ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 929 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 14:38 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ СДЖ „СРЕДЕЦ – ВАСИЛЕВИ СИЕ“, редовно уведомен, представлява се от адвокат К., надлежно упълномощена, с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

По хода на делото:

АДВОКАТ К.: Нямам възражение да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на СДЖ „СРЕДЕЦ – ВАСИЛЕВИ СИЕ“ против заповед № 03-РД/739 от 22.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“, с която на дружеството-жалбоподател е отказано да бъде финансирано по подаденото от него заявление за подпомагане с ИД № 02/04/1/0/02557 от 04.06.2015 г. с предмет на инвестицията „Закупуване на специализирана техника за отглеждане на биологично етеричномаслени култури“, включваща разходи за зърнокомбайн, трактор, прикачна пръскачка, зърнотоварач и изготвяне на бизнес план, общо в размер на 999 718,20 лева, с искане за отмяна на оспорения акт – заповед № 03-РД/739 от 22.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ и уведомително писмо 01-2600/1648 от 24.02.2016 г. за нищожни, издадени в нарушение на предвидената от закона форма – липса на мотиви и с алтернативно искане за отмяната им като  неправилни и незаконосъобразни.

 

АДВОКАТ  К.: Уважаема госпожо председател, нямаме възражения по доклада.

Поддържам изцяло депозираната от нас жалба по съображения, които подробно сме изложили в нея.

Моля да приемете приложените с жалбата доказателства, както и в пълнота цялата административна преписка, приложена от Държавен фонд „Земеделие”.

С оглед анализа на доказателствата и с оглед твърденията ни в жалбата, Ви моля да допуснете назначаване на техническа експертиза, която да отговори на въпроси, които сме подготвили в писмена молба, касателно изложените от нас доводи в жалбата относно факта, че зърнотоварачът не е самоходна техника  и  сменяем прикачен инвентар, съгласно т. 5 от заповедта на министъра, поради което същото, тъй като е включено в проекта, определя и допустимостта му за разглеждане в срока по т. 2.2. от заповедта до 08.06.2015 г., поради което моля да допуснете назначаването на техническа експертиза за доказване на изложените в жалбата ни факти и обстоятелства.

Други доказателствени искания нямам.

По така поставения въпрос след като се запознах с молбата на ответника считам, че същият е относим към делото и моля да бъде допуснат от съда. Смятам, че техният въпрос се преповтаря с моите, но с оглед на това, че съм изготвила писмената молба, няма как да я преработя,  моля да бъде допуснат и той.

Смятаме, че след като е включен зърнотоварачът в целия проект, същият следва да се разгледа в срока по т.2.2, тоест до 08.06.2015 г.,  тъй като не е земеделска техника по смисъла на т. 2.1 от заповедта, поради което смятаме, че след като в проекта е включена техника, която не е земеделска, същия е трябвало да се разгледа в срока по т. 2.2. Това ни е твърдението. Останалите машини са включени в един план – бизнес-план, един проект и тъй като този проект включва техника, която не е земеделска, а именно зърнотоварачът, смятаме, че целият проект е трябвало да бъде разгледан в срока до 08.06.2015 г., а не в по-краткия срок, който е по т. 2.1.

На второ място смятам, че ако административният орган е приел, че проектът трябва да не е депозиран в срок, същият е имал възможност още при депозирането му да уведоми доверителите ми, което не е направено, а проектът е приет, с което се е създало убеждение у доверителите ми, че цялата изискуема документация и условия са приети в момента на приемане на проекта.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи и уважи доказателственото искане на пълномощника на жалбоподателя за назначаване на съдебно-техническа експертиза по делото за доказване на твърдяните в жалбата факти и обстоятелства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, приложени към жалбата до съда, тези, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед и  тези, представени от жалбоподателя във връзка със срочността на жалбата.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза по делото, която да отговори на въпросите, поставени от адвокат К. в днес представена по делото писмена молба.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвянето й в размер на 250 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес.

Вещото лице ще бъде определено в закрито съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 19.09.2016 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:56 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: