ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 19.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На деветнадесети септември                   две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 929 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СДЖ „СРЕДЕЦ – ВАСИЛЕВИ СИЕ“, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице инж. Г.Б.Т..

 

Съдът ДОКЛАДВА днес постъпила по делото молба от процесуалния представител на ответника, в която сочи, че служебен ангажимент възпрепятства явяването в съдебно заседание и не възразява да се изслуша заключението на вещото лице. По приемането на заключението изразява становище, като оспорва същото в частта, в която вещото лице е навело извод, че зърнотоварачът не е самоходна земеделска техника. Заявява, че няма да ангажира други доказателства и няма доказателствени искания, а в случай, че жалбоподателят представи доказателства или направи доказателствени искания, моли да бъде дадена възможност да се запознае с тях. Претендира се присъждане на юрисконсултско възнаграждение. В случай, че съдът счете жалбата за основателна и се претендира адвокатско възнаграждение, на основание чл. 78, ал. 5 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК прави възражение за прекомерност, ако такава съдът счете, че е налице.

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилото в срока по чл.199 ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ К.: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

Г.Б.Т. – 60 години, български гражданин, неосъждан, с висше образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ИНЖ. Т.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ К.: Нямам въпроси, уважаема госпожо председател. Моля да съдът да приеме заключението на вещото лице. Считам, че същото е всеобхватно и вещото лице подробно е дало заключение и отговор на поставените от моя доверител въпроси.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата по делото съдебна автотехническа експертиза при възнаграждение в размер на 250 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й.

 

АДВОКАТ К.: Нямаме други доказателствени искания. Да се приключи съдебното дирене.

 

СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ К.: Уважаема госпожо председател, моля да отмените обжалваните административни актове като немотивирани и незаконосъобразни, тъй като от представените по делото писмени доказателства, както и от изслушаната в днешно съдебно заседание експертиза е видно, че зърнотоварачът не е земеделска техника и проектът на доверителя ми попада в срока, в който е подаден, поради което незаконосъобразно административният орган е постановил своя отказ като е отказал изобщо да го разгледа. Моля, с оглед правната сложност на делото, да ми дадете възможност да депозирам подробни писмени бележки, ако е удобно за съда в седемдневен срок и моля да ни присъдите направените по делото разноски – заплатен адвокатски хонорар, държавна такса и възнаграждение за вещо лице.

Моля в тази насока да постановите Вашия съдебен акт.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки, за която възможност да се уведоми ответникът.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: