ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2015, 16.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД              ХVІІІ Административен състав

На шестнадесети юли                                две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВАНИНА КОЛЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 926 по описа за 2015 година

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Т.Т., редовно призована, не се явява. Представлява се от адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.П.Т., редовно призован, се явява лично и с от адвокат А., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Б., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Образувано е по жалба на И.Т.Т. и Т.П.Т. против Заповед № 802/15.04.2015 г. на Кмета на Община Бургас, с която е заповядано да се изземе от жалбоподателите недвижим имот – публична общинска собственост, с площ от 451 кв.м., съставляващи реална част от улица.

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата административна преписка.

 

АДВОКАТ А.: Уважаема госпожо Председател, поддържам жалбата така, както е предявена, заедно с доказателствените искания, направени с нея.

Във връзка със становището, което община Бургас е депозирала преди днешно съдебно заседание, с оглед на указанията на съда за представяне на документи за собственост на процесния имот, Ви моля да приемете становище от наша страна, което е коментар на становището на община Бургас. Представям на съда становището с приложени доказателства, както и екземпляр за ответника.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Представям обяснителната записка във връзка с твърдението, че имотът не е отчуждаван и че е променен планът за изграждането на тази предвидена улица още тогава – през 1959 година.

По отношение на извадка от регулационния план от 1964 г., тъй като твърдят, че е от 1978 г., с който е направена първа регулация, тук са правени опити за нещо, което не е съществено. Ликвидирали са почти имота на П.Т. П., който е наш праводател и на С.И.Д. и са писани, че са за озеленяване. Има още един от 1964 година, който аз лично съм виждал, но никой не показва, на който ясно се вижда, че имотът на П.Т. съществува.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо Председател, считам че жалбата е неоснователна и недоказана. Подробни мотиви за това ще изложа или по-късно в хода по същество, или в писмени бележки.

По доказателствата, тъй като днес се запознавам с тях, оспорвам същите, тъй като на първо време не мога да изряза друго мнение и предоставям на съда да прецени дали да ги приеме по настоящото дело.

Представям цветна комбинирана скица.

 

СЪДЪТ счита, че следва приеме представени с административната преписка доказателства, представените в днешно съдебно заседание със становището на жалбоподателя, както и цветна комбинирана скица, представена от ответника, поради което,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка доказателства, както и представените със становището на жалбоподателя доказателства, а именно: обяснителна записка, определение № 390/12.02.2015 г. по административно дело № 302/2015 г. по описа на Административен съд Бургас, удостоверение за наследници, акт за смърт извадка от регулационен план на *** от 1964 г., съобщение № 21.11.05.1977 г. и представената от процесуалния представител на ответника  цветна скица от 19.11.2014 г.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам доказателствените искания, които са направени с жалбата, а именно за допускане на експертиза, която в жалбата сме я кръстили „съдебно-геодезическа”. Не твърдя, че е точно наименованието на самата експертиза и вида, но моля да допуснете такава експертиза, която да отговори на въпросите, поставени в жалбата, включително и за следващо съдебно заседание да допуснете до разпит двама свидетели с режим на довеждане, с показанията на които целим да докажем каква е ситуацията на място към момента, т. е. докъде е стигнало изграждането на улицата, има ли канализация въпросната дига и освен това какво се е случвало в годините с процесния имот, кой е бил собственик, кой е бил праводателят.

При необходимост за прецизиране на въпросите, които са поставени в жалбата към исканата от нас експертиза, ако вещото лице прецени, че не са му ясни, готови сме с допълнителна молба да ги прецизираме и уточним.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: По доказателствените искания представям на съда да прецени.

 

СЪДЪТ счита исканията на жалбоподателя за относими и допустими, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА назначаването на съдебно-техническа експертиза, която, след като се запознае с доказателствата по делото и направи оглед на място и справки, където е необходимо, да отговори на формулираните в жалбата на л. 29 от делото въпроси, заедно с въпроса на съда: Приложена ли е регулацията от 1978 г. за процесния имот?

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 300 лева, вносими от жалбоподателя по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок от днес, като в същия срок следва да представи документ за плащането.

НАЗНАЧАВА за вещо лице М.Г., която да се уведоми след представяне на доказателства за внесен депозит.

ДОПУСКА до разпит при режим на довеждане за следва съдебно заседание двама свидетели.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 29.10.2015 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните са уведомени от днешно съдебно заседание.

Да се уведоми вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:48 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                СЪДИЯ: