ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 28.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и осми юни                       две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 922 по описа за 2016 година

На именното повикване в 13:42 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Й.С.С., редовно призован, не се явява. За него – адв. Д., с приложено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Директор на Главна дирекция „Национална полиция” гр. София, редовно призован, представител не се явява.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище от старши юрисконсулт Петров – пълномощник на ответника, в което изразява становище по съществото на спора.

 

По хода на делото:

АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА: 

         Делото е образувано по повод жалба от Й.С.С. против Заповед № 3286з-970/28.03.2016 г. на директора на ГД „Национална полиция”, с която е отказано снемане на полицейска регистрация № 2716/05.11.2002 г., извършена в РУ-Поморие към ОД на МВР-Бургас на жалбоподателя С..

 

         АДВ. Д.: Изцяло поддържам подадената жалба.

Няма да сочим нови доказателства. По делото има приложено свидетелство за съдимост, от което е видно, че жалбоподателят не е осъждан, което свидетелство е поискано с цел работа в МВР и там не е посочено, че лицето е осъждано или реабилитирано.

         Други доказателства няма да соча. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя, както и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от страна на ответника по доказателствата, съдът

 

         О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. Д.: Моля да бъде отменена заповедта, с която е отказано снемането на полицейската регистрация на Й.С. предвид това, че същият видно от приложеното свидетелство за съдимост е реабилитиран по  право, което е основание за заличаване на личните данни в информационните фондове на МВР, тъй като полицейската регистрация съставлява част от тези информационни фондове, които се създават и функционират в МВР и представлява обработване на лични данни на лицата. Законодателят все пак е предвидил в чл. 26, ал. 1, т. 3 от ЗМВР, където се казва, че съхранението и обработката на информация с лични данни следва да бъде ограничено със срокове, които са определени от администратора на личните данни. Оттам навежда на мисълта, че тази обработка на тези данни не може да бъде безконечна във времето и следва да бъде прекратена.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: