ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 12.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На дванадесети септември                      две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 925 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.Х., редовно уведомен, не се явява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б.Д., редовно уведомена, се явява лично.

Двамата се представляват от адвокат А. от Адвокатска колегия Бургас, надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, се представлява от старши юрисконсулт С., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Явява се свидетелят А.М.Х..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

АДВОКАТ А.: Поддържаме жалбата и основанията за отмяна, изложени в нея.

Няма да соча други доказателства.

Моля да разпитате  призования свидетел.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Не се противопоставям да се разпита свидетелят.

Представям молба от дядото за връщане на детето в семейна среда, както и социален доклад във връзка с подадената молба с отрицателно становище, предвид ниската възраст на детето, за отглеждане в семейството му.

Няма да сочим други доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит и СНЕМАНЕ самоличността на явилия се свидетел, както следва:

А.М.Х. – 57 години, български гражданин, живущ ***, баща на М.А.Х., неосъждан, има неприключило дело за развод.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 290 от НК. Обещава да говори истината.

 

АДВОКАТ А.: Разкажете на съда къде живеят сина Ви и снаха Ви, колко деца отглеждат и при какви условия.

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Моята къща аз съм я направил. Синът ми и снаха ми живеят на втория етаж, но малко изостанаха, нямат работа. Синът ми в момента е в Германия. Един месец и половина е в Германия. Аз имам три къщи в един двор. Те живеят на втория етаж в една от къщите. На долния етаж живее другият ми син.

АДВОКАТ А.: Изпраща ли той сега пари за своето семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, преди два три дни прати 800 лева, а преди това прати 500 лева.

АДВОКАТ А.: Вие подавали ли сте молби до социалната служба, за да Ви предоставят някои от децата Вие да ги гледате?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, едното от децата съм го гледал от шест месеца – Кадер.

АДВОКАТ А.: Имате ли желание да помагате в отглеждането на другото малко дете?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, имам възможност и съм казал, че ще го гледам. Аз сам ще го гледам.

АДВОКАТ А.: Снаха Ви работи ли?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Не, детски взима само за децата.

АДВОКАТ А.:  Може ли да кажете на съда защо така се получи с малкото момченце?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Аз взимам пенсия по болест, имам захар, и свърши ми пенсията и се явих на ТЕЛК отново. Стана един месец вече трябва да получа пенсия и взеха детето в дома, а преди това три месеца не получавах пенсията заради ТЕЛК. На куп после взех за три месеца пенсия. Социалните от Поморие дойдоха вкъщи и ми казаха на мен, и сина, и снахата бяха там: „Взимаме ти детето за 20 дена, защото няма килограми.“ Социалните от Поморие ни излъгаха и взеха детето за три години.

АДВОКАТ А.: Посещавате ли детето в неговото приемно семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.:***, но има болест, има грип и не ни пуснаха, даже на портала ни пишеха паспортните данни.

АДВОКАТ А.: А знаете ли сина Ви и снаха Ви да желаят детето да бъде осиновено от други хора?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Не, даже Кънчев от социалните от Поморие каза: „Кой позволи да бъде осиновено това дете?“

Те знаят, че при мен ще го настаняват. Дойдоха вкъщи гледаха моите стаи.

АДВОКАТ А.: Искаш да кажеш, че си заявил пред социалната служба в Поморие, че искаш да отглеждаш детето?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да.

АДВОКАТ А.:  А ти имаш ли стая с условия за детето?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, имам три стаи, отделни легла и кухня, където да го настаня детето.

АДВОКАТ А.: А Кадер ходи ли на училище?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, сега ще ходи.

АДВОКАТ А.: Ти ли я подготвяш за училище?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, аз взимам дрехите. Ходих в социалните и те казаха „Браво!“

АДВОКАТ А.:  Ще може ли да се грижиш и за другото по-малкото дете?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Да, мога. Ако сега ми го дадат, веднага го взимам да го гледам. То не ме познава, знае български, но ще се научи.

АДВОКАТ А.: Нямам други въпроси към свидетеля Х..

ЮРИСКОНСУЛТ С.: От настаняването на детето в приемното семейство до момента родителите посещавали ли са детето?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Детето е в Средец, далече е. 50 лева трябва да дам за кола ако отида и затова не съм ходил.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Сина Ви и снаха Ви ходили ли са в Средец да видят детето?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Майката и бащата не са ходили в Средец да видят детето.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Защо Кадер е настанена във Вашето семейство?

СВИДЕТЕЛЯТ Х.: Ние живеем с жена ми 35 години. Това дете беше в дом и нямаше килограми. Аз работих на Пристанището и решихме с жената да го вземем, но ние се разделихме с жена ми и това дете аз го гледам вече.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам други въпроси към свидетеля Х..

 

Поради изчерпване на въпросите съдът ПРИКЛЮЧИ разпита на свидетеля Х..

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА днес представения от процесуалния представител на ответника социален доклад и молба от А.М.Х. *** от 07.07.2016 г.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ А.:  Уважаема госпожо съдия, моля да отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна, като приемете, че на моите доверители – жалбоподателите, е нарушено правото на защита, именно правото им на защита в административното производство, като е нарушена императивната разпоредба на чл. 26 и чл. 34, ал. 1 АПК. Моля да приемете, че същите са били лишени от възможността да участват в производството, а административният орган, издал заповедта, не се е съобразил с едно нововъзникнало в производството обстоятелство, а именно заявеното от близък родственик на детето – неговия дядо, същото да бъде настанено за отглеждане в неговото семейство. Считам, че тези производства на първо място следва да са ориентирани към съхраняване на емоционалната връзка с родителите, при положение, че демонстрират желание за отглеждане на детето, като заявяват, че не са съгласни за вписване в регистъра за осиновяване, като е заявено същото да бъде интегрирано в неговото семейство. Видно от свидетелските показания същото представлява една голяма фамилия и живее в един имот с няколко жилища.

Моля да ми дадете възможност за писмени бележки в кратък срок, предоставен от Вас.

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Моля да отхвърлите жалбата и да ми дадете възможност да представя писмени бележки.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 7-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки по делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:21 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: