ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 922 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.50 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СКАТ ТВ” ООД, представлявано от В.С., редовно призован,  представлява се от адв. Д.И., с представено по делото пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на РДНСК – югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К.., с представено по делото пълномощно.

         В съдебна зала се явява вещото лице З.А..

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         Съдът ДОКЛАДВА че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано в законоустановения 7-дневен срок.

 

         АДВ. И.: Моля да се пристъпи към разпит на вещото лице.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Да се изслуша заключението.

 

         Съдът с оглед становището на страните, ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице на което снема самоличност както следва:

 

         З.Ч.А. – 71 години, българка, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

         Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам ведно със снимките към него.

 

         АДВ. И.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да бъде прието заключението.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси към вещото лице. Оспорвам заключението. Считам, че вещото лице не е имало необходимата квалификация и компетентност още повече, че в заключението е записано, че става въпрос за скрити работи, които няма как от прост оглед да се установят. Няма да ангажирам други доказателства, в т.ч. и експертиза в подкрепа на заявеното от мен оспорване.

 

         Съдът с оглед липсата на формулирани от страните въпроси към вещото лице

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 300 лв., платими от внесения депозит.

 

         АДВ. И.: Нямам други доказателствени искания. Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът като взе предвид липсата на доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. И.: Моля да бъде отменен като незаконосъобразен обжалваният административен акт. В хода на административното производство са допуснати множество процесуални нарушения, което е довело до неправилна оценка на доказателствата и неправилно тълкуване на материалния закон, което според нас налага отмяната на акта, като не могат да бъдат санирани тези доказателства. Моля в полза на жалбоподателя да бъдат присъдени направените съдебно-деловодни разноски. Моля да ми бъде дадена възможност да представя писмени бележки, за да изложа своите аргументи.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да оставите в сила оспорената заповед на Началник РДНСК – югоизточен район. Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки. Моля да ни се присъди юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

         ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок, в който да изготвят и представят по делото писмени бележки по съществото на спора.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: