О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№1270                                 05.06.2015 година                                     гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на пети юни                                                                             две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 928 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба, озаглавена възражение, подадена от Д.Й.Т., против Виза за изготвяне на проект за стопанска постройка /допълващо застрояване/ в УПИ V-714, кв.68, гр.Созопол, издадена от главния архитект на Община Созопол.

С разпореждане № 1118/20.05.2015г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.158, ал.1 от АПК, жалбата е оставена без движение поради това, че не отговаря на част от изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК и са дадени указания на жалбоподателя да представи документ за платена държавна такса от 10лв., да посочи своя адрес, да посочи в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт, да посочи в какво се състои искането й, да посочи какъв е нейния правен интерес от оспорването, като жалбоподателката е предупредена, че в случай на неизпълнение в указания срок, производството по делото ще бъде прекратено.

Предвид непосочването на адрес в жалбата, жалбоподателката е била уведомена на адреса на който й е бил съобщен оспореният акт, като разпореждането й е връчено лично на 25.05.2015г., видно от разписката към изпратеното съобщение. Срокът по чл.158, ал.1 от АПК за отстраняване на нередовностите е изтекъл на 01.06.2015г. /понеделник/, присъствен ден. В рамките на този срок описаните в определението нередовности не са отстранени, включително не е заплатена определената държавна такса.

В тази връзка следва съдът намира, че е налице основанието на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството по делото.

На основание изложените съображения Административен съд Бургас, VІІ-ми състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Д.Й.Т., против Виза за изготвяне на проект за стопанска постройка /допълващо застрояване/ в УПИ V-714, кв.68, гр.Созопол, издадена от главния архитект на Община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 928/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: