ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 25.06.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На двадесет и пети юни                               две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 922 по описа за 2013 година

На именното повикване в 16.40 часа се явиха:

 

            ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „СКАТ ТВ” ООД, представлявано от В.С., редовно призован,  представлява се от адв. Д.И., с представено от днес пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Началник на РДНСК – югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

 

         По хода на делото:

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

         Делото е образувано по повод отменително решение № 4639/03.04.2013 г. на Върховен административен съд, постановено по административно дело № 1492/2013 г. на същия съд, с което е обезсилено Решение № 2195/15.12.2012 г., постановено по административно дело № 1816/2012 г. по описа на Административен съд – Бургас с дадени в мотивите на съдебния акт на Върховен административен съд задължителни указания.

         Съдът ДОКЛАДВА, че в изпълнение на задължителните указания на Върховен административен съд дадени в цитираното по-горе решение с разпореждане от 26.04.2013 г. е указал на жалбоподателя „СКАТ ТВ” ООД, че за твърдяния от него отрицателен факт, а именно, че същия не е реализирал установения незаконен строеж не сочат доказателства, поради което и на основание чл. 171, ал. 4 от АПК е предоставил възможност на жалбоподателя да ангажира доказателства в подкрепа на заявения от него отрицателен факт.

 

         АДВ. И.: Поддържам жалбата както сме я депозирали. Считам, че с оглед указанията и предоставената възможност да се съберат доказателства за твърдяния от нас отрицателен факт, като бъде изпълнена съдебно-техническа експертиза, която след като се запознае с проектната документация и извърши оглед на място да даде описания съгласно оспорения акт строежа съществува ли на място, на какво точно място според приблизителното описание в оспорения акт, съществуват ли маркировка или проектни данни за това кой е изпълнителя или възложителя на незаконния строеж и дали е налице някаква свързаност с други строежи. С оглед на това, моля в този обхват да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да даде отговор на поставените въпроси, които намирам, че имат отношение към твърденията в нашата жалба за опровергаване на констатациите, които ние оспорваме.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете административната преписка. Не се противопоставям на искането за експертиза.

 

         С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

         ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и след като извърши оглед на място да отговори на въпросите, формулирани от адв. И. в днешно съдебно заседание.

         ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит по така допуснатата съдебно-техническа експертиза в размер на 300 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок по делото следва да бъде представен платежен документ удостоверяващ плащането. Определяне на вещото лице и неговото уведомяване следва да бъде извършено след представяне на доказателство за внесения депозит.

         С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 22.10.2013 г. от 13,50 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Да се уведоми вещото лице.

 

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 16,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: