ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 835                Година 12.04.2018             град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на дванадесети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 921 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано е по жалба на „ТВ Сървисис Бургас“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, ул.“Цар Симеон І“ № 97, представлявано от управителя Х. К. Б. против разпореждане за предварително изпълнение на наложената ПАМ със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-111-0269680/10.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас. С жалбата се прави искане да се отмени обжалваното разпореждане.

Ответникът – Директор на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП, представя административната преписка по издаване на обжалваната заповед и не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.60, ал.4 от АПК, във връзка с чл.186, ал.4 от ДОПК от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Със заповед № ОП-111-0269680/10.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, на основание чл.186, ал.1, т.1, б“а“ от ЗДДС и чл.186, ал.3 от ЗДДС, за нарушение на чл.25, ал.1, т.1 във връзка с чл.3, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства, във връзка с чл.118, ал.1 от ЗДДС, е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – офис на кабелен оператор DigiCom и забрана достъпа до него за срок от 14 дни. В заповедта е включено разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, за което са посочени седем фактически основания, а именно: 1.Контролните органи установяват, че при заплащане на такса за телевизия на дата 31.03.2018г. от орган по приходите, заплатена в брой на стойност 16,00 лева на посочен абонат, не е издаден фискален бон от работещо в обекта фискално устройство; 2.Изискана е разпечатка от КЛЕН от 31.03.2018г. от която се установява, че няма издаден фискален бон за тази сума; 3.В касовата книга няма отбелязани касови бележки от ръчен кочан за 31.03.2018г.; 4.Задълженото лице не е регистрирано по ЗДДС, тъй като не е достигнало облагаем оборот за регистрация поради неотчитане на пълния размер на приходите от дейността; 5.Средно-дневен оборот от продажбите варират между 16 и 73 лева и съпоставени с вида на обекта – доставчик на цифрова телевизия, цените на предлаганите услуги, броя на клиентите, работното време – без почивен ден, са нереално ниски. Декларираните приходи за 2016г. са 36 234 лева, а за 2017г.са в размер на 36 058,51 лева или приблизително за 180 клиента; 6.Декларирани финансови резултати от дейността на дружеството по години: за 2017г. – счетоводна загуба 13 799,33 лева, за 2016г. – счетоводна печалба 1 393,55 лева, които също са много занижени в резултат на неотчитане в пълен размер на реализираните приходи и 7.В обекта работи едно самоосигуряващо се лице, но съпоставено с работното време на обекта /от 8,00ч. до 22,00ч. без почивен ден/ и вида на обекта, е доказателство за допуснатите нарушения на данъчно-осигурителното законодателство.

Прието е, че предварителното изпълнение е наложително за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, с цел да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, както и че съществува опасност, от закъснението на изпълнението да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета. Посочено е и че с извършването на нарушението се е стигнало до отклонение от данъчното облагане чрез неиздаване на ФКБ за извършените продажби , препятстващо възможността за проследяване на оборота. Необходимостта от предварителното изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние  и индиректно от степента на неговата обществена опасност. Търговеца е извършил административно нарушение с което засяга основния ред в търговския оборот и следва да бъдат предприети мерки за защита на фиска, като се предотврати веднага възможността неотразяването на продажби чрез неиздаване на ФКБ да се превърне в системно нарушение и да се коригира неговото поведение към спазване на отчетността и начисляването на дължимите данъци върху, реализираните обороти. По ранното налагане на ПАМ ще предотврати възможността да се допусне отново административно нарушение от същия търговец и препятства опасността незаконосъобразното поведение да се превърне в практика, като представлява и превенция на непосредствено настъпващите вреди за фиска. Налагането на финансовата дисциплина, чрез спазване на отчетността при реално реализирани продажби без отклонение в данъчното облагане безспорно представлява защита на особено важни държавни и обществени интереси, свързани с регулярност на приходите в държавния бюджет и нормално функциониране на държавна бюджетна система. Констатираното нарушение обосновава извода за укриване на приходи, които не могат да бъдат постоянно контролирани, а също и определени по размер в тяхната съвкупност. Това нарушение води до ощетяване на бюджета и следователно е от значим интерес, както за държавата, така и за обществото. Следователно с предварителното изпълнение са осъществява защита интереса на фиска, свързан със заплащане на данъци върху действително реализираните приходи от продажби. Установяването на укрити приходи от продажби, до което ще се стигне, когато не се издават касови бележки за документиране на продажбите попада в хипотезата на „трудно поправими вреди“ по чл.60, ал.1, предл.4 от АПК. Разпореждането е съобразено и с характера и целта на наложената ПАМ – преустановителен и превантивен характер с цел предотвратяване укриването на приходи и отклонение от данъчно облагане и с оглед на това отлагането на ПАМ във времето би попречило за постигане на посочените цели. Охраняването на държавния бюджет безспорно обосновава наличието на хипотеза на защита на особено важен държавен интерес, изразяващ се в гарантиране и осигуряване на постъпления в него. Обстоятелството, че търговецът не е издал фискален бон при продажба, препятства възможността за проследяване на регистрираните обороти и влияе върху размера на публичните му задължения, което от своя страна води до ощетяване на фиска. Превенцията срещу този нежелан резултат за фиска, а от там и за държавата и обществото е именно разпореждането за предварително изпълнение на ПАМ. 

Разпореждането, с което е допусната предварителната изпълнение на заповедта, е незаконосъобразно.

Съгласно нормата на чл.188, ал.1 от ЗДДС, принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от ЗДДС, подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

В нормата на чл.60, ал.1 от АПК е регламентирана възможността административния орган да включи в административния акт разпореждане за предварителното му изпълнение, ако това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. В този смисъл, в тежест на административния орган е да изложи конкретни съображения за наличието на някоя от изброените предпоставки, които да обуславят постановяване на разпореждането му за предварително изпълнение, като преценката му следва да се направи и да бъде изложена под формата на мотиви, за постановяване на разпореждането.

Следва да се има в предвид, че когато законодателят с норма в закона допуска предварително изпълнение на някоя категория административни актове, той предпоставя, че за тази категория актове, с оглед техния предмет и обществените отношения, които охраняват, се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл.60, ал.1 от АПК. Само в тези случаи може да се обобщава, че всеки административен акт от тази категория защитава особено важни интереси – държавни и обществени и именно това налага неговото предварително изпълнение. Във всички останали случаи административният акт подлежи на изпълнение след влизането му в сила, тоест принципа е че административните актове се изпълняват след като влязат в сила, а хипотезата, при която на акта е придадено предварително изпълнение със закон е изключение, като в тежест на органа е да докаже наличието на сочената от него предпоставка.

От регламентираните в чл.60, ал.1 от АПК хипотези се вижда, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките. Приложението на чл.60, ал.1 от АПК за всеки административен акт, когато за този акт законът не предвижда предварително изпълнение, не е разума на закона вложен в тази разпоредба.

От административния орган са посочени седем фактически основания за допускане на предварително изпълнение на издадената заповед, които не могат да се обосноват изводите направени от органа за допускане на предварително изпълнение на издадената заповед.

Административният орган е приел, че предварителното изпълнение следва да се допусне на няколко основания, първо – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, второ – за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения, трето -  поради съществуваща опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и четвърто – тъй като от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

Първото посочено основание – за предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, не е предвидено от законодателя, като основание за издаване на разпореждане за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ. Това основание е предвидено в нормата на чл.22 от ЗАНН, но за налагане на принудителни административни мерки, а не за допускане на разпореждане за предварително им изпълнение, поради което същото не обосновава извода за необходимостта от такова изпълнение.

Посочените факти, не обосноват и наличието на другите посочени основания – за да се защитят особено важни държавни интереси, а именно интереса на държавния бюджет за законосъобразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект от задълженото лице, респективно за правилното определяне на реализираните от същия доходи и размера на неговите публични задължения; поради съществуваща опасност, изпълнението на акта да бъде осуетено или сериозно затруднено и тъй като от закъснението на изпълнението могат да последват значителни или трудно поправими вреди за бюджета.

На първо място, неиздаването на фискален бон е основание за налагане на ПАМ, а не за допускане на нейното предварително изпълнение, тъй като това означава, че за всяка ПАМ аналогична на процесната би следвало да има винаги  предварително изпълнение и ако то е било нужно, законодателя изрично би го предвидил, а не би оставил това да се извършва въз основа на преценка за всеки конкретен случай от административния орган. Така изложеното се отнася и до второто и трето посочени фактически основания, доколкото посредством тях се обосновава извода за неиздаване както на фискална касова бележка, така и на друг заместващ я документ.

Този извод не се обосновава и от четвъртото посочено фактическо основание, а именно, че дружеството не е регистрирано по ЗДДС. Липсата на регистрация на дружеството по ЗДДС води до единствения извод, че то не се е възползвало от предоставената му от закона възможност да се регистрира по желание. В хода на проверката не е установено, че дружеството е достигнало необходимия оборот и за него е възникнало задължението да се регистрира по ЗДДС. Същевременно изводите, че дружеството не е достигнало облагаемия оборот поради неотчитане на пълния размер на приходите от дейността е необоснован, тъй като цялостна проверка на неговата дейност не е извършена и в съставения протокол липсват констатации за наличието на други случаи на извършени продажби за които не са били издадени фискални касови бележки.

На следващо място, този извод не се обосновава и от петото посочено фактическо основание, а именно, че дружеството има изключително нисък средно-дневен оборот между 16 и 73 лева, съпоставени с вида на обекта – доставчик на цифрова телевизия, цените на предлаганите услуги, броя на клиентите, работното време – без почивен ден, като декларираните приходи за 2016г. са 36 234 лева, а за 2017г.са в размер на 36 058,51 лева или приблизително за 180 клиента. По делото не са представени никакви доказателства и не може да се установи откъде органът е направил този извод. Липсват доказателства да е извършвана съпоставка с други търговски обекти, които да имат дейност съпоставима с тази на дружеството. Не са представени фискални отчети от които да се установи какви са оборотите на дружеството през различните месеци, като не се установява как е направен извода за посочения средно-дневен размер на оборотите. Действително налице е справка за регистрираните данни, която касае периода 02.01.2018г.-17.03.2018г., без обаче да се установява какво е било работното време на обекта на дружеството през този период, доколкото изрично в самата заповед се сочи, че в обекта осъществяват дейност две дружество. След като не е извършен анализ както на дейността на дружеството и неговите обороти, така и на дейността и оборотите на други търговци, за които да може да се приеме, че са съпоставими, извода на органа по приходите за изключително нисък средно-дневен обороти е необоснован. Също така, наличието на ниски обороти на дружеството не е сред основанията въз основа на които да се направи извода за наличието на нужда от предварително изпълнение на наложената ПАМ, още повече, че не е изследвано на какво се дължат те.

Изложеното се отнася и до шестото посочено фактическо основание, а именно декларираните от дружеството финансови резултати – данъчна печалба и загуба в различен размер за 2016г. и 2017г., за които е прието, че са занижени в резултат на неотчитане на приходите в пълен размер. Това са твърдения в подкрепа на които по делото не са ангажирани никакви доказателства. Липсват констатации дружеството да не е отчитало продажби и през тези години, съответно не му е извършвана проверка или ревизия по реда на ДОПК, при които да са установени такива неотчетени приходи, поради което тези изводи се базират изцяло на предположения, което е недопустимо.

На следващо място, необходимостта за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ, не се установява и от седмото посочено фактическо основание, че в обекта работи едно самоосигуряващо се лице, но съпоставено с работното време на обекта /от 8,00ч. до 22,00ч. без почивен ден/ и вида на обекта, е доказателство за допуснатите нарушения на данъчно-осигурителното законодателство. Не се сочи, как факта, че в обекта работи едно лице съпоставен с работното време на обекта, в който осъществяват дейност две дружества, води до извода за нарушения на данъчно-осигурителното законодателство, съответно не става ясно какви точно нарушения се има в предвид и как тези нарушения предпоставят наличието на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, за допускане на предварително изпълнения на наложената ПАМ. В случай, че действително са налице такива нарушения, те биха били основания за налагане на административно наказание, но не и за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ.

Както беше посочено вече, заповедта за налагане на ПАМ по ЗДДС е административен акт, за който законодателят не е допуснал предварително изпълнение по нормативен път. Това означава, че по принцип целта, за която се налага ПАМ на основание чл.186, ал.1 от ЗДДС ефективно може да бъде постигната без да се налага предварителното изпълнение на тази мярка. Самата мярка се състои в запечатването на търговския обект, в който е констатирано нарушението, за определен срок, не по-дълъг от 30 дни. Със запечатването на търговския обект се цели преустановяване на административното нарушение. С тази ПАМ не може да се защити фиска, защото изпълнението и́ не се състои в събирането или предотвратяване на разхищаването на средства и имущество, които съответния търговец притежава и които могат да послужат за ефективно събиране на дължими публични задължения. За това нейното предварително изпълнение по никакъв начин не може да допринесе за защита интереса на държавния бюджет, свързан със заплащането на данъци върху действително реализирани приходи, както твърди органа. Ефектът от изпълнението на процесната ПАМ не би бил по-различен, ако тя се изпълни след като административният акт, който я постановява влезе в сила.

Установяването на укрити приходи от продажби може и да попада в хипотезата на труднопоправими вреди, но само ако се констатирана, макар и чрез косвени доказателства, че заплащането на данъчните задължения, произтичащи от тези укрити приходи не може да бъде обезпечено. Дори тогава обаче с предварително изпълнение на ПАМ, като процесната не може да се предотврати настъпването на труднопоправимата вреда. Защото със запечатването на търговският обект не може да не постигне предотвратяване на укриването на приходи, нито да се обезпечат публичните вземания възникнали от тези укрити приходи, както и не може да доведе до защита на вземанията, които фискът евентуално има.

На следващо място, абсолютно неправилно административният орган счита, че превенцията срещу ощетяване на фиска е именно разпореждането за предварително изпълнение. Предварителното изпълнение означава единствено, че административният акт ще бъде изпълнен преди да е влязъл в сила. Заповедта за налагане на ПАМ, с която е постановено запечатване на търговски обект няма по никакъв начин да обезпечи неощетяването на фиска, защото чрез запечатването на търговския обект не могат да се събират данъчни задължения. Напротив, така дейността на търговеца временно ще бъде спряна, а от там и неговите приходи, които да обезпечат плащането на публични задължения.

Също така, в заповедта е посочено, че с нея се налага ПАМ – запечатване на търговски обект на кабелен оператор на DigiCom, стопанисван от дружеството, без обаче да е посочено къде точно се намира този обект. По този начин би могло да се достигне до ситуация, ако дружеството има повече от един търговски обект да се запечата всеки един от тях, въз основа на тази заповед, което е недопустимо.

Независимо от горното, видно от представената административна преписка към момента на издаване на процесната заповед – 10.04.2018г. е съставен акт за установяване на административно нарушение, но не е издадено наказателно постановление. Същевременно в хипотезата на допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ по ЗДДС, преди съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление против жалбоподателя, се стига до нарушаване на неговите права. В нормата чл.187, ал.4 ЗДДС, е предвидено, че „Принудителната административна мярка се прекратява от органа, който я е приложил, по молба на административнонаказаното лице и след като бъде доказано от него, че глобата или имуществена санкция е заплатена изцяло.“, тоест налице е законова възможност за прекратяване на наложената ПАМ в случай на заплащане на глобата/имуществената санкция, без значение дали наказателното постановление се оспорва и влязло ли е в сила, която възможност изрично е посочена в процесната ЗНПАМ. С допускане на предварително изпълнение на тази ПАМ, преди издаване на НП за констатираното нарушение, от една страна търговеца се лишава от тази процесуална възможност за защита, а от друга страна това води до невъзможност да се постигнат целените от законодателя правни последици с налагането на ПАМ, а именно своевременно заплащане на наложната глоба/имуществена санкция. Също така, в случая, не допуснатото предварително изпълнение, а своевременното издаване на АУАН и наказателно постановление за констатираното нарушение би довело до защита на държавния бюджет, тъй като в него биха били налице своевременно постъпления от заплащане на наложените глоби/имуществени санкции, а безспорно от действията по запечатване на един търговски обект, не биха постъпили никакви приходи в полза на държания бюджет, както беше посочено вече.  

С оглед на изложеното, искането за отмяна на допуснатото с разпореждане на административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка, наложена със заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-111-0269680/10.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас, е основателно и следва да бъде уважено.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 и ал.6 от АПК, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТМЕНЯ разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповед за налагане на принудителна административна мярка № ОП-111-0269680/10.04.2018г. на директора на Дирекция „Контрол“ в ТД на НАП гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                          

 

СЪДИЯ: