ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На двадесет и шести април                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 929 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 13:35 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Билдинг строй груп“ ООД, несвоевременно призован,  се явява адвокат В., редовно упълномощена.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.В., нередовно призована, се представлява от адвокат В., редовно упълномощена.

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Служба по геодезия, картография и кадастър – Бургас, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. В.: Ако моите доверители са нередовно призовани, да се считат за редовно призовани, а също и по отношение на С.В.. Правя възражение по следните съображения, които съм изложила в писмена молба. Самото производство по издаване на процесната заповед е инициирана по искане на ТД „Векс“ ЕООД. То е страна в административното производство и лице, за което постановеният акт, е благоприятен. Моля да бъде конституирано въпреки, че началникът на СГКК гр. Бургас не го е посочил в списъка на заинтересованите лица, но аз считам, че следва да бъде конституирано, поради което моля да не давате ход на делото, с оглед призоваването му.

 

Съдът счита направеното възражение от процесуалния представител на жалбоподателите за основателно. Видно от данните по делото, в административното производство по издаване на оспорената Заповед № КД- 14-02-829/23.06.2008 г. на началника на СГКК гр. Бургас, молител е търговското дружество „Векс“ ЕООД и така издадената заповед касае права на същото търговско дружество. При това положение и с оглед разпоредбата на чл. 154, ал. 1 от АПК следва за заинтересована страна по делото да бъде конституирано това търговско дружество.

Тъй като към момента същото не е конституирано и не е призовано за днешно съдебно заседание, то заседанието се явява нередовно, поради което и съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като заинтересована страна по делото търговско дружество „Векс“ ЕООД със седалище и адрес на управление: с. Кранево, ул. „Чайка“ № 18, Община Балчик, област Добрич, представлявано от Пламен Петров Тодоров.

Препис от жалбата да се връчи на новоконституираната страна.

Съдът ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на новоконституираната страна, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, да вземе становище по жалбата и представи доказателства, които ако са писмени, следва да бъде приложени с копие за страните.

 
          С оглед горното, съдът

 

          О П Р Е Д Е Л И:

          ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.06.2018 г. за 10.00 часа, за която дата и час жалбоподателите и ответника са редовно уведомени при условията на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се уведоми новоконституираната заинтересована страна.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 13:43 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: