ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 19.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На деветнадесети юни                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 929 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.08 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Х., днес представя пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Председател на Държавна агенция за МЕТРОЛОГИЧЕН и ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН), редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило по делото становище от пълномощника на административния орган, видно от което страната е взела становище по предявената жалба, посочено е, че няма доказателствени искания. Становището е придружено с писмено доказателство, представляващо извлечение от справка за актуалното състояние на действащите трудови договори към дата 05.06.2017г. на назначените при жалбоподателя работници.

 

Адв.Х.: Нямам възражения по хода на делото.       

 

Съдът не констатира да са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Адв.Х.: Поддържам жалбата. Считам, че заповедта е необоснована. Наред със съображенията, които съм изложила в самата жалба, считам, че не е конкретизирано нарушението по посока на трите предложения, които съществуват в чл.36а. Освен това считам, че цитирайки двата протокола е налице едно противоречие по отношение на броя на лицата, които са посочени в единия и в другия протокол и не е ясно за какво става дума в окончателния административен акт. 

И при двете проверки избирателно проверяващите  са искали документи, които са представени. Направени са проверки през месец април и през месец август 2016г. и двете са извънредни проверки. Избирателно проверяващите са искали документи и част от документите, които са от значение за решаване на конкретния спор, не са били представени или поискани.

         Разполагам с протокол за извършена проверка през месец април 2016г.,  за която споменах в изложението си, който съм цитирала в жалбата и който допълнително ще представя на съда.

         Представям доказателства във връзка с квалификацията на част от лицата, за които се твърди, че не отговарят на изискванията - справки от НАП от 2009г. до настоящия момент, от които е видно, че това са същите работници и при проверката към 2014г. и тези две проверки, които са правени след това.

         Тъй като става дума за доста писмени доказателства и съпоставка на различни документи, които се намират в трудовите досиета, считам, че следва да се назначи експертиза, вещото лице по която да провери документите по делото и всички трудови досиета на лицата, които са посочени в двата протокола и да отговори на въпроси, за което представям нарочна молба.

          

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалваната заповед, както и представените в днешно съдебно заседание от адв.Х. писмени доказателства, същите подробно описани по-горе в протокола в нейното изявление.

 

Доказателственото искане за назначаване на съдебно-икономическа експертиза съдът счете за основателно, доколкото посредством нея биха се установили правнозначими за решаване на делото факти, поради което и на основание чл.195, ал.1 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, а при необходимост и след като посети счетоводството на дружеството-жалбоподател, да отговори на поставените от пълномощника на страната въпроси, същите съдържащи се в депозираната днес молба.

Експертизата да се изготви от вещото лице Н.М. при депозит в размер на 300лв. вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 09.10.2017г. от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.18 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: