ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 06.06.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шести юни                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 920 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е.К., с пълномощно, находящо се на л. 328 по делото и представен в днешното съдебно заседание договор за правна защита.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК - БУРГАС, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт К. с  пълномощно от днес.

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалбата на УМБАЛ „Дева Мария“ ЕООД, с адрес и упражняване на дейността: гр. Бургас, кв. Ветрен, ул.“Александър Стамболийски“ № 32, представлявано от д-р Д.Б. – управител, против заповед № РД-25-492/16.03.2017 г. на директора на РЗОК Бургас д-р Т.М., издадена на основание чл.76, ал.2 от ЗЗО за налагане на санкция в размер на 200 лева за десет отделни случая по клинична пътека, като е наложена финансова неустойка в общ размер на 2000 лева на основание чл.263, ал.3 от Решение № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. на НС на НЗОК.

 

АДВ. К.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като представям с писмо изх. № 02/11-00-372/06.06.2017 г. доказателства по опис, съотносими към съдебния спор, както и правя доказателствено искане за допускане съдебно-медицинска експертиза. Представям на съда въпроси към вещото лице, описани в молбата.

С тези 2 въпроса искам вещото лице да отговори по констатациите по т.1 и т.5 от заповедта.

АДВ. К.: Считам, че при издаване на процесната заповед са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които са самостоятелно основание за отмяна на същата. Липсата на арбитражна комисия препятства законосъобразното издаване на процесния акт. С оглед обстоятелственото искане, че е по съществото на спора, оставям на преценката на съда.

Предвид разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК съдът е длъжен да провери законосъобразността на административния акт на всички основания, изложени в закона.

Действително основателно възражение в жалбата е възражението за допуснато съществено процесуално нарушение в производството по налагането на санкциите. Това нарушение обаче подлежи на установяване от страна на съда, като на установяване подлежи и материалната законосъобразност на акта.

Действително въпросите към вещото лице са по същество. Съдът счита, че са съотносими към спора. Затова съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА административната  преписка по делото съгласно описа на лист 2.

ПРИЕМА доказателствата, представени от юрисконсулт К. в днешното съдебно заседание.

ДОПУСКА съдебно-медицинска експертиза със задачите, формулирани от юрисконсулт К. в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

Към настоящия момент съдът не е в състояние да се произнесе по самоличността на вещото лице и размера на възнаграждението, което следва да му бъде определено. Експертизата изисква проверка по документи, но въпреки това съдът ще се произнесе в закрито заседание с определение по тези два въпроса - самоличността на вещото лице и размера на възнаграждението.

 

Съдът НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 03.10.2017 г. от 13:15  часа, за която дата и час страните са уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в   13:30  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: