ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2016, 04.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V Административен състав

На четвърти юли                                     две хиляди и шестнадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 925 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 15:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.А.Х., редовно уведомен, се явява лично.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.Б. Дикова, редовно уведомена, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпилата молба от Н.И.С. – юрисконсулт при Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, с която моли делото да бъде насрочено за друга дата, предвид невъзможността й да се яви в днешно съдебно заседание поради ползване на редовен платен годишен отпуск, за което прилага заповед за разрешаване на отпуска.

 

По хода на делото:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА ДИКОВА: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ с оглед редовното призоваване на страните и след като прецени молбата на процесуалния представител на ответника като неоснователна, тъй като не са изпълнени кумулативно предвидените в чл.139, ал.1 от АПК изисквания за отлагане на делото поради препятствие, което страната и пълномощникът не може да отстрани, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.А.Х. и К.Б. Дикова срещу заповед № СО РД-01-206/21.04.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, с която е наредено детето М.М.Х. да бъде вписано в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени при условията на пълно осиновяване, воден и съхраняван от Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас, с искане съдът да отмени оспорената заповед като незаконосъобразна, издадена при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и несъответствие с целта на закона.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Поддържаме си жалбата.

Ходя редовно на работа и съпругата ми ходи на работа. И баща ми ми помага. Той взима 630 лева пенсия. Аз направих ремонт на терасата, направих парапет за децата, смених алуминиева дограма, защото бях във Франция на работа.

Искаме да си вземем детето и да си го гледаме, даже съм платил 5 кубика дърва за зимата. Къщата е измазана, всичко е направено.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА ДИКОВА: Как така без наше разрешение ще дават детето?

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Х.: Днес дойде писмо, че са дали детето на една госпожа в гр. Средец. Отидох в Дирекция „Закрила на детето“ и попитахме защо го дават там, искаме де е вкъщи да се опознаем, ние също ходим при него, но не ни познава като родители.

Бях болен оперираха ме от дискова херния, получавам една пенсия пожизнено и пак отивам на работа.

Искам от съда само едно – да ни върне детето.

Поддържаме искането, направено с жалбата и моля да допуснете до разпит в качеството на свидетел баща ми А.М. Х., който ще доведем в следващо съдебно заседание.

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА ДИКОВА: Искам да ни върнат детето.

 

 СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, както и представената от жалбоподателите след изправяне на нередовностите, подписана от тях жалба до съда против заповед № СО РД-01-206/21.04.2016 г. на Директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Бургас.

ДОПУСКА свидетелски показания при режим на довеждане от жалбоподателите за следващо съдебно заседание чрез разпит на лицето А.М. Х. –ЕГН **********.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.09.2016 г. от 15:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени съгласно чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:18 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: