ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 19.06.                                                                        град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 922 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14:46 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Д.М., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. Й., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – изп. директор на ДФ „Земеделие“ , редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 6643 от 13.06.2018г. от процесуалния представител на ответника, в която е заявено, че не възразява да бъде даден ход на делото въпреки неявяването й в днешно съдебно заседание. Изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

 

адв. Й.: да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва:

Делото е образувано по повод жалба от Д.Д.М. против мълчалив отказ на изп. директор на ДФ „Земеделие“ за произнасяне по заявление с УИН 02/040716/14573 за кампания 2016 г.

 

Адв. Й.: Уважаеми г-н председател, от името на доверителя ми поддържам изцяло жалбата на всички релевирани в нея оплаквания. С оглед изразеното становище от ответника, заедно с представената административна преписка, оспорвам и двете направени твърдения. Що се касае до извършваните проверки към настоящия момент считам, че доказателства за такива не са представени от ответника, а точно обратното ние сме представили проверка на място, която не е констатирала никакво отклонение от площите и изискванията за управление, поради което считам за несъстоятелно твърдението, че към настоящия момент се извършват проверки по отношение на въпросното заявление. По отношение на доводите за мълчаливия отказ и възможността на органа да се произнесе и след постъпилата жалба моля да имате предвид цитираното от жалбоподателя постановление № 4 от 22.09.1976 г., съгласно което т. 8  - няма пречка ответникът да се произнесе и с изричен отказ, в който и да е момент в настоящето производство. С оглед на представената административна преписка моля да бъде приета. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид липсата на формулирани доказателствени искания от страна процесуалния представител на ответника в депозираното от него становище по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

адв. Й.: Уважаеми г-н председател, моля да отмените мълчаливия отказ на изп. директор на ДФ „Земеделие“ като незаконосъобразен, постановен при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Бих искал да акцентирам само на няколко основни момента в пледоарията си. Съгласно чл. 43, ал. 1 ЗПЗП разплащателната агенция извършва директни плащания по подадените заявления, когато установи, че са налице обстоятелствата затова или е длъжна да извърши отказ, ако установи, че не са налице основанията затова. Разплащателната агенция към настоящия момент продължително бездейства, с което считаме, че е формулирала настоящия мълчалив отказ, което непроизнасяне се явява в противоречие със самите правомощия на ответника като единствена разплащателна агенция да приема заявления, проверка на условията за извършване на плащания съгласно националното и европейско законодателство. Считаме, че с тези си действия това продължително нарушение от страна на ответника води до нарушаване на основно наше право по реда на чл. 41 от Хартата на основните права на ЕС - право на добра администрация“. Представям писмени бележки, както и списък на разноските по настоящето дело.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,53 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: