Р Е Ш Е Н И Е

 

        Номер 1045          Година 16.06.2014             Град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ХІV-ти състав, на пети юни две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание, в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Даниела ДРАГНЕВА

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1.Румен ЙОСИФОВ

                                                                                             2.Веселин ЕНЧЕВ

 

Секретаря Г.Ф.

Прокурор Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева касационно наказателно административен характер дело номер 925 по описа за 2014 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по касационна жалба подадена от С.М.К. в качеството си на ЕТ „Съни Чойс-С.К.”***8454 против решение № 592/31.03.2014г. постановено по н.а.х.д. № 5177 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас. Иска се отмяна на съдебното решение и на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът – Директор на ТД на НАП гр.Бургас, редовно уведомен, не изразява становище по касационната жалба.

Прокурорът от Окръжна прокуратура гр.Бургас дава мотивирано заключение за неоснователност на жалбата и оставяне в сила на съдебния акт.

Административен съд Бургас намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в срока по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

С обжалваното решение, Районен съд гр.Бургас е потвърдил наказателно постановление № 686/06.08.2013 г. на директора на ТД на НАП - Бургас, с което за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, на основание чл.185, ал.1 от ЗДДС, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв. За да постанови решението си съдът е приел, че при съставянето на АУАН и при издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения. По същество е намерил, че описаната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства, като с неиздаването на касова бележка за извършената в обекта, стопанисван от търговеца, покупка на стойност 35лв. е осъществен от обективна страна съставът на нарушение  по чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ. Посочено е, че правилно от наказващия орган на основание чл.185 от ЗДДС на търговеца е наложена имуществена санкция в минималния, предвиден в закона размер, като деянието не може да бъде квалифицирано като „маловажен случай” по смисъла на чл. 28 ЗАНН.

Съгласно чл.63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалва не пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съгласно чл.218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на  обжалваното решение с материалния закон, съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни. Не могат да бъдат споделени мотивите на районния съд относно съставомерност на констатираното деяние, като касационният състав на съда намира нарушението за недоказано от обективна страна.

Фискалните касови бележки, редът и начинът за тяхното издаване са регламентирани в чл.118 от ЗДДС и в Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Съгласно  чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ. Прилагането на цитираната разпоредба от ЗДДС, редът и начинът за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки се определят с Наредба № Н-18. Съгласно разпоредбата на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 „Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата: 1. по чл.3, ал. 1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.; 2. по чл. 3, ал. 2 - за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.”.

От анализът на цитираните разпоредби е видно, че фискална касова бележка се издава при извършване на плащането, като търговеца е длъжен едновременно с получаване на плащането да предостави на клиента издадената фискална касова бележка, защото тя е доказателство за извършеното плащане.

Констатациите на контролните длъжностни лица, че към момента на продажбата касов бон не е издаден, не са безспорно установени. В административната преписка се съдържа фискален бон на стойност 35лв., от дата 20.05.2013г., час 13,55ч., за който от санкционирания търговец се твърди, че е издаден във връзка с извършената от длъжностните лица при ТД на НАП гр.Бургас контролна покупка на същата стойност. Видно от свидетелските показания на актосъставителя Савов когато е попитана госпожа К. за издаден касов бон „Тя бръкна на един рафт и ни даде фискален бон”, тоест същия безспорно е бил издаден в един предходен момент. Изводът, който се основава на часа на издаване на касовия бон – 13,55ч., че той е за друга продажба, тъй като е издаден 17 минути преди дневния финансов отчет е необоснован. На първо място видно от протокола за извършване на проверка той е с посочен час на съставяне 14,10 ч., тоест преди да бъде пуснат финансовия отчет е започнало съставянето на протокола, което обстоятелство е и в противоречие с твърденията на актосъставителя, че първото действие след като проверяващите са се легитимирали е било да бъде пуснат отчет. Също така, актосъставителят не е бил в търговския обект, а след като е била извършена продажбата купувачът е излязъл от обекта и в последствие са се върнали да извършат проверката. С оглед краткия период от време, а именно 17 минути, между издаването на касовия бон и пускането на дневния отчет и извършените през това време действия, не може да се направи еднозначния извод, че този касов бон касае друга предходна продажба, още повече, че не е известно след колко време след като е извършена продажбата, купувачът е напуснал магазина и се е върнал с проверяващия.

В допълнение следва да се има в предвид е и че при проверката е извършен опис на паричните средства в касата, като са установени налични 35 лева, каквато е и сумата съобразно пуснатия дневен финансов отчет на търговския обект, тоест съобразно наличните парични средства в касата, друга продажба не е била извършвана този ден.

С оглед на изложеното и доколкото в рамките на проведеното административнонаказателно производство, обстоятелствата във връзка със съществени елементи на нарушението са недоказани, касационната инстанция намира, че в конкретния случай не е установено безспорно авторството на извършеното нарушение, за което е ангажирана отговорността на касатора. Констатациите на проверяващите и на административнонаказващия орган недопустимо почиват на предположения, поради което издаденото наказателно постановление се явява незаконосъобразно и постановеното от Районен съд гр.Бургас решение следва да бъде отменено и вместо него да бъде постановено друго с което да се отмени наказателното постановление.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, ХІV-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ решение № 592/31.03.2014г. постановено по н.а.х.д. № 5177 по описа за 2013г. на Районен съд гр.Бургас и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 686/06.08.2013г. издадено от директора на ТД на НАП гр.Бургас.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                     ЧЛЕНОВЕ:1.

 

 

 

 

                                                                                   2.