ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

гр.Бургас, №   820 /12.05.2017г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, на дванадесети май през две хиляди и седемнадесета година, в закрито заседание в състав:

 

Председател: Лилия Александрова

     Членове: Станимир Христов

                                                                                                                        Диана Ганева

 

като разгледа докладваното от съдия Александрова частно административно наказателно дело номер 923 по описа за 2017 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на глава ХIII от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Частният жалбоподател И.Д. *** е оспорил определение № 81 от 29.03.2017г. постановено по АНД № 254/2017г., с което Районен съд Царево е оставил без разглеждане жалбата му против НП № 17-4635-000003/29.01.2017г., издадено от началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско, с което на И.Д.Д. е наложено административно наказание глоба в размер на 800 лв. за нарушение по чл.638, ал.3 от КЗ.

Жалбоподателят изразява несъгласие с определението на районния съд и иска неговата отмяна.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира следното:

Частната жалба е подадена от надлежно легитимирано лице, в предвидения от закона срок, поради което е процесуално допустима.

С оспореното определение районния съд е приел, че жалбата на И.Д.Д. против НП № 17-4635-000003/29.01.2017г., издадено от началник група към ОД на МВР – Бургас, РУ – Приморско, е подадена след изтичане на 7-дневния срок, в който жалбоподателят е имал право да обжалва наказателното постановление. За да достигне до този извод, съдът е приел, че наказателното постановление е било връчено лично на Д. на 21.02.2017г., а жалбата е изпратена до наказващия орган на 08.03.2017г., за което е представена разпечатка от товарителница на куриер „Еконт Експрес“. Жалбата е постъпила в РУ – Приморско на 10.03.2017г., видно от клеймото върху същата. Тези изводи на съда се потвърждават и от жалбоподателя, който заявява, че датата на връчване на НП е 21.02.2017г.

По тези съображения съдът е прекратил образуваното съдебно производство.

Определението е правилно.

Процесното наказателно постановление е издадено на 29.01.2017г. Според разписката към него, същото е било връчено лично на И.Д. на 21.02.2017г.

В частната жалба се твърди, че жалбоподателят е пропуснал срока за оспорване на НП, тъй като по това време се лекувал. Това твърдение касае друго производство – по възстановяване срока за обжалване. Това производство се развива пред районния съд по реда на чл.186 от НПК вр.чл.84 от ЗАНН, като съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1 и 2 от НПК срокът, определен от закона, може да бъде възстановен, ако е бил пропуснат поради уважителни причини. Молбата за възстановяване на срока се подава до съда, пред който следва да се извърши действието, в седемдневен срок от деня, в който са престанали да действат причините за пропускане на срока. За такова производство искане не е направено. Единственото искане в частната жалба е за отмяна на определението на РС, с което жалбата е оставена без разглеждане и е прекратено производството по делото. По тези съображения настоящият съд следва единствено да провери дали фактите, установени от районния съд се подкрепят от доказателствата по делото и направените въз основа на тях изводи на съда са съответни на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.59, ал.2, предл. първо от ЗАНН, нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му. В конкретният случай преклузивният 7-дневен срок за обжалване на процесното НП изтича на 28.02.2017г. – вторник, който ден е присъствен, поради това срокът изтича на същия ден. Съгласно представените доказателства жалбата е била подадена на 08.03.2017г. - осем дни след изтичане на срока за обжалване на НП.

По горните съображения и на основание чл.235 от АПК, Административен съд – Бургас – петнадесети касационен състав,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА определение № 81 от 29.03.2017г. постановено по АНД № 254/2017г., с което Районен съд Царево е прекратил производството по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                    ЧЛЕНОВЕ: