ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тринадесети юни                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 920 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА С.П.Н., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адвокат Г., редовно упълномощен.

 

ЗА ОТВЕТНИКА по оспорването Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Г.: Поддържаме жалбата изцяло.

Представям приходни квитанции, от които се установява, че жалбоподателката е внасяла такси за детето в детската градина, която то посещава. Независимо, че родителските права се упражняват от бащата, жалбоподателката изразходва средства за нуждите на детето.

Водим една свидетелка, която може да удостовери дали майката  през процесния период е правила разходи за нуждите на детето – периода по заповедта от 01.02.2017 г. до 30.11.2017 г.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приемат като доказателства по делото представените приходни квитанции.

Ние не оспорваме факта, че за периода, посочен в процесната заповед, майката на детето е правила разходи, които касаят отглеждането му и са били свързани единствено и само с него, каквото е задължението на всеки родител, доколкото подписът, поставен под квитанциите видимо съответства на други документи, подписвани от жалбоподателката в хода на административното производство.

Считам че е неотносимо към предмета на спора искането за разпит на свидетел и моля да бъде оставено без уважение.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката заверени преписи  от 4 броя приходни квитанции.

Намира за неотносимо към спора събирането на гласни доказателства, тъй като на първо място с тях не може да бъде доказано разходването на конкретно получени суми като социална помощ за отглеждане на малко дете, и на следващо място разходването на суми целево за детето не е сред основанията, които предпоставят отпускането на такава помощ. Основанията са изрично разписани в закона и в случая те не подлежат на доказване с гласни доказателства.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателката заверени преписи  от 4 броя приходни квитанции.

ОТХВЪРЛЯ искането за събиране на гласни доказателства, формулирано от пълномощника на жалбоподателката.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Г.: Уважаема госпожо съдия, моля да съобразите  доказаното от нас обстоятелство с представените днес копия от квитанции за платени такси за детска градина на детето на жалбоподателката. От тези документи става ясно, че тази жалбоподателка реално е използвала временно получаваните помощи за отглеждане на дете за нуждите именно на детето.

Моля да имате предвид и практиката на Върховен административен съд, конкретно решение № 14262/28.11.2014 г. по административно дело №8310/2014 г. на Върховен административен съд. В това решение буквално е разгледана хипотезата, която е и по нашето дело и там Върховният административен съд казва, че има невярно деклариране на данни. Тъй като становището на ВАС е, че е съществено не дали са попълнени точни данни при декларирането, а дали са използвани помощите по предназначение, това което има предвид законът, моля да отмените процесната заповед, както и да ни присъдите направените по делото разноски.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. В заявлението-декларация оспорващата е посочила невярно, че детето е част от нейното семейство, въпреки че със съдебно решение упражняването на родителските права е предоставено на бащата. Това води до неправомерно получаване на отпуснатите семейни добавки и същите на това основание подлежат на връщане. Целта на изразходваните получени средства е ирелевантна по отношение обстоятелството кой родител е упражнявал родителските права. В случая това е бащата и на него се следва получаването на семейни добавки съгласно чл. 7, ал. 1 Закона за семейните помощи за деца. Самите добавки се отпускат за отглеждане на дете и затова се следват на родителя, който полага постоянно и ежедневно грижи за детето, а не на този, който осъществява режима на лични контакти периодично, още повече, че родителят, неупражняващ родителски права, има законово задължение също във времето на лични контакти да се грижи за нуждите на детето. В този смисъл считам, че са нарушени разпоредбите на чл. 9, ал. 4 от Закона за семейните помощи за деца и чл. 22, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца, които еднозначно показват кой е правоимащият родител. Затова Ви моля да потвърдите обжалваната заповед като законосъобразна.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: