ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,03.06.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети юни                                         две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 924 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Я.Д.Б., редовно призован, се явява лично и с адвокат С., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Жалбоподателката Б.Г.П., редовно призована, не се явява и не се представлява.

За ответника - зам. кмет „УТС” в Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Заинтересованите страни А.Д.Б., М.Я.Г.Т.Г.К., К.П.К. и П.Г.Н.,редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството е образувано по жалба против заповед №950/09.04.2014г. издадена от зам. кмета „УТС” на Община Бургас, с която е забранено ползване на строеж „Жилищна сграда с офиси и ателиета – сутерен със складови помещения, партер с три офиса и едно ателие, три жилищни етажа и използваемо подпокривно пространство – 6 бр. жилища и две ателиета”, находящо се в УПИ ІІ-508, кв.184 по плана на ЗЦГЧ, с административен адрес гр.Бургас, ул.Иван Шишман №30.

Съдът връчи на присъстващите в залата страни копие от определение № 895/02.06.2014г., с което се е произнесъл по искането за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 950/09,04,2014г. на зам.кмета на Община Бургас.

 

АДВОКАТ С. – Поддържам подадената жалба, както и моля да приемете представената административна преписка, както и писменото доказателство писмо от община Бургас, че на 28.04.2014г. е внесено в община Бургас и е входирано искане за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежа. Входирани са документи за издаване на разрешение на експлоатация, като към момента няма официално произнасяне по искането. Поискано е отстраняване на нередности.

В тази връзка, с оглед становището на ответната страна, моля да представи и доказателства и по направено искане за издаване на разрешение за ползване на сградата в срока по чл.177 от ЗУТ, което становище е по нашето искане за издаване на разрешение за ползване. Тъй като има забава.

Нямам други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. - Оспорваме жалбата като неоснователна. По доказателствата – моля, да приемете представената преписка от община Бургас, както и искане за издаване на удостоверение за въвеждане на процесната сграда в експлоатация и отговор становище, изпратено на 30.04.2014г., като до настоящия момент имаме данни, че е получено от надзорната фирма, но към настоящия момент, няма данни за получаване от другите страни. Представям и копие за другата страна.

Няма да соча други доказателства. Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ С. – Във връзка с представеното, моля да ми бъде дадена възможност да се запознаем с него и да вземем отношение.

 

Съдът предостави на адв.С. възможност в с.з. да се запознае с представеното от юрисконсулт Р. писмо-становище във връзка с направено искане за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация.

 

АДВОКАТ С. – Нямам други искания по доказателствата. Няма спор, че няма издадено разрешение за ползване на сградата.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства подробно описани в жалбата, както и представеното с молба вх.№3775/2014г. писмо от началник отдел „КСВЕ” при община Бургас, с изх. № 94-01-42264/4/29.04.2014г.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства, представляващи заверени копия от административната преписка съгласно опис на л.17 от делото, както и представените в днешното съдебно заседание искане за регистриране на строеж от ІV категория, депозирано от жалбоподателя Я.Д.Б. с вх.№94-01-14959/28.04.2014г. и писмо от началник отдел „КСВЕ” при община Бургас с дата на изх.№ 30.04.2014г.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания

АДВОКАТ С. – Уважаема госпожо съдия, моля да постановите решение, с което да уважите жалбата, като отмените заповедта по подробно изложени в жалбата възражения.

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Считаме, че заповедта е правилна и законосъобразна, тъй като достъпа до ползване до обект, който не е въведен в експлоатация по съответния ред и по този начин не е установена годността и безопасността и́, се създава опасност за живота и здравето на тази сграда и именно поради това е издадена процесната заповедта и моля да постановите решение, с което да я потвърдите.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

 

ДАВА възможно на процесуалния представител на ответника да представи по делото писмено становище в срокът от 7 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.15 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: