ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 27.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,     ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и  седми юни                        две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 928 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Н.И., редовно и  своевременно призован се явява лично и с адв.Т.Б. от АК-Бургас,    надлежно упълномощен,  с представено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИКЪТ НА РУ гр.КАРНОБАТ при ОД на МВР гр.Бургас, редовно и своевременно призован, не се явява и  не изпраща представител.

По делото се явява представител на  ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС- А.Ч..

ПРОКУРОР Ч. – На осн. чл.16, ал.1, т.3 от АПК, моля да бъда конституиран като страна по делото.

Съдът намира, че следва да бъде конституиран  като страна по делото представител на Окръжна прокуратура гр.Бургас, с оглед разпоредбата на чл.16, ал.1, т.3 от АПК, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА като страна по делото представител на Окръжна прокуратура гр.Бургас,  на основание  чл.16, ал.1, т.3 от АПК.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

На основание чл.145, ал.3 от ГПК,  във връзка с  чл.144 от АПК съдът, извърши доклад по делото, както следва:

Административното дело е образувано по жалба от Н.Н.И., с ЕГН **********,***  против Отказ за издаване на разрешение за дейности с ОБВВПИ на началника РУ - Карнобат, при ОД на МВР гр.Бургас, с който е отказано издаването на Разрешение за носене, употреба и съхранение на ловно и бойно огнестрелно оръжие за самоохрана на лицето Н.Н.И., ЕГН **********, с постоянен адрес ***, поради недоказана необходимост.

Иска се отмяна на административния акт.

         Указва на оспорващия, че в негова тежест е да докаже съществуването на някое от основанията предвидени в чл.146 от АПК за обосноваващи незокосоъброзността на оспорения  административен акт.

Указва на ответната страна, че в нейна тежест е да докаже  наличието на всички предпоставки за валидност на оспорения акт, както и да представи доказателства за съществуването на фактическите и правните основания за издаване на оспорения акт.

Съдът  дава възможност на страните  да изложат становищата си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите  най- късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

АДВ.Б.- Съгласни сме с така   изнесения доклад, поддържаме жалбата. Няма да соча нови писмени доказателства.

ПРОКУРОР Ч.- Нямам възражения по доклада. Нямам  доказателствени искания. Моля да се приключи съдебното  дирене   и да се даде ход по същество.

Съдът намира, че  делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Б. - Отказът за издаване  на разрешително за носене, употреба и съхранение на ловно и бойно огнестрелно оръжие, поради  недоказана необходимост е чисто формален  и бих го нарекъл бланкетен от страна на Началника  на РУ на МВР гр.Карнобат. Бих желал да обърнете внимание, че по делото е  приложена докладна записка от 19.04.2016 година  от ПИ Ив.Велев, на  стр.№ 6, където той твърди, че жалбоподателя  не е осъждан, психически  е годен да носи  оръжие и  не се води като криминален контингент. Също така и мл.ПИ Р.Г.  абсолютно същото е  потвърдил. И двамата като мотиви за неиздаване  на разрешително за носене  на оръжие  посочват   употребата на алкохол от страна на жалбоподателя. Бих казал,че това тяхно твърдение е немотивирано от тази гледна точка, че през целия си съзнателен  живот не е бил наказван по реда на този закон или по  друг закон за  употреба на алкохол. Самият факт, че тогава  когато  са отишли при него за изземване на оръжието,  то е било поставено в касата, което  говори за неговата  висока отговорност към оръжията, които притежава .Искам да подчертая, че има удостоверение в документите,  от което е видно, че е бил пожарникар,  бил е в органите на МВР и  знае и умее да си служи с оръжие,  знае  правилата за съхранение  на оръжие. На жалбоподателят е бил съставен  акт за административно нарушение и той си е изтърпял съответното  наказание. Не считам, че спрямо него трябва да бъде  наложено такава продължителна рестрикция,  като тази да му бъде забранено да носи оръжие. Той след пенсиониране е работил като въоръжена охрана и е нямал инциденти. Към настоящия  момент,    предвид това, че си е вършил служебните задължения добре,  продължава да работи като охрана, но вече като невъоръжена.  Тъй като дълги години  е бил ловец, моли да му бъде издадено разрешително,  за да може да ловува. Не е получавал  наказание за злоупотреба с алкохол, тези твърдения не се доказаха по никакъв, за да може да се направи обосновано предположение, че жалбоподателят системно  злоупотребява  с алкохол.

ПРОКУРОР Ч. - Моля да отхвърлите  оспорването  и да потвърдите отказа за издаване  на разрешение за дейности с ОБВВПИ, поради следната причина, не са налице нито една от предпоставките на чл.146 от АПК, които да касаят незаконосъобразност  на акта. Отказът  съответства с целта  на закона, защото искането на Н.И. да бъде издадено  разрешение   за носене,  употреба и съхранение на ловно и бойно огнестрелно оръжие, като тези предпоставки не са налични по преписката. Същият не е посочил каква е целта на тази самоохрана,   посочените от процесуалния  представител обстоятелства в случая са ирелевантни и касаят разрешение, което е издадено в предходен период Отказът е мотивиран, че не са налице   обстоятелства,  които да сочат издаване  на разрешението  за самоохрана и да ползва  ловно оръжие.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:29 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: