесените депозити от страните. (изд. Р.К.О. – 550 лв. на 28.09.2018 г.)

 

АДВ. В.: Прилагам и моля да приемете във връзка с изявлението на вещото лице скица № 150/21.08.2018 г. по действащия ПУП на гр. Обзор по отношение на ПИ на моя доверител, от която е видно, че към настоящия момент няма промяна на регулацията, както и ще моля да приемете тези доказателства, които са представени по мое искане.

Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

УПРАВИТЕЛЯТ П.Т.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед становищата на страните за липса на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА всички доказателства приложени по делото, включително и тези представени в днешно съдебно заседание.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. В.: Моля да постановите съдебно решение, с което да уважите жалбата на моите доверители, като по отношение на „Билдинг стройгруп“ ООД да прогласите нищожност на атакуваната заповед по всички изложени в жалбата съображения и всички изложени такива след прилагане на цялата административна преписка, а именно, че изменението е направено по едно заявление, в което липсва подпис на дружеството, а при условията на евентуалност, моля да бъде обявена атакуваната заповед за незаконосъобразна по отношение на моята доверителка С.В., както и да присъдите на доверителите ми всички направени по делото съдебно-деловодни разноски съобразно списък, който прилагам, с копие за ответната страна.

Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

УПРАВИТЕЛЯТ Т.: Както първоначално, така и сега продължавам да твърдя, че жалбата на „Билдинг строй груп“ ООД е неоснователна, тъй като административният орган е издал заповед, ние сме подали заявление и по повод на това твърдение, че ние не сме се подписали на заявлението, аз заявявам, че то е подадено по интернет, спазени са всички процедури, уведомяване на страните и е спазен законът в цялата му сила. Един ден преди изтичане на 10-годишния давностен срок някой да твърди, че това нещо не е така, не мога да бъда съгласен и друго, че вещото лице е изразило становище, че квадратурата на нашия имот съвпада така, както е отбелязано от кадастъра. Някаква регулационна линия, не знам от коя година, която никога не е променена, не може да бъде движеща при определяне на границата на двата имота. Имаме квадратура, която сме закупили, спазени са всички процедури, изградени са сгради, басейни, огради, като никой това нещо не го е оспорвал, плащали сме коректно данъците и не смятам, че някой може да обжалва заповед на административния орган.

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:28 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: