ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 03.07.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети юли                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 924 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15:02 часа се явиха:

                                              

Жалбоподателят Н.З.Я., редовно призована, не се явява. За нея се явява адв. П., с представено по делото пълномощно

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – гл. архитект на община Созопол, редовно призован, не се явява и  не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. П.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя  и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Н.З.Я. против отказ за издаване на Удостоверение за търпимост с изх. № УТ-2084-2-002/19.02.2018 г. на гл. архитект на община Созопол.

 

Адв. П.: Поддържам жалбата на доверителя ми. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства. Поддържам направените доказателствени искания с жалбата. Запознах се с административната преписка. Смятам, че е пълна.  Искам в днешно съдебно заседание да направя още едно доказателствено искане с оглед наведените възражения в жалбата Ви моля да задължите ответния административен орган да представи преписката, находяща се при него по узаконяване на ни и строителство на съседния имот на жалбоподателя ми, а именно на Я.И.Д. с ЕГН **********. Поддържам направеното искане за експертиза и разпит на свидетели, като моля разпитът да стане след изслушване на експертизата

 

Съдът с оглед формулираните доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата и с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

По повод искането да бъде задължен ответника да представи като писмени доказателства документи, касаещи узаконяване на съседен на жалбоподателя имот съдът намира така формулираното доказателствено искане за неотносимо към предмета на спора и като такова за неоснователно.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

отхвърля искането да бъде задължен гл. архитект на Община Созопол да представи за прилагане по делото на преписка, касаеща узаконяване на имот, различен от този на жалбоподателя, който е предмет на настоящето производство.

допуска изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото, извърши оглед на място и в Техническа служба при община Созопол да отговори на въпросите, формулирани от адв. П. в сезиращата съда жалба ( л. 5 от делото). 

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допусната експертиза в размер на 700,00 лв., платими от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд гр. Бургас, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ, удостоверяващ извършеното плащане.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.И., който следва да бъде уведомена за изготвяне на експертизата след представяне на доказателство за внесения предварителен депозит.

 

 

адв. П.: Искам да уточня, че поисканите от мен свидетели ще установят почти едни и същи факти и обстоятелства.

 

Съдът с оглед направеното от адв. П. уточнение и по повод искането за допускане на свидетели

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

допуска в условията на довеждане за следващо съдебно заседание един свидетел, с чийто показания следва да бъдат установени относими към предмета на спора факти и обстоятелства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: