ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.05                                                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІІ-ти административен състав

на тридесети май                                              две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 927 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 14:18 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Веселина–Дечо Георгиев“, редовно призован, не се изпраща представител.

 

ЗА ОТВЕТНИКА  директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас,  редовно призован, се явява юрисконсулт Ж., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

         

          Производството е образувано по жалба на ЕТ“Веселина-Дечо Георгиев“ против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-16-0271985/14.02.2018г. на директор на Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП Бургас, с която е разпоредено запечатване на търговски обект, находящ се  в гр.Сливен, ул.Петко Петков срещу Четвърто СОУ и забрана на достъп до него за срок от 12 дни на основание чл.186, ал.1, т.1 , б.“а“  и чл.187, ал.1 от ЗДДС.

         

ПОСТЪПИЛА е административната преписка на обжалвания административен акт, приложена по адм.д.№59/2018г. на Административен съд Сливен.

ПОСТЪПИЛО е становище вх.№4932/30.04.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Елена Попова, в която моли да се даде ход на делото в нейно отсъствие, заявява че поддържа жалбата, изразява  становище по същество на спора и моли за присъждане на разноските по делото.

          Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от него незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

          ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с административната преписка писмени доказателства. Представям и моля да приемете Наказателно постановление , издадено във връзка  извършеното административно нарушение, което е влязло в сила. Няма да соча други доказателства.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

         

ПРИЕМА представените с административната преписка  писмени доказателства, както и представеното в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Ж. НП №0158987/19.03.2018г.  на ТД на НАП Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля почитаемия съд, да постанови решение, с което да отхвърли жалбата като неоснователна. Считам наложената ЗПАМ за  правилна и законосъобразна. Подробни съображения съм  изложила в писмено становище, което представям. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: