О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№811                             20.05.2014 година                                             гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                            VІІ състав

на двадесети май                                                              две хиляди и четиринадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

частно административно дело № 923 по описа за 2014 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила жалба от К.Н.Й., ЕГН-********** ***, против покана за доброволно изпълнение изх.№ 94-00-441-1/27.02.2014г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

Първоначално жалбата е била приложена по адм.д.№ 675/2014г. на Административен съд Бургас, образувано по жалба на К.Й. против ревизионен акт, но с определение в откр.с.з. от 22.04.2014г. производството по нея е било разделено и е образувано настоящото дело.

Съдът след като се запозна със събраните по делото доказателства и становищата на страните намира следното.

 На 06.03.2014г. на жалбоподателката  е  връчена покана за доброволно изпълнение изх.№ 94-00-441-1/27.02.2014г., с която на осн. чл.182, ал.1 от ДОПК публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас е поканил същата да погаси доброволно описани нейни задължения в 7-дневен срок. На 13.03.2014г., т.е. в 7-дневния срок по чл.266, ал.1 от ДОПК, К.Й. е подала жалба срещу действията на публичния изпълнител с мотив, че вземанията й са погасени по давност. С писмо изх.№ 94-00-44#1/17.04.2014г. директорът на ТД на НАП гр.Бургас вместо да се произнесе по жалбата, я е изпратил на директора на дирекция ОДОП-Бургас за произнасяне.  С писмо изх.№ 04-К-Ж19#2/17.04.2014г. директорът на дирекция ОДОП-Бургас е изпратил жалбата на Административен съд Бургас за прилагане по адм.д.№ 675/2014г., което е образувано по жалба на К.Й. против ревизионен акт. Изложил е мотиви, че поканата има информационен характер, предхожда принудителното изпълнение и не попада в категорията актове, които могат да се обжалват по чл.266, ал.1 от ДОПК, но вместо да я изпрати на директора на ТД на НАП гр.Бургас, който да се произнесе като отхвърли жалбата, респ. я остави без разглеждане, директорът на дирекция ОДОП-Бургас е изпратил жалбата на Административен съд Бургас.

 

Административен съд Бургас, VІІ състав, намира оспорването за недопустимо, по следните съображения:

Съгласно чл.266, ал.1 от ДОПК, действията на публичния изпълнител могат да се обжалват от длъжника или от третото задължено лице пред директора на компетентната териториална дирекция чрез публичния изпълнител, който ги е извършил, като съгласно чл.267, ал.2, решаващия орган се в 14-дневен срок от постъпване на редовна жалба се произнася с решение, с което може да: 1.Прекрати производството, ако до произнасянето по жалбата длъжникът плати дължимата сума, включително направените разноски; 2.Спре изпълнението, ако са налице основанията за спиране на принудителното изпълнение по този кодекс, за което уведомява и взискателя; 3.Отмени обжалваното действие; 4.Отмени или откаже отменянето на изпълнителното действие, обжалвано от третото лице със самостоятелни права върху вещта, върху която е насочено принудителното изпълнение; когато жалбата не бъде уважена, третото лице може да предяви иск в 30-дневен срок от получаването на преписа от решението; 5.Остави жалбата без уважение; 6.Остави жалбата без разглеждане, когато подателят няма интерес от обжалването на действията на органа на принудителното изпълнение или когато оттегли жалбата. Съгласно чл.268, ал.1 от ДОПК, в случаите по чл.267, ал.2, т.2, 4, 5 и 6 длъжникът или взискателят може да обжалва решението пред административния съд по местонахождението на компетентната териториална дирекция в 7-дневен срок от съобщението.

С оглед на така посочените разпоредби и предмета на оспорване, очертан в обстоятелствената част на сезиращата съда жалба, настоящото съдебно производство е недопустимо. В случая административното обжалване пред директора на ТД на НАП е процесуално предпоставка за допустимост на съдебния контрол. На основание чл.267 от ДОПК, директора на ТД на НАП-Бургас,  следва да се произнесе по основателността на така подадената жалба и съгласно чл.268 от ДОПК на съдебен контрол ще подлежи постановеното от него решение.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.266 ал.1 от ДОПК и чл.130, ал.4 АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.Н.Й., ЕГН-********** ***, против покана за доброволно изпълнение изх.№ 94-00-441-1/27.02.2014г. на публичен изпълнител при ТД на НАП-Бургас.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 923/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

ИЗПРАЩА жалбата по компетентност на директора на ТД на НАП гр.Бургас, за разглеждане по реда на чл.267 от ДОПК и произнасяне с нарочен акт.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния Административен съд, в 7-дневен срок от съобщаването му на жалбоподателя и директора на ТД на НАП гр.Бургас.

 

 

 

СЪДИЯ: