ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№ 743                    Дата 08 май 2014 год.                 град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас,

в закрито заседание на 07 май 2014 год.,

 в следния състав:

                                                               

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                              ЧЛЕНОВЕ: 1. ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                    2. ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

Секретар: ………………….

Прокурор: …………………

 

разгледа докладваното от съдия СТОЙЧЕВА

КНАХ дело № 927 по описа за 2014 год. и за да се произнесе

взе предвид следните обстоятелства:

 

Производството е по реда на чл.229 и сл. от АПК.

Образувано е по частна жалба на Р.К. *** против протоколно определение № 421, четено в съдебно заседание на 01.04.2014г. по НАХ дело № 1058/2014г. по описа на Районен съд - Бургас, с което съдът е прекратил производството по делото, като е приел, че жалбоподателят е подал жалбата против оспореното наказателно постановление № 46077-О-0087958/07.02.2013г., издадено от директор на Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП – Бургас, извън предвидения от закона срок.

Частният жалбоподател счита, че наказателното постановление е било незаконосъобразно връчено на лице, което не е било натоварено да получава книжата на дружеството „Бултаб” ООД, в подкрепа на което представя доказателства, че управителите на дружеството са двама и нито един от тях не се е подписал за получаването на процесното наказателно постановление, като в тази насока се позовава на нормата на чл.180, ал.5 от НПК, приложима на основание чл.84 от ЗАНН. Иска се отмяна на прекратителното определение и връщане на делото за продължаване на съдопроизводствените действия. 

Жалбата е процесуално допустима за разглеждане, като подадена от надлежна страна, в законоустановения срок, а разгледана по същество, настоящият съдебен състав преценява като неоснователна. 

За да прекрати образуваното пред него съдебно производство по оспорване на НП № 46077-О-0087958/07.02.2013г., Бургаският районен съд е приел, че жалбата е постъпила при административнонаказващия орган след изтичане на 7-дневния срок за обжалване, поради което е прекратил съдебното производство. Посочено е, че НП е било връчено на дата 17.02.2014г., срокът е започнал да тече от следващия ден и е изтекъл на 24.02.2014г.. Жалбата е била подадена чрез куриер, за което пълномощникът на административнонаказващия орган е представил в съдебно заседание плика и съдържащото се върху него означение, че пратката е била взета на дата 25.02.2014г., извън 7-дневния преклузивен срок. При тези данни районният съд е обосновал извод за просрочие на жалбата.

Определението е правилно и е постановено в съответствие с наличните по делото доказателства, удостоверяващи релевантните за броенето на срока за обжалване факти, свързани с датата н връчване на наказателното постановление и последващата дата на подаване на жалбата.  Наказателното постановление е връчено на 17.02.2014г., видно от отбелязването в обратната разписка, като е получено от лице на име Т.М.. Касаторът възразява, че това не е лице, натоварено да приема книжата на дружеството, поради което счита връчването за нередовно извършено. Възражението е неоснователно. Наказателното постановление е издадено против физическото лице Р.К.К., с което му е наложена глоба в размер на 50лв. на основание чл.355, ал.1 от КСО, поради което няма основание да се счита, че наказателното постановление следва да бъде връчено на лице, натоварено да приема книжата на „Бултаб” ООД, чийто управител е частният жалбоподател. Без правно значение за целите на връчването е обстоятелството, че санкционираното лице е управител и представляващ дружеството, след като не е ангажирана отговорността на търговското дружество, а личната отговорност на неговия управител. В този смисъл, нормите, регламентиращи връчване на книжа на юридическо лице са неотносими в процесния случай. Наказателното постановление е връчено на лице, различно от санкционираното, но в тази връзка от страна на частния жалбоподател  няма възражения, че не е получил наказателното постановление, че то не му е било предадено от Т.М. или други възражения, които да сочат, че наказателното постановление не е достигнало до неговото знание. В този смисъл, следва да се приеме, че тъй като е ангажирана личната отговорност на управителя на дружеството, не е възникнала необходимост наказателното постановление да бъде връчено именно на лице, натоварено да приема книжата на „Бултаб” ООД. Не е спорен също така и другият правнозначим факт, свързан с датата на подаване на жалбата – 25.02.2014г., за което са представени доказателства от куриер, получил пратката, като в тази връзка страната не оспорва, че именно по този начин е била депозирана жалбата.   

С оглед горните мотиви частната жалба е неоснователна, поради което, постановеното определение,следва да бъде оставено в сила.

Ръководен от горните мотиви и на основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.236 от АПК,  Административен съд Бургас,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ в сила протоколно определение № 421, четено в съдебно заседание на 01.04.2014г. по НАХ дело № 1058/2014г. по описа на Районен съд – Бургас.

 

Определението е окончателно.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: