ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 22.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 920 по описа за 2016 година.                  

 

На именното повикване в 14:15 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Бур ойл” АД, редовно призован, се представлява от прокуриста П. и от адвокат Е., с пълномощно по делото на л.121.

        

ОТВЕТНИКЪТ - директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт И., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Е.: Да се даде ход на делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Бург ойл”АД против  АПВ №П-02000214073916-004-001/29.01.2016г. на орган по приходите при ТД на НАП Бургас, мълчаливо потвърден от директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас.

 

С определение №812/09.05.2016година, съдът е указал доказателствената тежест на страните и е допуснал представените с административната преписка писмени документи като доказателства по делото.

 

С молба вх.№ 4997/13.05.2016г. от процесуалния представител на жалбоподателя адвокат Е., са постъпили доказателства по опис и направено доказателствено искане за представяне от ответника на всички документи от данъчната преписка, в това число и всички заповеди за спиране на проверката по възстановяване на процесната сума от 54465,76лева. Към молбата е приложено пълномощно.

  

АДВОКАТ Е.: Поддържам жалбата. Получил съм препис от определение №812/09.05.2016година и нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат допълнително представените към административната преписка доказателства. Получили сме всички документи по делото. Няма да соча доказателства. Считам спора за правен и от представените по делото доказателства, фактическата и правната страна може да бъде изяснена изцяло. Не се оспорва по размер отразеното в оспорвания акт, а единствено спорим по прилагането на закона.

Искам да направя допълнение на доводите в жалбата, като искам да обърна внимание на следните неща:

Настоящият предмет на делото касае решение на ответника, с което е бил отменено АПВ като незаконосъобразно. Дадени са изрични указания за извършване възстановяване или на прихващане по реда чл.128 и чл.129 от ДОПК. Това решение на ВАС е № 309/11.11.2014г. и е в кориците на делото. В жалбата съм изложил цялата фактология. След издаване на това решение, което касае четири заповеди за спиране на производството по възстановяване, ние умишлено не сме обжалваме първата от 04.02.2015година, а останалите са обжалвани пред Административен съд Бургас и има влезли в сила съдебни актове, по които признават спиранията за незаконосъобразно, включително и на настоящия съдебен състав служебно е запознат с едното решение. В кориците на делото на л.78 до л.80 се намира протокол за писмено запитване от ТД на НАП Бургас до дирекция ”ОДОП” Бургас относно прилагането на ДОПК. С обратно писмо находящо се на л.75-76 от делото, директорът на дирекция ”ОДОП” недвусмислено указва на директора на ТД на НАП Бургас как следва да се процедура в случаите, когато е отменен административен акт и как следва да се приложат нормите на чл.128 и чл.129 от ДОПК, което считам, че директора на дирекция ”ОДОП” не изпълнява, включително и не се съобразява с влязлото в сила съдебно решение. От тези документи прозира и категоричното становище на ответника по отношение на прилагането на закона. Това е видно и от мълчаливото потвърждение, което обжалваме. Директорът на Д”ОДОП” дава становище, отменен е административен акт, указва се как да се приложи ДОПК, но като пристига жалбата ни той мълчаливо потвърждава, след като е дал вече няколко пъти указания. Докладът приложен от Министерството на финансите е извършен по отношение на жалба на дружеството до директора на ТД на НАП Бургас. Като по категоричен начин те установяват, че липсва молба, която да е подадена в края на 2014година, с която да се прави искане по чл.128 от ДОПК, а издаването на двете АПВ-та служебно ги е издала без да е инициирана, като има такава законова възможност. Докладът на Министерство на финансите установява всички тези факти, крайния извод който се прави е че разпореденото със съдебното решение не е изпълнено и с решението на дирекция „ОДОП” в нарушение на закона, като сумата не е възстановена. Ние водим настоящия процес за да  спрем административния акт да не влезе в сила, защото ще ни ощети. Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им.

 

ЮРИСКОНСУЛТ: Оспорвам жалбата. Запознати сме с докладваното определение на съда. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените с молба от 13.05.2016г. документи от жалбоподателя. Запознати сме с тях.

Във връзка направеното днес допълнение към жалбата, това можеше да се направи в писмен вид. Можеше да се конкретизира, тъй като преписката е постъпила месец април 2016година. Становището ми е, че не спорим по фактите, но оспорвам жалбата и днес направеното допълнение, тъй като спора е единствено по приложението на закона. Няма да соча доказателства. Няма спор по фактите, спорът е изцяло правен.

 

Съдът като съобрази заявеното от страните по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА съгласно определение №849/16.05.2016година писмени документи, като доказателства по делото.

 

ПРИЕМА представените с молба вх.№4997/13.05.2016г. от жалбоподателя писмени документи по опис, като доказателства по делото.

 

С оглед изразеното становище от представителите на сттраните в днешното съдебно заседание, че не е налице спор по фактите, а по приложеното на закона, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за безспорно и ненуждаещо се от доказване, че страните не спорят по фактите изложени в АПВ №П-02000214073916-004-001/29.01.2016г., както и относно изчислените размери на вземанията от административния орган. Спорът между страните е по приложението на правото.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам възражения по приетото за безспорно. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Нямам възражения по приетото за безспорно. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата и

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Моля да уважите жалбата. Тя е изключително подробна и моля да съобразите своето решения на изтъкнатите в нея основания. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, като представям списък по 80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалваното АПВ, като ми предоставите възможност в определен от Вас срок за писмено становище по съществото на спора. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

ПРОКУРИСТ П.: Така нареченото АПВ, във втората на текста, е фалшиво. Аз не мога да накарам данъчните да разнесат в тяхната система предходните съдебни дела и в следващия момент пише еди си какво и най-накрая ще ми кажат, че е настъпила давност.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:47часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: