ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 18.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На осемнадесети декември                       две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 929 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.47 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ТОПЛОИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адв.Х. с представено пълномощно, находящо се на лист 64 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Председател на Държавна агенция за МЕТРОЛОГИЧЕН и ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР (ДАМТН), редовно уведомен, не изпраща представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Н.Н..      

        

Адв.Х.: Нямам възражение по хода на делото. Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът КОНСТАТИРА, че заключението по назначената допълнителна съдебно-икономическа експертиза е входирано в канцеларията на съда на 24.11.2017г., в установения от закона срок, не са налице процесуални пречки по нейното изслушване, поради което     

ПРИСТЪПИ към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност.

        

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам допълнителното заключение, което съм представила.

 

         По първата задача, която допълнително ми е поставена, след запознаване с трудовото досие на Г.А.Г., заключението ми е, че отговаря по квалификационните изисквания на нормативната уредба, която е посочена в задачата.

По втората задача, да отговоря разполага ли дружеството с необходимия квалифициран персонал към датата на проверка според изискванията на Наредбата - отговорът ми е Да. Дружеството отговаря на изискванията и изводът за това правя въз основа на квалификацията на лицата и считам, че дружеството отговаря на изискванията.

 

         Адв.Х.: Същите тези четири лица, които коментираме, са работили и тогава към момента на проверката.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При първата регистрация на дружеството всички тези лица, които съм описала и в допълнителната експертиза са работили към датата на регистрация и към датата на проверката.

 

         Адв.Х.: Нямам въпроси. Да се приеме заключението

 

          Съдът  като взе предвид изготвеното заключение по съдебно-техническата експертиза

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото експертното заключение по допълнителната счетоводна експертиза на вещото лице П.Н., за чието изготвяне следва да се изплати възнаграждение в размер на 100 лева. изцяло от внесения депозит.

 

Адв.Х.: Представям допълнително писмени доказателства за новото лице Г.А.Г.  – трудови договори, длъжностни характеристики, допълнително споразумение към трудов договор, доказателства за образование и квалификация и считам, че с оглед окончателното заключение на вещото лице, не се налага да събираме доказателствата, за които в предходно съдебно заседание задължихте ответната страна и които все още не са представени, поради което моля да отмените определението си в тази част.

Вещото лице се е запознало с всички досиета, с щатните разписания и заяви, че тези хора са работили и тогава.

Други доказателства няма да соча. Моля да приключите събирането им.

 

 

 

Съдът, като съобрази изявлението на адв.Х. в днешно съдебно заседание относно приключване на събирането на доказателства, както и във връзка съд слушаното днес заключение се констатира да е отпаднала необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, за които административният орган беше задължен в предходно съдебно заседание  и на основание чл.253 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ свое протоколно определение, четено в съдебно заседание на 09.10.2017г., с което е задължил административния орган да представи допълнителни доказателства, подробно описани.

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание от адв.Х. писмени доказателства, касаещи трудовото правоотношение на работника Г.А.Г..

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Х.: Моля да постановите решение, с което да отмените атакуваната заповед на председателя на ДАМТН. Моля да присъдите на доверителя ми разноските по представения списък и тъй като са налице доста обстоятелства, които следва да се обсъждат, моля да ми дадете възможност да представя писмена защита.

 

 

Съдът дава на пълномощника на жалбоподателя 7-дневен срок, считано от днес да представи писмени бележки по съществото на спора, след което ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: