ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 920 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ УМБАЛ „ДЕВА МАРИЯ“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Е.К., с пълномощно по делото.

         ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК - БУРГАС, редовно призован, се представлява от гл. юрисконсулт К. с  пълномощно по делото.

Явяват се вещите лица д-р Г. В.Г. и д-р О.К.М..

 

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

В залата присъстват д-р Г. В.Г. и д-р О.К.М..

Съдът ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещите лица:

О.К.М. – 61 години, висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да говори истината.

 

Г. В.Г. – 72 години, висше образование, неосъждан, без особени отношения със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да говори истината.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към разпит на д-р Г..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Г.: Поддържам съдебно-медицинската експертиза, която съм представил.

АДВ. К.: Какво разбирате под „илеусни промени“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Г.: „Илеус“ е гръцки термин, в буквален превод означава запушване на червата. Има специфична симптоматика, която ренгеологично ясно е показана когато я има. На показаните ми данни по делото, които са на хартиен носител и които са написани от колегата, който ги е разчел, няма данни за такава симптоматика на този носител. Те са много специфични и всеки лекар, дори и да няма призната специалност, може да се ориентира.

АДВ. К.: Има ли случай, при които е възможно при липса на такива данни, все пак да е налице илеусно състояние? При липса на ехографски данни, на ехографа не се вижда, но възможно ли е да се диагностицира?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Г.: На ехографа тези данни не могат да бъдат убедителни, но имаме косвени данни - като гледаш образната диагностика, ще пише „труден оглед на корема поради въздух в корема, аерокулия и свободна течност“. Но в нито един от документите, които прегледах на хартия, нямаше такива описани данни.

АДВ. К.: Тези сенки хидроаеричните -  динамични ли са? Хидроаеричните сенки са динамични, а това е моментен запис на ехографа.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р Г.: Съгласен съм с въпроса. Знаем, че е динамично, но при всички случаи в момента на гледане, винаги ще има някакви данни, които ще ни покажат дали имаме промени в коремната кухина. Ехографията е направена на принципа да минава през течност. Имам предвид ултразвука.

АДВ. К.: Нямам други въпроси.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам въпроси.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р Г..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице д-р Г. възнаграждение в размер на 180 лева така, както е определено от съда.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице д-р О.М..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р М.: Поддържам заключението.

АДВ. К.:  Нямам въпроси към вещото лице д-р М.. Не се противопоставям да бъде изслушана и приетата експертизата въпреки, че не е в законоустановения срок.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да се изслуша вещото лице д-р О.М..

От Вашето заключение в оперативния протокол не е описано коя абдоминална вена е инцизирана и не е описано на тоя точна вена е извършена валвулопластиката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р М.: В протокола е указано, че е започната процедурата чрез инцизия на голямата подкожна вена. И по логиката на професионализма, ако се следи протокола, може да се каже, че валвулопластиката е извършена на устието на тази вена. Устието е към абдоминалните вени, т. е. мястото отговаря на изискването по клинична пътека 123.  Това, че не е указано подробно къде точно е намесата и както съм написал, че е въпрос на ръководителя на звеното, защото алгоритъма на протокола се определя от началника какво изисква той в него, точно да се укаже място, как е постъпено и т. н., тъй като в бъдеще това ще има фактическо значение, което ще играе важна роля за науката и изследванията. Това зависи от ръководителя. Самото място е указано като процедура. Валвулопластиката може да се извърши по много методи и влиза в системата за 123 пътека. По описание на протокола не е извършена чрез директна инцизия на дълбоката вена.

АДВ. К.:  Оперативният протокол не трябва ли да съответства на медицинския стандарт, а не по преценка на ръководителя? Тъй като в момента на извършване на операцията е действал този медицински стандарт.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-Р М.: Медицински стандарт по отношение точно какво се описва в оперативния протокол, няма. Отразени са основните неща, които са необходими - диагноза, вид процедура, време и час, начало и край, екип който е извършил. По отношение на текстовата част изискване специално няма, затова е трудно да се каже. Работил съм в много учреждения. Навсякъде са различни изискванията. Затова началникът решава какво да се пише. Трудно е да се каже текстът как да се напише. Изискванията за време част продължителност са написани.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице д-р М..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определеното възнаграждение в размер на 180,00 лева.

 

АДВ. К.:  Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВ. К.: Моля да уважите жалбата, като отмените оспорената заповед за налагане на санкции като неправилна и незаконосъобразна. Съображения за отмяна съм посочила подробно в жалбата. Моля да постановите решение в този смисъл.

Моля за присъждане на разноските, като прилагам списък за това.

 

ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да оставите жалбата без уважение като недоказана. Моля да потвърдите издадената от директора на РЗОК – Бургас заповед за налагане на санкции като законосъобразно.

Моля да ми бъдат присъдени направените деловодни разходи, както и моля да ми присъдите  юрисконсултско възнаграждение.

Моля за срок за писмени бележки.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ една седмица на страните да представят писмени бележки, ако желаят.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съответния съдебен акт в законоустановения срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: